Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Kristendommens* påske
Likeså tok han et beger etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod.
Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!»

1. Kor 11:25

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere:
I den natt Herren Yeshua ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 
1. Kor 11:23-24
Korsfest! Korsfest!
(Jerusalem Museum)

Da Yeshua hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.
Joh 19:30
 
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk
her
 
På denne hjemmesiden skal vi ikke skrive så mye om kristendom,  heller ikke den kristne påsken. Vi vil skrive om hva Bibelen sier. Du som leser vil kanskje undres på hva vi snakker om, og spørre: -Er ikke den kristne påsken den påsken Yeshua og disiplene feiret den tid han var på Jorden? Nei, det er den ikke.

Sant nok, den kristne påsken har Yeshuas "nattverd", lidelse
og død på korset og oppstandelsen fra graven med. Men
det hele er tatt bort fra den opprinnelige, bibelske påskens
ramme, den rammen Yeshua levde i og som han selv hadde
pålagt israelittene å følge da han gav dem påskens første
innhold via Moses, rett før utgangen av Egypt. Senere gav
han instruksene for den i Torahen ("Moseloven") på Sinai-
fjellet.
Kirken, (ikke Yeshuas Menighet), den som først ble den
romersk-katolske kirken, er bygd på antisemittisme og
den tok endelig avstand fra jødene som Guds utvalgte folk
og "deres skikker" etter keiser Konstantins møte i Nikea i
år 325 e.Mf. Den kastet da også fra seg læren og sammen-
hengen med den opprinnelige påsken og Yeshuas oppfyll-
else av den.
I stedet for den bibelske påsken som består av "påske for
Jehovah" på den 14. dag i den første bibelske måneden Aviv -
De usyrede brøds høytid den 15. dag i måneden og med 7
påfølgende dager med usyret brød i kosten - og den siste store
dag i påsketiden den 21. i måneden, la kirken inn en helt annen
kalender, andre datoer og andre dager. Søndag skulle være i fokus (sabbaten, hvildagen Gud helliget og velsignet allerede ved Skapelsen, ble forbudt). Slik fikk verden "Palmesøndag", "Skjærtorsdag", "Langfredag", og "Påskemorgen", søndag. Et fast opplegg til fastsatte dager, slik at klimaks, Jeshuas oppstandelse, ble lagt til søndag og slik kunne gi grunnlag for å innføre den som ny hviledag i stedet for Guds sabbat.

Gud sa til Moses da han gav ham Torahen, det er Moseloven, som er Guds Standard, undervisning, forskrifter og bud til hjelp for et rent liv:

Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde de budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere. Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra.
Jeg skjønte at alt det Gud gjør, varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for ham.
(5 Mos 4:2;
5 Mos 12:32; Fork 3:14)

Jeshua spiste ikke påskemåltidet (seder) på en torsdag, han døde ikke på fredagen og han sto ikke opp på søndagen etter. Mange som ser dette sier at  det som betyr noe er at Jeshua døde og sonet for våre synder og sto opp igjen og lever i dag! Ja, det er sant, men Gud har aldri villet at vi skal kludre med hans hellige høytidsdager og erstatte dem med våre selvproduserte som består av en blanding av bibelsk og hedensk opprinnelse, se skriftstedet ovenfor. Gud hater slike blandinger. Han er hellig. Også på Jeshuas tid var det blitt slik. Den opprinnelige bibeldom, bibeltro lære, var blitt forkludret av babylonsk tilleggslære da jødene var i fangenskap i Babylon i 70 år. Derfor tok Jeshua fatt de skriftlærde og fariseerne, de som skulle være tro mot Torahen og følge den og sa disse ord som like godt kunne vært sagt mot dagens kristne teologer:

Da sa Jeshua: "Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.  Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud. Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering." Og han sa til dem: "Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering! (Mark 7:6-9).

