Bibelen Sier og   Messiansk.no
Shavuot (pinsen), Guds Torah fra
pergament til hjertet.
Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.
Apg 2:3-4

  Hele Sinai-fjellet stod i røk, fordi Jehovah var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.
2 Mos 19:18
Innledning.
Pinsen, den 3. av Guds høytider eller årssabbater, er den siste av vårens høytider. Også den, i likhet med påsketiden, er en innhøstingshøytid.

Selv blandt mange kristne synes pinsen å være en litt vag høytid. For andre er den en virkelig stor høytid. De fleste som har forstått hva den symboliserer sier at den er Guds Menighets fødselsdag. Ja, det er rett om vi tenker på israelittene under Moses som den første Menigheten! De var allerede utvalgt av Gud før Sinai, men han inngikk ikke pakt med dem før han ga dem sin Torah ("loven") ved Sinai fjellet. Denne pakten er symbolsk å forstå som en bryllupspakt, eller en forlovelse der Jehovah var (og er) Brudgommen og Israel eller Jakov er bruden.

Den nytestamentlige pinsen er Menighetens gjenfødelse og handler også om at Jeshuas disipler, som alle var jøder, mottok Guds Ånd i hjertene sine. Det vil si at Gud med Jeshua tok bolig i dem
(Joh 14:23), ved at Hans Ånd flyttet inn i hjertet på den enkelte av dem! At Guds ånd bor inne i en person medfører at vedkommende vil ønske å holde Guds Ord, Torahen, og den er selve "paktsmerket", kjennetegnet eller seglet på at en er en sann troende:

I ham (Jeshua Messias) er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, (Efeserbrevet 1:13)

Det står at dette var lovet. Dette løftet står det om i Tanakh (GT) i profetene Jeremia (se begynnelsen av artikkelen) og Esekiel:

Esekiel:
Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem (Esek 36:26-27).

Dette betyr at Gud og Herren Jeshua selv er til stede i den troende. Da får den troende en egen gave til å kommunisere med Gud og å forstå åndelig tale:

Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd (i dåpen), men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til.  Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig visMen et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. (1 Korinterbrev 2:11-15)

Guds Ånd i gave.

Vi kan lese i Bibelen at bare noen få i Israels tidligere historie hadde Guds ånd i sitt hjerte. Noen hadde den alltid, andre bare i profetiske oppdrag for Gud. Men på den annen side hadde de Jehovah nær hos seg hele tiden
(Neh 9:11-15)!

Da Jeshua måtte fare til sin Far, førti dager etter oppstandelsen, lovte han disiplene og de som senere kom til tro ved dem, at de ikke skulle bli etterlatt som foreldreløse barn (Joh 14:18). Han skulle sende dem "Talsmannen". Det er et av navnene, eller titlene, på Guds hellige ånd (vers 23). Talsmannen ville gjøre at de fremdeles hadde forbindelsen til Jeshua og "han" skulle minne dem på det de hadde lært og også vise dem nye ting i deres liv videre.

Pinsen året 31 e. Mf. skjedde det, bare ti dager etter at disiplene hadde sett Jeshua bli løftet opp til sin Far i Himmelen. Disiplene var samlet i et hus i Jerusalem, (antagelig var de i Tempelet, det kan vi slutte av omgivelsene og det som skjedde). Da hørte de et kraftig sus, og de så noe som lignet løsrevne flammer i luften. Disse festet seg på dem (Apg 2:1->).

Med ett kjente de stor glede og de begynte å tale i alle slags fremmede språk slik at tilreisende fra andre land, og de var mange på grunn av pinsefesten, skjønte hva de sa! Hele hendelsen var et eneste "HalleluYah"! 3000 ble omvendt og døpt den dagen
(Apg 2:38)!

Språkunderet og Åndens betydning.

Språkunderet denne dagen er en ting, men det som er viktigst er at Guds ånd tok bolig i denne Jeshua-troende Menigheten for første gang. De var tidligere døpt i vann, Omvendelsens dåp (Johannesdåpen). Nå fikk de "seglet" eller merket på at de var innviet av Gud som hans utvalgte folk etter Den nye (fornyede) pakt som ble innstiftet den 14. aviv, under paktsmåltidet med Jeshua vel 50 dager før - under "Påsken for Jehovah" 
(Ef 1:13).

Denne gaven eller utrustningen, å få Gud, Lovgiveren i sitt hjerte, er helt nødvendig for at en som har tatt i mot troen på Jeshua og Guds Ord skal klare seg på vegen videre som troende. For, som vi ser av skriftstedet ovenfor, minner Guds Ånd den troende på det som står i Bibelen slik at de ønsker å handle i tråd med det, og de får en ny, åndelig, guddommelig dimensjon, som gjør dem i stand til å se at Guds Lov, Torahen er åndelig og god
(Rom 7:14; 1Tim 1:8).

