Det kan sies så enkelt: Det er en jøde som tror at hele
Bibelen er Guds inspirerte og eneste Ord og at jøden,
Jeshua er Mashiach, deres Messias som var her og som
kommer igjen. De tar ikke inn hverken talmudisk (rabbinsk)
eller kristen ekstralære.
Også mange ortodokse jødene kaller seg messianske,
men de tror ikke at Jeshua er deres Messias og aksepterer
heller ikke De apostoliske skriftene (NT).

Messianske jøder er altså Jeshuatroende jøder. Eller rettere
sagt de tror på at Jeshua, som er Jesu riktige navn på hans
eget språk, er den Messias som var her for snart 2000 år
siden og som skal komme igjen for å opprette Guds Rike
og samle Jakobs 12 stammer og gi dem Israel, slik Jehovah
Gud lovet Abraham.

Messiastroende jøder feirer Guds høytider og Sabbaten og spiser mat som er ren etter
Guds lover om mat (3 Mos 11), og de ser Tanakh («Det gamle testamentes») ord og lover i
nytestamentlig lys. Det vil si gjennom det lys som Guds Ånd gir i gave ved troen på og
dåpen til Jeshua (Apg 2:38).

Messianske jøder følger ikke de tradisjoner og helligdager som romerkirken (den kristne
kirkes mor)satte inn i stedet for de bibelske. De fleste vil heller ikke ha noe med
rabbinske tradisjoner å gjøre (Talmud m.fl) i sin bibelforståelse, siden disse for det meste
er menneskebud (takanot)og tillegg/fratrekk i Guds Ord i Bibelen og der er mange
diskusjoner av rabbier som ikke var enige og ikke ble det - Hvordan en jøde kan bli
kristen og ikke ta Torahen på alvor kan kanskje forklares med at mange av disse er på
jakt etter noe "annet" og ikke vil ha noe med Torahen å gjøre fordi jødedommen, da
tenker vi spesielt på de ultraortodokse, har lagt til så mange ekstra bud og lover at det er
umulig å følge dem, spesielt med glede (Mark 7:7-9)-

Det er mellom 10 - 15000 som kaller seg messianske jøder i Israel i dag og antallet
vokser. Men innenfor dette er det også de som har tatt til seg "kristne skikker" som ikke
stammer fra Bibelen. Da vil ikke denne hjemmesiden benevne dem messianske, men
kristne jøder. Antallet sanne messianske jøder er derfor noe mindre enn tallet ovenfor.

Messianske jøder er i dag de sanne, bibel- og Jeshuatroende "hedningers"søsken og de
trenger vår støtte trøst og hjelp fordi Jeshuatroende jøder blir ofte ikke akseptert blandt
mange av sine egne jødiske brødre, derfor har de det tøft. Vennligst les Romerbrevet
15:25-27 om vårt , ikke-jøders ansvar for å hjelpe våre trossøsken som sliter!

En som kaller seg kristen eller bibeltro og samtidig er jødeforakter må ta et
oppgjør med seg selv for de kan en dag finne seg selv stående foran ham som
sa dette:
For så sier Jehovah, Allhærs Gud, den herlige som har sendt meg, om de folk
som plyndret dere (hans folk):Den som rører dere, rører ved min øyesten.
Sakarja 2:12  
UTDYPENDE VERSJON:
Hva tror og gjør messianske jøder?
Messiansk jødedom er navnet på en jødisk trosretning som tror at Jeshua (gresk: Iesous)
er den Messias som Bibelens profeter forutsa skulle komme, og som mange jøder innen
dagens ortodokse jødedom ikke aksepterer som sin Messias.

Forskjellen på en messiansk jødes Jeshuatro og en kristens tro fra den "klassiske" 
kristendom, er at den messiastroende jøden ikke har byttet ut sabbaten, Guds
helligdager og f.eks. Guds matlover etc. med søndag og andre "helligdager" som
Romerkirken har satt inn i stedet for disse opprinnelige Guds hellige dager. De har
selvsagt heller ikke forkastet Torahen som sådan, altså Moseloven som er Guds
rammeverk for hans vesen, hans undervisning med de lover og forskrifter et menneske
trenger for å leve et rettskaffent liv etter Guds standard (Salme 119!).

Messiastro jødedom har beholdt sine hebraiske røtter tilbake til Abraham, han som er
både jødenes og de troende "hedningers" stamfar. De har begge del i løftene som Gud
gav Abraham. Disiplene og den første, Jeshuatroende Menighet var alle jøder og levde
etter Den første paktens ordninger som Gud inngikk med israelittene på Sinai (2 Mosebok
24:1-11).

