Bibelen Sier og Messiansk.no
Innledning til høytidssidene
Dette bør leses før høytidsartiklene.
Har du lest denne før, så klikk deg til oversiktstabellen her
  Tal til Israels barn og si til dem: Dette er Jehovahs høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige sammenkomster
3 Mos 23:2
I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de holde hellige.
Esek 44:24

  Mine sabbater skal dere holde og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Jehovah.
3 Mos 19:30
Høytidstabell Her
Sabbaten er hviledagen Her
Pesach (14. aviv) og Chag Ha'Mazot (De usyrede brøds høytid) Her
Shavuot (pinsen) Her
Yom Teruah (Basunhøytiden) Her
Yom Kippur (Soningsdagen) Her
Sukkot (Løvhyttefesten)  med ... Her
... Shemini Atzeret (Den Siste Store Dag) Her
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Toppen
Hovedsiden
Hovedintroduksjon til temaet Guds Høytider i Bibelen

Det er Guds høytider.
Høytidene i Bibelen er Guds høytider. Det er for ham vi
feirer dem. De er altså ikke for jødene alene, men for alle
som tror på Bibelens Gud Jehovah. De ble ikke introdusert
først i Den første pakt fra Sinai, men ble stiftet før Mose-
loven (Torahen) kom og gjelder til alle tider
(Matt 5:17-20).
Å feire Gud høytider er en berikelse både for de troendes
liv og for forståelsen av Guds Frelsesplan. For Gud har lagt
Israels forskjellige jordbruks-innhøstninger som et mønster
for sin egen innhøsting av de som skal nå frelsen. Jeshua
kalles selv for "Den første av førstegrøden av de oppstandne",
da forstår vi at det vil være flere som kommer etter ham. Høytidene er altså noe som viser "stegene" i Guds Frelsesplan og det er ikke minst derfor det er så viktig å vite hva de står for
og peker mot. Det er også derfor det er en glede å feire dem!

                                     Vil du gå direkte til høytidsoversikten? klikk her

Høytidene må forstås fysiske og åndelige
.

Guds 7 høytider eller "Store Dager" (hebr. Moedim) er beskrevet i
3 Mos 23 og omtalt senere i Torahen (Mosebøkene) og Tanakh (GT) som sådan.  Jeshua viste oss det åndelige "dypet" som lå i de tre første vårhøytidene: Pesachtiden (2 høytidsdager) og Shavuot (pinsen). Når han kommer igjen vil han vise alle mennesker den åndelige oppfyllelsen i de 4 høytidene som står igjen og som begynner om høsten med Basunhøytiden (Yom Teruah).

Høytidene ble feiret av israelittene i Tanakh (Det gamle testamente) med en fysisk, ytre forståelse av dem. Men da Jeshua kom og Den nye (fornyede) pakt ble innstiftet, ble og blir de troende gitt Guds Ånd, (Gud og Herren Jeshua) "flyttet inn" i dem). Med denne gaven blir den troende mer i stand til å se "dybdene i Gud"
( Jer 31:31-34; 1 Kor. 2:11).  Det medfører også at han eller hun vil skjønne at høytidene til da hadde vært det som Koll 2:17 kaller "skyggebilder" av kommende hendelser. Høytidene pekte og peker fram mot noe som skulle bli og skal bli oppfylt ved Jeshua. Pesach (påsketiden) og Shavuot (pinsen) har fått fullt innhold ved Jeshuas første komme. De siste høytidene vil få full oppfyllelse når han kommer igjen -

Skyggebilder, hva er det?
Høytidene som vi leser om første gang iTanakh, kunne ikke få sin fulle mening eller forklaring før den tidsalder kom som begynte med Jeshuas første komme og som vil bli fullendt når han kommer igjen! "Skyggebildene" pekte og peker fram mot Jeshua og alt han skulle og skal gjøre for at så mange som vil kan nå frelsen!

Glede å feire Guds høytider!
Bibelens høytider er ikke jødenes høytider, de er Guds, Jehovahs, høytider
(Esekiel 44:24), og dermed er de høytider som Gud vil at alle bibeltro skal feire og glede seg over, jøde som "greker". Ikke minst fordi hans budskap skal kunne knyttes til minnedager og påminnelsesdager gjennom året. Vi spør jo alltid hva en høytidsdag feires for, ikke sant?:

Esekiel 44:24
I rettssaker skal de opptre som dommere og dømme folket etter mine lover. På alle mine høytider skal de holde mine lover og bud, og de skal holde mine sabbater hellige. . .
Bibelensier/Messiansk.no ønsker så langt mulig å forklare innholdet i disse høytidene som kirken ved keiser Konstantin forkastet endelig på 300 tallet e.Mf. Vi vil forklare både hva de opprinnelig ble feiret for og hva de feires for i nytestamentlig lys blandt Jeshuatroende jøder,  messianske "grekere" (ikke-jøder), og blandt noen få såkalt "klassiske kristne" i dag.