Dette er en dimensjon eller en egenskap som ikke er naturlig for et menneske som ikke tror, for en slik person som Gud har "merket", får lyst til å gjøre som Gud sier, og å ha Jeshua som forbilde. Og det er sannelig ikke "naturlig", for menneskenaturen
(Rom 8:7-9)!

Menighetens fødselsdag.

At pinsen, den nytestamentlige, er Guds kirkes fødselsdag, er sant. Men århundret er altså feil! Guds forsamling, Menigheten, ble dannet da israelittene lovet at de ville holde de bud og forskrifter som Gud hadde gitt Moses på Sinaifjellet, etter at de hadde sluppet ut av Egypt.

De 70 eldste som representerte hver av de 12 stammene blandt israelittene ble da, sammen med Moses og Ahron, invitert av Adonai Jehovah opp på fjellet. Der åt de sammen med ham
(2 Mos 24:1-11)! Dette var et paktsmåltid og det skjedde i pinsen ca 1500 år før den pinsen vi kjenner fra Apg 2. Den nytestamentlige pinsen kan vi derfor heller kalle for dagen da Guds Menighet ble født på ny, av Ånd, vannet hadde de allerede renset seg i, i dåpen:

Jeshua svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny."Joh 3:3
Jeshua svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født (på ny) av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." (Joh 3:5).

Flammende tunger.

At Guds ånd kom i form av flammetunger og satte seg på disiplene har en dypere mening. Vi kan lese i
3 Mosebok 9:24 og 2 Krønikebok 7:1 at Gud tidligere hadde innviet som sin "bolig", henholdsvis tabernakelet under ørkenvandringen og senere Salomos tempel, på lignende måte. Tabernaklet ble innviet av Gud ved at det fór ild ut fra der Gud var, Det aller helligste, og ilden fortærte offeret som var lagt fram på alteret.
Salomos tempel ble innviet av Gud ved at det kom ild fra Himmelen ned og antente offeret på alteret. Ved det viste han at tempelet var renset og innviet som Guds bolig blandt israelittene.


Guds tempel er ikke av stein.

Etter den nye pakt bor ikke Gud lenger (synlig) i noe bygning laget av mennesker
(Apg 7:48-50). Guds tempel er nå hver enkelt troende som har vendt om og latt seg døpe og slik inngått pakt med Gud og dermed også har fått har Guds ånd i seg (Apg 2:38; 1 Kor 6:19). Ildtungene (innvielsen) i pinseunderet viser oss nettopp dette. Gud innviet da sitt tredje "tempel", de Jeshua-troende, som sitt  nye "tempel", og vi ser at et offer fra da ikke lenger består av dyreofringer, men at Jeshua er blitt deres avsluttende offerlam og forbilde og at de selv er blitt "prester" i Guds tjeneste, slik at de gjør sitt beste for å leve etter Guds Ord (Rom 12:1; Jak 1:27; Heb 13:16).

Påske og pinse hører sammen.
Pinsen er som nevnt i innledningen den 3. høytidene av Guds syv årshøytider.

Påsken inneholder de to første høytidsdagene i året: Det er den første og syvende dag i De usyrede brøds høytid. Dagen før denne første høytiden, den 14. dag i denne første måneden med navnet aviv, holdt Jeshua paktsmåltidet  med disiplene. Dette kalles ofte påskemåltidet, men det er ikke riktig. Påskemåltidet (sedermåltidet) spises etter solnedgang den 14. aviv, altså i begynnelsen av den 15. dagen i måneden, etter Guds kalender. Påskemåltidet var til minne om utgangen av Egypt (i nytestamentlig lys er utgang av Egypt et symbolsk og åndelig uttrykk for "utgang" av synd, eller et uttrykk for å forlate verdens vei å leve på).
Jeshuas måltid var altså et regulært kveldsmåltid som ble et paktsmåltid. Under dette kveldsmåltidet innstiftet han Den nye pakt, han formet ingen ny høytid. Dette kan du lese mer om i artikkelen om påsken. 

Påsken og pinsen inneholder til sammen
Beretningen om den åndelige utrustningen et menneske må ha fra Gud for å kunne begi seg ut i tjenesten som sann, bibeltro etterfølger av Jeshua Messias:

· Troen på Jeshua som Messias og vår personlige Frelser - (Joh 11:25-27).
· Anger - det innebærer at vi bekjenner vår synd (Matt 21:32; Åpb.3:19 m.fl.).
· Omvendelse - (Mark.1:15).
· Vanndåpen med Guds hellige ånd som gave - (Apg. 2:38).
· Et liv i lydighet til Guds Torah/Lov, forstått og levd praktisk og åndelig slik Jeshua viste oss det ved sitt liv - (1 Joh 2:6 og 5:2->; Åpb 12:17 og 14:12).