Men etter den siste påsken med Jeshua og den påfølgende pinsen, ble disse jødene den
første Menighet som levde etter Den nye pakts ordning. Den som Jeshua opprettet med
dem. En pakt som er basert på tro, nåde og løfte om evig liv (frelse). En pakt som i likhet
med den første pakt også innebærer å følge Guds bud og forskrifter i Torahen, slik som
Jeshua levde dem, det vil si sett med Guds Ånds innsikt. For Loven er av Ånden (åndelig,
ikke bare bokstaver):
Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden.
Rom 7:14

Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til.
For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på
åndelig vis. 1 Kor 2:14
Jeshua er Messias og Guds Ånd omskjærelsen
Messiansk jøder tror altså på Jeshua som sin Messias. De døper seg i Faderen og
Sønnen og Den hellige ånds navn og de har derfor fått det nytestamentlige, Åndens lys
over sin bibeltro (Apg 2:38-39). De har selvsagt ikke forkastet Moseloven, Torahen, men
følger ikke lenger Den gamle Sinaipaktens offerlover og lov om presteskap, for denne
gudstjenesteordningen mellom dem og Jehovah er oppfylt med Jeshuas soningsdød.
Prestedømmet og gudstjenesten endret
I dag er altså det levittiske prestedømme avløst av det bibelen kaller "etter Melkisedeks
vis". Der er Jeshua yppersteprest og den enkelte troende er en prest (tjener) for Gud, et
kongelig presteskap (Hebr. 8:13; 1 Pet 2:9). Selv om denne pakten også var en del av
Moseloven, falt den bort da Jeshua inngikk den nye pakten i påsken år 31 e.Mf. Dette
kan vi lese om i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er veldig viktig for å forstå hvordan
prestedømmet er endret. Det er skrevet spesielt til jødene slik at de, som hadde levd
med dette soningssystemet siden Moses, skulle skjønne det.
Den opprinnelige lære
Messiansk jødedom er den tro som i dag kommer nærmest den opprinnelige og bibeltro
Tro som Jeshuas disipler fikk beskjed om å spre fra Jerusalem til Judea, Samaria og til
hele Jorden (Apg 1:8). Den er en tro basert på hele Bibelens Ord sett i lyset av Guds Ånd
og Jeshuas mektige "rolle" i Guds frelsesplan. Messiansk tro har derfor ikke tatt til seg
Talmud-tolkninger og okkulte retninger som Kabbala, heller ikke er deres bibeltolkning
fordreid av "kirkefedre" eller Romerkirken -
Ikke barn av Romerkirken, men av Bibelens Gud.
Det kan finnes Jeshuatro jøder som er baptister og pinsevenner osv., men dette er ikke
det vi kan kalle messianske jøder. De er jødiske baptister eller jødiske pinsevenner osv.
Gruppen av jøder som tror at Jeshua er deres Messias vokser. Det finnes nå flere hundre
menigheter verden over. Flere og flere jøder og ikke-jøder omfavner denne opprinnelige
Troen med stor entusiasme og hengivenhet, og de sier at deres trosliv har fått en helt
annen dimensjon. 

For messianske jøder er Bibelen én helhetlig bok og det er derfor for dem ikke noe
vanskelig å se hva Jeshua gjorde i forhold til Den første pakt og Moseloven. De har ikke
noe «gammelt» og «nytt» testamente. I stedet har disse to hoveddelene av Bibelen
hebraiske navn som beskriver innholdet. «Tanakh» er det samme som kristendommens
Det gamle testamente, men med en noe annen inndeling. Det hebraiske ordet Tanakh
er sammensatt av de  hebraiske forbokstavene til henholdsvis Mosebøkene (Torah, også
kjent som Moseloven), Skriftene (Nevi'im) og Profetene (Ketuvim). Som vi kanskje vet har
ikke hebraisk originalt vokaler.
Det nye testamente heter B'rit Hadashah.

Mange ikke-jøder i dag begynner også å se at den første Tro kom inn på et galt spor da
den begynte å splittes og forvrenges etter at den siste disippelen, Johannes, døde rundt
år 100 e.Mf.. Ganske raskt trengte det seg inn gresk filosofi og menneskesyn og
hedenske helligdager ble "kristnet" og tatt inn i deler av Menigheten.

