Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Svingkornbåndet, den første av
førstegrøden:
Jeshua Messias!
Da kom Jeshua mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet hans føtter og tilbad ham.  Jeshua sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»
Matt 28:9-10

De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede, og løp for å fortelle det til disiplene.
Matt 28:8

  "Hvorfor gråter du, kvinne?" sa de. Hun svarte: "De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham."
Joh 20:13
 
Til innledningssiden for høytider
Til hovedsiden
Tii messiansk.no
Toppen
Opprinnelsen
Det første av din jords førstegrøde skal du bære til
Yehovah din Guds hus...
(2 Mos 23:19)

Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og dere høster landets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av deres høst
(det ble skåret i påsketiden), han skal svinge kornbåndet for Yehovahs åsyn, for at Yehovah kan ha velbehag i dere. Dagen etter (uke)sabbaten skal presten svinge det... (ofringene som hørte med er avløst av Jeshuas endelige offer for oss)
Samme dag som dere svinger kornbåndet, skal dere ofre et årsgammelt lam uten lyte til brennoffer for Yehovah, og matofferet som hører til: to tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, til ildoffer for Yehovah, til en velbehagelig duft, og drikkofferet som hører til: fjerdedelen av en hin vin.
Dere skal ikke ete brød eller ristet eller friskt korn
(av førstegrøden) før denne dagen, før dere har båret fram offeret for deres Gud. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt hjemme hos dere alle. Fra dagen etter (uke)sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker (eller sabbater).  Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Yehovah et offer av den nye grøden (da er det pinse!)
3 Mos 23:10-16

Fullendelsen
Men nå er Messias oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.
For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.  For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Messias, men hver i sin egen avdeling: Messias er førstegrøden. Deretter skal de som hører Messias til, bli gjort levende ved hans komme.
1 Kor 15:20-23
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Yehovah og Jeshua
Hvorfor?
Klikk
her
OBS
Denne websiden er laget for
Google Chrome.
Andre søkere kan dessverre vise den feil!
Svingkornbåndet og ukesabbaten i påsketiden
I De usyrede brøds dager, som er den syv dager lange påsketiden med en høytid den første dagen og den siste, ligger det alltid en ukesabbat. Dette er en viktig sabbat av to årsaker. Den første er at nettopp denne sabbaten er utgangspunktet for når den første avlingen av bygg skulle samles inn og "svinges" (vises) for Gud Jehovah. Hos Gud er det slik at all første grøde (avling) hører ham til. Det vil si det første av førstegrøden. I dette tilfellet et kornnek av bygg. Også alt førstefødt av hankjønn hører ham til. Derav stammer kanskje odelslovene også Norge hadde, den som jo alltid ga den førstefødte sønnen i familien odelsretten til gården.

Ja, så viktig er nettopp denne første avlingen av  bygg om våren at den er med på å bestemme når det nye året begynner! Det kan du lese om i vår artikkel om kalenderfastsettelsen Gud har forordnet ved å bruke "avivt" bygg og nymåne som utgangspunkt (i Israel). Les om det  her.


1. Dette svingkornbandet hadde en profetisk betydning, noe som fikk en ytterligere mening ved Jeshua Messias. Det kommer vi til.

2. Den andre viktige misjonen denne spesielle ukesabbaten har, er at den er startpunktet for tellingen av dager fram til pinse. Pinsen er den eneste høytiden av Guds syv som blir bestemt ved telling av dager.

Svingkornbåndet peker mot Jeshua
Hvis du leser våre artikler om påsken, vil du se at Jeshua slett ikke ble korfestet på en fredag, men en onsdag. Han måtte ligge i graven i tre dager og tre netter for å virkeliggjøre det tegnet han sa at han ville gi fariseerne som bevis på at han var Messias: Jonategnet. Like så visst som at Jona var i fiskens buk i tre dager og tre netter
(Jona 2:1), ville Jeshua ligge tre fulle døgn i graven før han sto opp (Matt 12:40). Men i kirkens framstilling ligger han bare halve tiden. Vi går ikke mer inn på det i denne artikkelen, men vil vise hvordan Jeshua nettopp var den som det første neket av den første grøden pekte mot.

Da kvinnene kom til graven i grålysningen den første dag i uken (senere kalt søndag), var Jeshua alt stått opp (rett før solnedgang på ukesabbaten dette året). Legg merke til hva som skjer når Miriam (Maria) møter ham og vil omfavne ham i hagen:

De (englene) sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!  Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jeshua stå der. Men hun visste ikke at det var Jeshua.
Jeshua sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!  Jeshua sier til henne: Maria! Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. Jeshua sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud
(Joh 20:13-17).

Som vi leste i innledningen skulle ikke noe av førsteavlingen spises før presten hadde svingt det første neket for Jehovah og slik fått det velsignet. Da kunne de spises. På samme måte kunne Maria ikke røre ved Jeshua før han hadde vært hos sin Far og blitt godtatt som den første grøde av de oppstandne:


Men nå er Messias oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn (og oppstått fra de døde) (1 Kor 15:20).

Litt senere på dagen var også de andre kvinnene i Menigheten ved graven og de møter ham:

Men engelen (ved den tomme graven) tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jeshua, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted til hans disipler og si: Han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham. - Nå har jeg sagt dere det.» De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede, og løp for å fortelle det til disiplene. Da møtte de Jeshua og han sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og lovpriste ham (Matt 28:5-9).

Vi ser at han da hadde vært hos som Far og blitt godtatt som den første grøde av de oppstandne. Derfor kunne han la seg omfavne.

I artikkelen om pinsen vil du se at alle andre som har kommet til tro på Jeshua etter dette og som har inngått pakt med Gud i dåpen og som da også følger hans bud, utgjør den påfølgende første avling eller grøde. Slik vil også de være i denne første grøden av de oppstandne når Jeshua Messias kommer igjen! 


Tellingen av dager fram til pinse
Denne ukesabbaten er som nevnt også utgangspunktet for tellingen fram til pinsen. Fra denne sabbaten skal det telles 7 uker eller sabbater framover og så legges det til en dag (49+1 dager). Derfor vil alltid pinsen falle på en første dag i uken og dette er den eneste høytiden Gud har fastsatt på denne måten slik at den faller på akkurat den første dag i uken.

Jødiske rabbinere har forandret dette og teller enten fra den første høytiden i De usyrede brøds dager eller den siste. Da kan deres pinse falle på en hvilken som helst ukedag og det er ikke hva Gud har forordnet. Hvorfor de har gjort dette er ikke lett å si, men siden jødedommen og jødene ble så foraktet av kirken, kan vi gjette på at rabbineren helst ikke ville at den bibelske pinsen skulle falle sammen med den kristne - For de har faktisk datoen felles - Den første dag i uken, det den romerske kalenderen kaller søndag, solens dag.