Gud er den som Frelser.

Alt dette er en gave fra Gud som han villig gir den som vil ta i mot hans "forsoningstilbud". Ved å akseptere Jeshua som vår Forsoner og Frelser og å følge Guds bud er vi hans barn. Det som trengs er at vi er villige til å vende om og ber om å få denne trosgaven og Guds Ånd i hjertet, paktsmerket som
Jeremia 31:31-> lovet -

Jeshua sier til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?"  "Ja, Herre," sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."

Joh 11, 25-27

Mange forstår ikke pinsens budskap
Pinsen faller i vår del av verden på en årstid da mange ting lokker. Vi er yre av forventning og har våren og den kommende sommer i blodet. Pinsen er feriedager og den første turen på sjøen osv. Verdens gleder lokker!

Men pinsen er en fundamentalt viktig høytid å minnes. Gud kom til Jorden og bosatte seg i den første Menigheten. Gud, Universets Skaper og opprettholder og hans Sønn Jeshua, kom og gjorde Menigheten hellig, satte den til side, utvalgte den som de de første troende etter Den nye pakt - i Jeshuas blod - som det heter. Ved å la sin ånd ta bolig i dem, gjorde han dem klar og utstyrt til sin tjeneste som spredere av Guds evangelium om Jeshua og det kommende Guds Rike.

Fra da av har Gud og Herren Jeshua "tatt bolig i" alle som har vendt om og tatt i mot Jeshua som sin Forsoner og Frelser,  i tillit og tro, og latt seg døpe på det.

Les nøye Joh 14 og utover for å se at å ha Guds Ånd i hjertet, det er et bibelsk uttrykk for at Gud og Sønnen har flyttet inn i den som har et omskåret hjerte, altså som har tatt i mot Jeshua i dåpen og ønsker å leve som ham.

Skal vi påkalle Guds Ånd på møter?
Guds Ånd flyttet altså inn i disiplene, den første Jeshuatro Menigheten, denne pinsen i år 31 e.Mf. Den har siden vært  i de som oppriktig vil høre Guds Menighet til.
(Apg 2:38). Det er ingen hensikt i å påkalle Guds Ånd i møter og forsamlinger. Det er en kultisk, opprinnelig hedensk måte å tilnærme seg Gud på. Det blir en slags åndemaning, og det er ikke et bibelsk begrep eller en forestilling vi finnner i Guds bok. Men vi finner det over alt i hedendommen!
Guds Ånd er i forsamlingens troende allerede, om de har vendt om! Den er, som nevnt, en gave som de troende får når de inngår pakt med Gud i dåpen, etter omvendelsen og troen. Det er dette Peter sier i ovenfornevnte skriftsted. Det gjelder å tro det og stole på det og ikke skape en sirkusaktig stemning ved musikk og trommer og vi vet ikke hva, for å påkalle Guds Ånd! Det minner om mystisk avguderi hvor prestene påkaller gudene ved hjelp av trommer og masker og mystiske riter.

Vi skal ikke tilbe Guds Ånd -
Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til den engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. Men engelen sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! Åp 22:8-9

Gud er hellig! Gud er vår Pappa (Abba).Han vet hva vi ønsker før vi ber om det, og Jeshua  har lovet å være til stede der en troendes forsamling er samlet:
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem (Matt 18:20)                                                                                     
                                                                          ......------......

Vil du vite mer om hvordan datoen for bibelsk pinse fastsettes kan du lese her:

Hvordan fastsettes datoen for pinsen?

Pinsen skal regnes, ja telles fram til, fra den ukesabbaten som alltid finnes mellom den første og den siste dag av de usyrede brøds høytid (USB/påskehøytiden). Dessverre, når jøder er samlet er det ofte flere meninger enn personer, sier de selv,  med et glimt i øyet. Derfor har rabbinerne 3 versjoner av denne tellingen:


·
  Noen teller fra den første årssabbaten, altså den første dag i usyret brød (USB), den 15. aviv.
·  Andre teller (med rette) fra ukesabbaten som alltid finnes i De 7 usyrede brøds dager, og …
·  Noen teller fra den siste årssabbaten i USB. Derfor, om du går på nettet, ser du at kalendere, også de rabbinske, spriker når det gjelder tiden for feiringen av pinsen. Det er bare en jødisk gruppe i dag, det vi kjenner til, som gjør dette rett etter bibelsk anvisning. Det er Karaitene. Dette er en gruppe jøder som påstår at den ikke har blandet inn noen skrifter og tolkninger fra andre kilder. De sier at Tanakh (Det gamle testamente) er deres eneste autoritet.
I følge Guds Ord, i sin helhet, skal alle Troende ha denne typen lydighet -


Dette utvalget av meninger har forvirret både jøder og messianske troende av andre folkeslag. Høytidene, spesielt i påsken og pinsen holdes derfor på forskjellige tider alt etter hvilken kalender eller rabbi en har tiltro til! Men Gud har i Bibelen sagt at vi ikke skal høre på menneskers bud. Det er hans Ord vi skal lyde. Og hans Ord finner vi i Bibelen.