På 300 tallet e.Mf., og senere gikk store deler av menighetene inn i det som ble hetende
Kirken og kristendommen, og som Åpenbaringsboken kaller «Babylon» (betyr
forvirring). Denne Romerkirken fikk stor makt og opphøyde seg til en religiøs institusjon
som ga seg selv makt til å forandre Guds Torah og innførte sin egen tradisjon som etter
hvert hare like stor myndighet som Bibelens Ord (Daniel 7:,25; Åpb 17:4-6).
Kirken: "Jødene ikke lenger Guds utvalgte folk"
Jødene ble av "Kirken" forkastet som Guds folk (antisemittismen). Den, mente at den selv
hadde tatt over denne rollen! Jødene ble derfor mer sett på som Guds forkastede folk og i
tillegg omtalt som Messiasmordere! Derfor ble de forfulgt, løyet på og drept.

Det som skjedde jødene i århundrene som fulgte er helt grotesk! Også Jeshuatroende
grupper som ikke ville følge Romerkirkens diktater ble kalt kjettere og fiender av
"Kirken". Disse ble  forsøkt omvendt, gjerne ved tortur. Ville personen heller lyde Guds
Ord enn pavens forskjellige dekreter, risikerte han eller hun, etter tortur, en forferdelig
død - i "Jesu navn"!
Dette kunne skje fordi det på keiser Konstantins ordre, på kirkemøtet i Nikea i år 325,
ble forbundet med dødsstraff å følge det han kalte ”jødiske skikker”. Slik kom f.eks.
sabbatsholdere inn i kategorien kjettere. Sabbaten, den syvende dagen i skapelsesuken
som Gud har helliget og velsignet som menneskenes hviledag (1 Mos 2:3), ble byttet ut
med søndag. En opprinnelig hedensk dag for soltilbedelse.

NB. For den som hevder vi tar feil her, går vi heller videre og sier at søndag heller ikke er den
"Herrens Dag" som nevnes i Bibelen. "Herrens Dag" er Jeshuas gjenkomstdag. Søndag er
ikke et navn som er brukt i Bibelen i det hele tatt. Der heter den "dagen etter sabbaten" eller
"den første dag i uken". Dette var arbeidsdag for den første Menigheten

Noe skjer for tiden - et frø spirer - brobygging.
Gud synes nå å ville rette opp dette misforholdet. Det er en voksende bevegelse blandt kristne,
fra mange kirkesamfunn, som endelig tar Romerbrevet 11 og Matteus 5:17-20 på alvor. De vil
tilbake til den opprinnelige, apostoliske Troen. Inspirert av Guds Ånd er denne bevegelsen nå i
ferd med å  bygge bro mellom jøder og ”hedninger” (oss ikke-jødiske troende).

Antisemittismens røtter er dype
Dette vekker oppsikt i etablerte kristne trossamfunn. Alle er ikke like begeistret, for uvilje,
skepsis, fortielse og også direkte hat mot jøder har en rotfast og minst 1700 år gammel
tradisjon i mange kristne kirker, selv i dag. Det ser det ut til at ordet "lovisk" er blitt et yndet
stempel disse bruker mot dem som i troen på Jeshua vil følge Guds bud eller undervisning i
Torahen! For hvem er det Bibelen definerer som "hellig" i betydningen utvalgt (Åpb 12:17 og
14:12)? Det er de som tror på Jeshua og som følger Guds bud -

Messiansk på Israels TV!
Også blandt jødene vekker denne brobyggingen oppsikt. Nylig ble det vist et TV innslag fra en
Jeshuatroende, jødisk menighet på israelsk TV. Dette er noe helt nytt fordi denne kategorien
jøder har tidligere vært hundset og sett på som frafalne bland sitt eget folk. Spesielt den
ortodokse, religiøse delen av dem. Det kan vi som kjenner kirkehistorien godt forstå når vi
tenker på hva ”denne Jeshua” og kristendom med romerske røtter har forårsaket av lidelse og
død for jødene i 1700 år.

Se en slik messiansk familie i Israel på denne linken

hvis vi vil tenke etter, forstår vi jo at dette jødehatet ikke var begrunnet i bibelsk lære, men i
en ny religion bestående av en blanding av hedendom, menneskers maktbegjær og utdrag av
bibelsk lære -         

Mange tror at messiansk, jødisk tro bare er for jøder - Dette er langt fra sannheten, og en stor
misforståelse, sier hjemmesiden til Beth Chofesh, en messiansk menigheten i New York. Og
de fortsetter:

"Messiansk jødedom har en stående invitasjon til ikke-jødiske troende om å gripe
anledningen til å skru klokka tilbake 1900 år og oppdage hva nytestamentlig tro var på
den tiden da den ble grunnlagt. De kan bli med og gjenoppdage de bibelske
høytidsdagene og feiringene som Jeshua og de første troende feiret. De kan la den
sanne, bibelske rytmen for livet få slå rot, slik Gud ville det, og la den på ny bringe
tilbake denne tapte dimensjonen i nytestamentlig tro og liv.