Disse hellige dagene ble blandt israelittene opprinnelig feiret til påminnelse om hva Gud/Jehovah hadde sagt og gjort for dem i og etter utgangen av Egypt. Da Moseloven (Torahen) ble gitt på Sinai, ble israelittene der pålagt å feire dem. Jehovah gav datoene og innholdet i dem. Men vi forstår, som nevnt ovenfor, at deres fulle betydning og innhold ikke kommer fram før de får nytestamentlig, åndelig lys over seg. Det er dette innholdet
Bibelensier/Messiansk.no vil ta fram og forklare slik at andre også kan begynne å glede seg over å feire Guds opprinnelige høytider i stedet for menneskelagde høytider som har lange røtter inn i hedendommen, men som kirken påstår den har "kristnet".
I følge Guds Ord er det hverken mulig eller lovlig - :


Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt (bilde på verden), hvor dere har bodd, eller som de gjør i Kanaan, det landet jeg fører dere til. Dere skal ikke følge deres skikker.  Mine lover skal dere holde, og mine forskrifter skal dere akte på, så dere følger dem. Jeg er Jehovah deres Gud. Dere skal holde mine forskrifter og lover. Det menneske som retter seg etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Jehovah (3 Mos 18:3-5).
... Du skal ikke spørre etter heningenes guder og si: «Hvordan dyrket disse folk sine guder? Slik vil jeg også gjøre det.» Når du dyrker Jehovah din Gud, skal du ikke gjøre som de. Alt det som Jehovah avskyr og hater, gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder. Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra
(5 Mos 12:30-32).

(Men) de (israelittene) fulgte guder som ikke duger, og ble udugelige selv. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Jehovah hadde sagt: «Dere skal ikke gjøre som de!» (2 Kong 17:15).

Så sier Jehovah: Venn dere ikke til å gjøre som andre folk og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem.  For folkenes skikker er ingenting verd...
(Jer 10:2-3).

Det gir en spesiell glede og mening å feire Guds høytider. Vi skal vise i disse artiklene at når vi gjør det, blir vi velsignet med innsikt i Guds frelsesplan og vi får ta del i feiringer som gir velsignelse og bekreftelse på vår tro på Bibelens Gud, vår Far, Universets Skaper og Opprettholder, han som har alt i sin hånd og styrer alt etter sin egen beslutning og hellige lov (Torah), som i sum er sann kjærlighet!

Vil du gå rett til oversikten over høytidene? Klikk her.

--------------

Kalenderspørsmålet.
For å feire høytidene må vi ha klart for oss kalenderen som høytidene er fastsatt etter. Gud har i Bibelen gitt oss nøyaktig hvilke datoer som høytidene skal feires. For å vite datoene må årets begynnelse bestemmes. Husk at for 3500 år siden var det intet menneskelaget tidtakingsutstyr. Men Gud har selv laget en klokke som varer evig og som hele jorden kan se. Det er månen og solen
(1 Mosebok 1:14).

Hvilken kalender holder messianske i Norge?
Messianske i Norge arbeider med kalenderspørsmålet, for det finnes en jødisk retning i Israel som fastsetter kalenderen etter opprinnelig bibelsk metode. Det er karaitene. Men mange vil, gjerne av praktiske og "taktiske" grunner, holde seg til den jødiske, beregnede kalenderen fordi de da er sikre på å feire samtidig med jødene slik at i hvertfall ikke dette skal være noe uenighets-spørsmål overfor dem. Det er dessuten lettere å planlegge året i god tid i forveien når viktige datoer er fastlagt i god tid.

Vi  vil forsøke å legge ut begge kalenderne på vår side, under møtetavla. Klikk her

Nytt liv for den opprinnelige kalenderen?
Nå når jødene er tilbake i sitt land, vil de kanskje igjen ta i bruk den opprinnelige, Guds kalender. I alle fall vil den bli brukt når Jeshua kommer igjen! Verden ellers har fulgt den julianske (romerske) kalenderen fra Julius Cæsars tid. Den ble senere, i år 1582, revidert og kalles fra da av "den gregorianske kalenderen".

Alt om kalendere kan og bør du lese om her

Guds høytider
(omtalt i Bibelen også som «Mine (Guds )sabbater»).
Gud har gitt oss (ikke bare israelittene) «hviledagen» (Sabbaten) og 7 årshøytider å feire. Disse årlige høytidsdagene eller «Store dager» er fastlagt av Gud ved bruk av nymånedagen som referanse. Gud satte Solen og Månen på himmelen for at de skal skille mellom dag og natt og være merker som fastsetter høytider, dager og år
(1 Mosebok 1:14). Slik kunne det skapte fortelle oss om årets gang før noen klokke var oppfunnet. Fordi månefasen bestemmer kalenderen, faller høytidene på forskjellige ukedager hvert år (bortsett fra pinsen). Vil du lese om Sabbaten kan du klikke

Purimfesten og Hanukka
er ikke blandt de 7 Guds årlige høytider, men omtales i Bibelen som jødiske høytider. Vi skal derfor ikke omtale dem i sin fylde her, men det er så absolutt verd å kjenne bakgrunnen for dem, siden de ærer Gud for hans godhet mot jødene. Hadde ikke historien i
Esters bok (Minnes i Purimfesten) endt godt, ville det ikke vært jøder til i dag og da ville vi fremdeles tilbedt stokk og sten!