Hvis du vil vite om den påsken Jeshua og disiplene feiret og, som etter hans oppstandelse, er den komplette påsken, den som messianske jøder og ikke-jøder feirer i dag, kan du gå til denne artikkelen her:
Jeshua i påsken og De usyrede brøds høytid


Vil du lære om den første påsken og hva den pekte mot og var skyggebilde på, kan du lese om det her:

Den opprinnelige påsken, "skyggebildet"* Vi har satt en astriks ved ordet Kristendom i overskriften. Vi må forklare at denne hjemmesiden skiller mellom kristendom og den lære som står i Bibelen. Vi ønsker å innføre navnet "Bibeldom" som betegnelsen på full troskap og lydighet til hele Guds Ord. Vi forklarer dette mer i en annen artikkel. Hvis du med betegnelsen kristendom mener bibeltroskap, vil du finne mange artikler på denne hjemmesiden som kanskje vil få deg til å tenke litt mer over det - God lesning!

Hva med den kristne påsken?
På grunn av antisemittisk holdning fra kirkefedrenes side, ble Guds Torah (ufullstendig oversatt til «Loven»), sett på som noe negativt og jødisk blandt disse såkalte kirkefedrene. Bud og forskrifter ble sett på som noe som kun gjaldt jødene - Noen av disse kirkefedrene var direkte jødehatere. Når disse, som kirken betrakter som vise menn, fikk påvirke det bibelske budskapet med sine gresk filosofiske, antisemittiske og antinomistiske (liker ikke lover og bud) tolkninger, mistet jødene etter hvert sin «status» som Guds utvalgte folk.

Dolkestøtet mot troens sanne, hebraiske, bibelske røtter kom med keiser Konstantin og hans tale på kirkemøtet i Nikea i år 325 e. Mf. Der ble det som senere skulle bli den kristne, katolske kirke befalt å ikke ha noe med jødene og det han kalte «deres skikker» å gjøre. Han skjelte dem ut på det nedrigste og det ble forbudt å holde f.eks. sabbaten og Guds høytider for kristne. Ja, sabbatsholdere kunne bli straffet med døden -

Den kristne påsken har derfor liten eller ingen kontakt med Guds påske i Bibelen. Den har laget en pseudo-påske på andre datoer og med innhold som har fjernet det meste av den hebraiske roten som disiplene hadde bygd på og videreført:

                         Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll,
                                 men hjørnesteinen er Messias Jeshua selv.

                                                             Efeserne 2,20


Kirken innførte denne nye påsken på tross av at Jeshua og disiplene holdt den bibelske påsken nøyaktig på de dager den er fastlagt av Gud. Jeshua sa til sine motstandere blandt fariseerne noe som gjelder alle som har fjernet eller blandet Guds ord med menneskebud og tradisjoner:

                     Hvordan kan dere tro, dere som gjerne vil ha ære av hverandre
                        og ikke søker ære hos den eneste Gud? Tro ikke at jeg vil
                             anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere, er
                    Moses
(Guds Torah/Moseloven), han som dere (fariseere) setter deres
                         håp til. Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg.
                       For det er om meg han har skrevet. Hvis dere
(også kristne) ikke
                              tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?
                                                            Johannes 5,44-47

Kirken innførte "Easter" som erstatning for den bibelske påsken. Easter er tuftet på gamle hedenske fruktbarhetsskikker og datoene er bestemt utfra hedenske solhverv-inndelinger av året. Jeshuas måltid på "skjærtorsdag" har erstattet det bibelske påskemåltidet, eller kirken har egentlig blandet hans paktsmåltid og påskemåltidet. Kirken lar ham ligge kun to netter og en dag i graven slik at han ikke oppfyller det tegnet (Jonategnet) han sa han skulle oppfylle for å bevise at han var Messias for en vantro slekt:
Støtende lesning?
Dette som her nå er skrevet kan kanskje virke støtende for deg. Men denne hjemmesiden vil ha fram sannheten og den kan være til glede for mange og forbitrelse for andre. Prøv alt du leser her mot Bibelens Ord, det finnes ingen annen autoritet enn den i disse sakene! Vi overlater til leseren selv å finne ut av dette dilemmaet og om han eller hun vil fortsette å følge menneskelagde tradisjoner eller om han eller hun vil søke  til den opprinnelige påsken (og de andre bibelske høytidene) som disiplene og de første troende feiret og som vi beskriver her på denne hjemmesiden (Om menneskebud og tradisjoner som erstatter Guds bud kan du lese bl.a i
Markus 7:7-9.

Toppen
Til innledningssiden for høytider
Til hovedsiden
Tii messiansk.no