Når det skjer vil ”jøde og greker” få det samme, bibelske uttrykket, slik det var ment fra
Guds hånd. Dessuten, hvis ikke-jødiske troende gjenopptar de opprinnelige, bibelske
uttrykkene i form av sabbat og høytidsdager, matlovene osv, vil de ha et viktig verktøy
til lettere å nå det jødiske folk med sannheten om Messias.

Det er dette Gud har til hensikt slik vi kan se det i Romerbrevet 11:11:

Så spør jeg: Snublet de (de av jødene som ikke tok i mot Jeshua som Messias) for at de skulle
falle (for alltid)? Slett ikke! Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folkeslag, og så
skulle jødene bli misunnelige på dem.

De hebraiske røttene kuttet
Bibelensier og Messiansk.no tror bestemt at Troen slik vi leser om den i Bibelen, ble fratatt
mye av sitt potensiale og åndelige kraft da den gikk inn i Romerkirkens fold, der den ble kuttet
av fra sin hebraiske rot og deretter ble en av ingrediensene i denne kirkens tradisjon. En
tradisjon som er en blanding av nytestamentlig lære, og hedensk arvegods fra Babylon og
Egypt, samt gresk filosofi. Alt styrt fra et keiserlignende maktapparat.

Reformert til hva?
Selv om noe av dette senere ble rettet opp ved diverse reformatorer og deres kirkeretninger,
kom aldri den sanne, apostoliske trosutøvelsen tilbake, med unntak av små nærmest
hemmelige grupper. Den kjente danske tenkeren Søren Kierkegaard sa at han ikke kunne se
at hans tids kristendom hadde mye med Bibelens lære å gjøre!

Den ubibelske læren skyldes mest det voldsomme jødehat som oppsto i århundrene etter
Jeshua. Jødene ble kalt for ”Messiasmordere”, og da de ble kastet ut av sitt land mellom år 70
og 135 e.Mf., ble de utsatt for utrolige overgrep hvor hen de kom, gjennom århundrene, ikke
minst av det som kalte seg "Kirken". Holocaust ble nesten den endelige avslutningen på
jødenes historie.

Men Gud hadde ikke glemt sitt folk. Han har alltid latt sin plan gå videre med en "Israels rest"
(Jesaja 10:20-27 m.fl.). Holocaust ble den ufattelige voldsverket som førte til gjenopprettelsen av
staten Israel.

Israel er gjenopprettet, men ennå ikke Guds fred.
I dag er Israel igjen jødenes land. Mange land ville det slik da og som ved et mirakel fikk jødene
et hjemland, ja, sitt opprinnelige hjemland, tilbake. Men med opprettelsen av landet i 1948
fulgte de mange krigene som ble påtvunget den gjenfødte nasjonen av de arabiske
nabostatene. På uforståelig vis kom  jødehatet for fullt tilbake. Jødene får igjen skylden for "alt".
Islamistene synes å ha et hypnotisk grep på verdens statsledere slik at de tror deres løgn,
enda sannheten er lett å finne bl.a på Internet.

Men samtidig vokser en annen gruppe. Det er jødevennene blandt kristne.

Er du av dem som forstår hvilken rolle jødene og Israel har i Guds Frelsesplan?
Er du blandt disse som forstår hva som foregår i "verdenshavet",fordi du har innsikt i Guds
profetier om jødenes og Israels rolle i det Bibelen kaller "endetiden"? Hvis du er det og har en
brann i hjertet for sann bibelsk tro, kan du regne med å få et nytt trosliv fullt av nyoppdagelser,
men du vil også møte motstand. Motstanden kan komme fordi du etter hvert befinner deg 
skulder til skulder med Jeshuatroende jøder og deres venner blandt oss messianske ikke-
jøder. Dette er et endetidstegn, en vei mot historiens klimaks der djevelen blir mer og mer
merkbar i alle sine fasetter. Vi ser nå hvordan han herjer i Midtøsten der hans inderligste ønske
er å få Israel utslettet. Men vi ser også hvordan denne ånden sprer seg over hele verden.
Derfor må vi ha Guds fulle rustning på slik at vi er klar for denne tiden (Efeserbrevet 6:10-20).
Djevelen vil herje og vi vil se og kanskje selv få oppleve dette desperate raseriet mer og mer.
Men vi skal ikke frykte for han vil til slutt bli en fiasko. Esekiel beskriver hans kommende
endelikt slik:

Din skjønnhet (Lucifer, se versene 11-15) gjorde ditt hjerte hovmodig, på grunn av din
stråleglans har du formørket din visdom: Jeg (Jehovah) vil kaste deg til jorden, jeg vil
legge deg framfor konger så de kan se deg. Du har ødelagt dine helligdommer ved all
dine lovløshet, ved dine lovløse handlinger; derfor vil jeg la det bryte ut ild fra din
midte, den skal fortære deg og jeg vil gjøre deg til aske på jorden foran alle de som ser
deg. Alle de blandt menneskene som kjenner deg skal bli lamslåtte over deg. Du skal
bli en redsel og du skal aldri mer være til (Esek 28:17-19, oversatt fra King James Bible).

