Dere skal vokse i nåde ogkunnskapen om vår Herre og frelser Jeshua HaMashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen.
Romerne 1:25
For alt her i verden - sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom - det er ikke av Faderen, men av verden.
1 Joh. brev 2,16

... hadde de fleste i Norge et ganske godt innblikk i Bibelen, Guds Ord. Kristendom var et vanlig fag på skolen og hjemme ble mange av de bibelske bud og leveregler praktisert og overlevert fra foreldrene til barna, som en viktig del av oppdragelsen. Dette var det naturlige og vanlige, selv om noen, av politiske og andre grunner, murret i det stille. Bibelhistorie var for mange spennende og en viktig del av tegne- og "huskepensum" i skole og barnehager.

Men tidsånden har forandret seg.
"Rasjonelle" tanker har fått stort innpass. Ateister og humanetikere er ikke redde for å stå fram med sine tanker og alternativer. Ja, selv noen som bærer prestetitler prøver i dag å bortforklare Gud og Hans Ord i Bibelen. De liker snart bare den "snille" delen av Jeshua.

Forvirringen og fortvilelsen er til dels stor...
... blandt dem som har vært trofaste mot sin kirke. De strever nå med tilhørighetstanken og vi ser at færre og færre går i statskirken. Mange velger å forlate "hele greia"! Bibelen skriver mye om den tiden vi er inne i. Det vil vi komme inn på bl.a. på siden "artikler, innlegg".

Forskjellige kulturopprør oppsto i femtiårene.
Den kristne verdistandarden kom etter hvert under angrep, noe som var helt uhørt til da (i moderne tid). Forskjellige menneskelagde, i egne øyne kloke, "ismer" fikk fotfeste. I dag er selve moralens mor - Bibelen - under angrep. Vil angrepet lykkes. Hva sier Bibelen om det?:

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Lukas 24:35

Vi kan altså være trygge for
at Guds Ord, Bibelen,  fremdeles er "uskadet" blandt oss i dag. Da slipper vi å bekymre oss for den saken. Men likegyldighet, uvitenhet, velstand og falsk eller svak forkynnelse samt forvirrende tale vanner ut troen blandt folk og mange rister på hodet over hva de ser og hører fra og om "de kristne" eller "kirken".

Frelsesbudskapet blir uinteressant
når gudsfrykten, gudsrespekten og tiltroen til Guds Ord i Bibelen ikke lenger er der, for hva skal en da egentlig frelses fra? Når disse forutsetningene mangler vil det være lettere å bedrive forvrengninger av Guds Ord for dem som ønsker det. De som gjør dette forstår kanskje ikke at de arbeider mot Gud, Den Allmektige? Kanskje de ikke vet at de da er i arbeid for Satan? Og de som lar seg forføre, hva sier Bibelen om dem?:

Det er ingen sannhet og troskap og ingen gudskjennskap i folket. Hosea 4:1

Kjennskap til, eller bedre, kunnskap om Gud
er altså en forutsetning for å kunne stå Satan i mot. Men hvordan har denne mangelen på gudskjennskap kunnet ramme oss, vi som til og med har et kors i flagget vårt?


For det skal komme en tid da de (vi) ikke skal tåle den sunne lære; men etter sine (våre) egne lyster skal de (vi) ta seg (oss) lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem (oss). 2 Timoteus 4:3


Svaret er altså at vi heller vil følge våre egne ideer...
...og lyster og fortrenger Gud og Hans vilje. Gud har likevel ikke glemt oss eller gitt oss opp! Vi er Hans kjæreste skapning, og Han er overmåte tålmodig - inntil Hans fastsatte tidsrom for frelse og forsoning er over -

Han rekker derfor fremdeles fram hånden til den som vil ta i mot Hans nåde, hjelp og frelse. Men det er, som alltid, vårt eget valg om vi vil ta i mot. For Gud skapte oss ikke til roboter, men som mennesker med fri vilje.


Så hva skal den gjøre
som vil prøve å ta Gud vår Far (Abba) godt i hånda og la Ham lede seg?:

Vend om! Søk Jehovah mens Han er å finne!  Jesaja 55:6

De som søker meg, finner meg... Ordspr. 8:17

... og de som finner meg, finner Livet.  Ordspr. 8:35
         
Men hvor finner vi Gud?

1. I Bibelen.
Det kan gis et langt svar på dette spørsmålet, men det viktigste er at vi finner Ham i Bibelen. Den er Hans ord og rettledning til oss. Uten den ville vil ikke ha noe "håndfast" om Gud. Mange ser på Bibelen som en bruksanvisning for alle spørsmål i livet. Etter at Jeshua (som denne siden benevner Jeshua, fordi det er hans egentlige navn) steg opp til sin Far for øynene på disiplene, har vi ikke lenger noen person fra Gud som kan fortelle oss Sannheten. Guds Hellige Ånd er riktignok åndelig tilstede blandt menneskene, men Han bor bare i den som har latt seg døpe i troen på Jeshua og som vil følge Ham (den sanne bibeltroende):
1 Kor 3:16

For den som søker Gud.
og er helt i startfasen derimot, har Gud laget det slik at vi har Bibelen. Den er kilden som alle søkende kan hente ut "rent vann" fra, og drikke av i fulle drag på veien mot omvendelsen -> dåpen og til slutt  -> frelsen når Jeshua kommer tilbake!