Om noe er jødisk/rabbinsk er det derfor slett ikke sagt at det er bibelsk. Jeshua tok ofte oppgjør med de skriftlærde og fariseerne for at de la til og trakk i fra Guds Ord
(Markus 7:6->). På den annen side, vi ikke-jøder kan lære utrolig mye av rabbinere som kun holder seg til Tanakh, ala Karaitene. Derfor er den karaitiske jøden Nehemia Gordon, denne sidens hovedinformant vedrørende kalender, høytidsdatoer og betydningen av hebraiske ord og begreper.

Den bibelske tellingen
I
3 Mosebok 23:15-16 finner vi at tellingen av dager fra den perioden i påsken som heter De usyrede brøds dager skal regnes fra ukesabbaten i denne perioden. Vi vet at den første og syvende dagen i denne perioden er en høytidsdag (hebr. mow`ed eller chag), men det går tydelig fram av Skriften at det er ukesabbaten (hebr. shabbath) som er utgangspunktet for tellingen.

Bibelsk fastsettelse av dato for pinsen

Det skal derfor telles 7 sabbater fra denne ukesabbaten, altså 49 dager og så legges til en dag. For pinsen er 50 dager etter ukesabbaten i De usyrede brøds dager. Dermed vil pinsen alltid falle på en 1. dag i uken, den dagen som senere, av andre folkeslag, er kalt søndag. Selv om dette ofte er den samme dag som den kristne kirke feirer pinse, så er det likevel bibelsk.

Hvis vi feilaktig teller fra en av de to høytidsdagene i De usyrede brøds dager, vil pinsen kunne falle på hvilken som helst ukedag, fordi disse høytidsdagene kan falle på hvilken som helst ukedag, og resultatet av et slikt utgangspunkt er ikke i tråd med Guds Ord.
3 Mos 23:15-16 
Pinsen skal feires på «dagen etter ukesabbaten». 50 dager etter ukesabbaten i De usyrede brøds høytid. En sjelden gang faller ukesabbaten i påsken på en av høytidsdagene. Da vil rimeligvis utgangspunktet for tellingen være denne dagen.

Sluttord
Når alt dette praktiske er omtalt, så glem ikke det viktigste om Shavuot, pinsens budskap. Det at Gud gav de troende i Menigheten sin Ånd for at de skulle være fullt rustet og villige til å gå ut i verden med evangeliet om Guds Rike og tjene ham i alle ting. Uten Guds Ånd i seg er det umulig for et menneske å behage Gud!

Slik menneskene er i seg selv (uten Guds Ånds veiledning), kan de ikke være etter Guds vilje (Rom 8:8).

Ilden som viste seg da Ånden kom til dem, var også et tegn fra Gud på at han godtok og velsignet sitt nye "tempel", Menighetens sin.

Pinsens budskap gjør Jeshua-pakten komplett, den som Jeshua inngikk med disiplene i påsken. Vi må takke Gud for at han ga sin sønn til soning for oss og ga oss mulighet til å komme i pakt med ham ved den forsoning Jeshua skapte på korset. Ved å handle slik påsken og pinsen beskriver, blir vi tilgitt, født på ny i dåpens nåde og fullt utrustet til tjenesten for Gud!  Å få Guds Ånd i hjertet er den største gave vi kan få for å få hjelp til å leve det nye livet han ønsker for oss.


Vil du lese grundig om Guds kalender kan du lese
her:
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Dere skal være hellige for meg, for jeg, Jehovah, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til.
3 Mos 20:26
Pinsen er en høytid som er en helt nødvendig følge av påsken og De usyrede brøds høytid. De to hører sammen. Uten at Gud, Lovgiverens ånd, tar bolig i den troendes "hjerte" og endrer, hans eller hennes karakter, har de ingen forutsetning for å kunne leve etter Guds vilje, slik vi lover i dåpspakten. Vi må bli "omskåret på hjertet", det betyr at vi får Guds Ånd som et paktsmerke i hjertet. Det er Den nye pakts segl på at de bibel- og Jeshuatro har en arv i vente ved Jeshuas gjenkomst. Denne arven er det evige liv sammen med Gud og Lammet!

Se, dager kommer, sier Jehovah, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Jehovah. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Jehovah: Jeg vil gi min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Jehovah! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Jehovah. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu.  Jeremia 31:31-34
Moses kommer ned med de 10 bud
Guds, Lovgiverens egen Ånd tar bolig i disiplene
Toppen
Hovedsiden