Satan vil til slutt bli fjernet, for i Guds frelseplan ligger det at jøder/israelitter og hedninger skal
leve sammen i fred som ett folk i troen på Gud Fader og Sønnen Jeshua Messias!

Jødene gav oss alt!
De ga oss Ordet, Torahen, ja den komplette Bibelen og Jeshua, Frelseren. Vi bibeltro,
messianske ikke-jøder må derfor gi dem tilbake Jeshua, trøst, støtte og det materielle.

For det har gledet de fra Makedonia og Akaia å kunne gi et beløp til de fattige blandt de
hellige som bor i Jerusalem. Det har virkelig gledet dem å gjøre det, og de er jo også
skyldig i å gjøre det. For når hedningene har fått del i deres (jødenes) åndelige ting, da
er det deres plikt å hjelpe dem tilbake med jordiske ting (Rom 15:26-27).


Det var fra jødene vi fikk Bibelen. Det var ved jøden Jeshua Gud gav oss frelsesmuligheten, og
det er han, «Løven av Juda», som kommer igjen for å sette strek for denne tidsalder, med all
dens ugudelighet, og bytte den ut med «Guds Rike», Himmelriket, der fred og rettferdighet vil
råde (Jesaja 2 og 11 m.fl.).

Messias og forløsningen!
Når han kommer vil hele Israel se at Jeshua var den Messias som var hos dem første gang, og
de vil omvende seg i skarer (Esekiel 36:16-38). Foreløpig er det bare den messiastroende
(messianske) gruppen av jødene som ser dette. De trenger vår støtte og forbønn for de er våre
søsken i troen. De har både disiplenes gener og deres tro! Men slik Jeshua og den første
Menigheten ble forfulgt av fariseerne og de lovlærde, blir de messianske i Israel sterkt
motarbeidet av sine egne «ultra ortodokse» brødre i dag! Våre trosbrødre trenger derfor også
i dag hjelp på det materielle plan! Det finnes over en million fattige i Israel. De messianske
sliter også ofte økonomisk fordi de blir motarbeidet av sine egne i det de nesten sees på som
forrædere mot jødenes identitet!


Be for "Jerusalem".
Samtidig skal vi huske på å be for de ultraortodokse, at Gud vil ta sløret bort fra deres øyne så
de «ser» og «hører» (Esek 12:2; Rom 11:8).

Vil du hjelpe fattige jøder i Israel, slik Paulus oppfordrer oss til i
Rom 15:25-27, da er dette to adresse bibelensier og messiansk.no selv
støtter.:

Netivyahmenigheten i Jerusalem
Den er garantert messiansk (etter vår definisjon) menighet, men ganske ortodoks i
utrykksformen og derfor et godt verktøy for Gud til å nå ortodokse jøder med budskapet om
Jeshua som Messias og det kommende Guds rike, "Riket for Israel, som disiplene lengtet
etter. Netivyah driver også "suppekjøkken" og deler ut mat til fattige  Jerusalem. Lederen heter
Joseph Shulam

Vision for Israel.
Dette er en langt større organisasjon drevet av et kristent, jødisk ektepar: Barry og Batya Segal
i Jerusalem. De driver et utstrakt hjelpearbeid blandt de fattige i Israel og gjør ingen forskjell på
folk, enten de er jøder, drusere eller arabere. De har depoter flere steder i verden og samler
inn alle slags ting som i øyeblikket er mest etterlengtet blandt de fattige. Trykker du linken over
her kommer du inn på hjemmesiden deres.

Så lurer du på hvor du vil gi tiende og frivillige gaver og står fritt til det, er dette to steder vi med
glede anbefaler.
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Hva er en messiansk jøde?
og hva er da en messiansk "hedning?"

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
Matteus 7,21
For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Johannes 3,16
Det er vel ikke min (Jehovas) vilje at den ugudelige skal dø? sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve.
Esekiel 18,23
Toppen
Til Artikkelsiden