Bibelen er altså den suverene
bruksanvisning for alt som har med forholdet mellom Gud og oss å gjøre, og med forholdet til våre medmennesker, eller vår "neste" som Bibelen kaller det, å gjøre.


2. Ved å be.
Gå til et sted du kan være fri og uforstyrret og be der Gud om innsikt og tro for at Han er til. Ja, mange har i sin nød bedt omtrent slik:

Gud, om du finnes, la meg skjønne det, vis meg det på en eller annen måte, så jeg kan få visshet og indre fred. Hjelp meg Gud!

Det er så mange som kan vitneom at de fikk svar på sin bønn (les fortellingen om Knut og hans tanker om bønn her). Ofte umiddelbart, andre ganger på måter de ikke kunne tenkt seg. Da følger omvendelsen hakk i hel og behovet for å kjenne Jeshua melder seg!

Er du i angst og indre uro?
så ta sjansen på å be. Mange kan bevitne at Gud har hørt deres bønner - Er du kommet så langt at du leser i Bibelen, så ta deg tid til å tenke over det du har lest, og be om å få evnen til å huske det. Husk, det er vi som må søke kontakt. Gud er alltid der og venter på oss, alltid innen hørevidde. Og Han hører!:

Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Johannes 16:24


Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Jakob 1,5


3. Ved å søke fellesskap med andre oppriktig troende.
Be Gud om å vise deg det du trenger, og å bli kjent med andre som søker Sannheten og som har en lengsel etter Gud vår Far i Himmelen og Jeshua, han som led og døde i vårt sted slik at vi kunne få en ny start, bli "født på ny"! Be Ham vise deg til folk som er frie og som ikke er låst i religiøse, menneskelagede systemer og tradisjoner, og som ikke er villig til å forandre sitt syn, selv om Bibelen viser at det er nødvendig
(Se Åpb 2:1 og 3:22) -

Det er så mange som er bundet av menneskelagde tradisjoner og lære, og de er ikke villige til en gang å undersøke om de ærer Gud ved dem (Matt 15:8-9 og Kol 2:8).

Ordspråkene eller Salomos Ordspråk
står etter Salmenes bok i Bibelen og spesielt  begynnelsen av denne boken, formaner oss å søke visdom fra Gud. Visdommen blir der omtalt som en person og du vet kanskje at dette peker fram mot Jeshua som hadde all visdom fra Gud og levde etter den (Guds Torah). Både fordi det gjør oss i stand til å skjønne hva Gud sier i Bibelen og fordi det gir en kunnskapsdimensjon som verden ikke har. Den som leser i Skriften får altså en egenskap som er verd mer enn gull!.  En visdom som hjelper oss å holde rett kurs gjennom livet. Les ordspråkene fra begynnelsen og se selv!

Bli likevel ikke så opptatt av kunnskap at det går ut over de viktigste budene i Bibelen, om at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte og all vår forstand, og at vi skal elske vår neste like høyt som oss selv! 


Jeshua er sentrum!
Du vil kanskje synes at  Jeshua har fått lite plass her i vår hjemmeside så langt, i forhold til andre bibelske hjemmesider?
Jeshua er ham alt på denne siden peker mot! Alle artikler og bibeldykk har som mål å peke mot ham, men også å gjøre hele Guds Ord kjent. Klarer vi det, vil leseren også se at "alt" i Bibelen peker fram mot Jeshua.

Men vi vil også føre Gud Fader fram igjen fra "glemselen" i dagens forkynnelse, og hans hele Ord i Bibelen. Det er Bibelens budskap at alle som vender om til frelse en gang skal møte, først Jeshua Messias og så Gud Fader Jehovah, og han skal være alt i alle
(1 Kor 15:27-28)!

Det er også slik at vi jo bør vite hvorfor Jeshua var og er den bibelske tros klippe og fundament. Bibelen er en bok og peker mot en ting: Frelsen via troen på Jeshua HaMashiach (Messias) og det han sa og gjorde.


Denne siden er også laget for
å vise hvor fantastisk Guds frelsesplan er, og at "ting" henger sammen. Da blir troen styrket.
Vi vil se at til slutt er all frelse og det evige livet som en gang skal følge, avhengig av en ting, at vi tar i mot Jeshua som vår personlige Frelser, Forsoner (med Gud vår Far) og Redningsmann. Og deretter begynner på den nye veien ved å være lydig mot og glad i Guds Torah/Lov som en følge av vår tro og omvendelse
(1 Kor 7:19; 1 Joh 5:2)

Om å bli åndelig forført, og om de som forfører:

Det finnes falske apostler, troløse arbeidere som opptrer  som om de var apostler av Messias. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rett-ferdigheten. Men til slutt skal de få lønn  etter sine gjerninger (2 Kor 11:13-15).


Valgt bort
           Gud?
For noen tiår siden...
Til toppen
Til hovedsiden
Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
F
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen.
Rom 1:25
Merk
Denne websiden vises best i
Google Chrome
Andre lesere kan vise feil!