Guds høytidsdager benektes av kristen tradisjon.
Høytidsdagene har også nytestamentlig betydning for alle troende, selv om dette benektes av store deler av kristenheten. Den sier at dette er høytider som bare gjelder jødene, etter Den "gamle" pakts ordning. Det er ikke sant og vi skal vise at denne, kristne læren er basert på et jødehat som keiser Konstantin satte i system etter kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Mf. (etter Messias' fødsel). Dette var faktisk rådende tanker hos greske, såkalte kirkefedre, allerede fra det første århundrede. Ut fra deres lære, ble det vi kaller "erstatningsteologien" med makt slått fast av Konstantin og senere praktisert av "Skjøgen" og hennes "døtre" (
Åpb 17:5: pavekirken og kirkesamfunn som har sine røtter i hennes bud og tradisjoner).

Guds hellige dager peker mot Guds frelsesplan ved Jeshua.
Høytidene har underfullt innhold og avspeiler Guds frelsesplan. Det som skjedde på disse høytidene i Tanakh, Det gamle testamente, og som israelittene og deres presteskap praktiserte, peker alt sammen fram mot nytestamentlig, oppfyllelse og «åndelig tillegg» samlet i personen Jeshua (gresk: Iesous). Alt i høytidene dreier seg om ham og Guds frelsesplan ved ham!
Romerkirken, Menighetens Babylon, jødehatets høyborg.
Det er Romerkirken som forandret Guds kalender, høytidene, sabbaten, De ti bud og ellers forkastet viktig undervisning med visdom og lover i Guds Torah. Det er Romerkirken som fjernet Guds beskyttende matlover og helselover og andre forskrifter. Dette gjorde de fordi disse ble kalt «jødiske skikker», enda de var bibelske og gitt av Gud. Jødene skulle de "kristne" ikke ha noe med å gjøre, «skitne Kristusmordere» som de var, i følge keiser Konstantins uttalelse på kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Mf.! Han og hans råd hadde visst fortrengt at de hadde sin skrifter om Tanakh og Jeshua fra jødene, at de hadde evangeliet fra jødene og at de hadde sin Frelser, Jeshua, fra jødene. Ja, jøden Jeshua skal faktisk komme igjen som «Løven av Juda» og frelse verden fra total utslettelse! Da vil Rom bli utradert og Jerusalem bli verdens midttpunkt
(Åpb 18:9; Mika 4:2)! Hva med Maria (Miriam), Jeshuas mor, var ikke hun også jøde?

Alle mennesker har høytidsdager.
Menneskene trenger høytider eller festdager. Det ligger i oss. Romerkirken laget derfor sine egne høytider av en blanding av babylonsk, jødisk, egyptisk og greskfilosofisk opphav, og så ble begivenheter i Jeshuas liv plasserte inn i disse. Det var viktig at høytidenes høydepunkt falt på søndager. Slik ble det lettere for romerne og mange av romerrikets soldyrkende provinser å bli "kristne". Dette var altså et taktisk trekk for å gjøre de soltilbedende romernes overgang til kristendom lettere, men den offisielle begrunnelsen i dag for at kirken gikk over til søndag som hviledag, var at Jeshua sto opp på søndag. Det gjorde han i følge Bibelen ikke, og om han hadde gjort det ville romerkirken likevel ikke hatt noen rett til å endre sabbaten til søndag, selv om den påstår at den har en slik rett og myndighet:

Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter.  Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra (5 Mos 12:32).


Mer om Loven (Torahen) og oss.


Bibelen alene har Sannheten.
Det er denne hjemmesidens største mål å bringe det som kirken ga navnet kristendommen tilbake til sine hebraiske røtter. Sann kristendom burde vært bygd på Bibelens Ord, uten tillegg eller fratrekk,  intet annet. Dens budskap skal ikke siles gjennom hverken "kirkefedre", paven eller Luther m.fl., fordi Bibelen er en ferdig bok, skrevet under inspirasjon fra Guds Ånd
(2 Tim 3:16). Minst 3 ganger i Bibelen står det at vi ikke skal legge noe til eller trekke noe fra Guds skrevne ord.

Det siste stedet som sier så, står helt til slutt i Bibelen, i
Åpb 22:18-19. Gud vil straffe den som gjør det. Bibelen er av Ånd og bare Guds Ånd hos den som tolker den kan tolke rett og gi nødvendig innsikt (2 Peter 1:20-21). Her stiller ingen som har doktorgrad og professortittel i teologi med noe fortrinn, for Gud bygger selv opp sine budbringere av det som "ingenting er i verden"
(1 Kor 1:28).

Jeshuas flengende kritikk over dem som bytter ut Guds lov, Torahen, med menneskebud.
Jeshua er også veldig klar og skarp i sine ord mot dem som tar i bruk menneskelagde tradisjoner og dyrker ham med dem. Det følgende sa Jeshua til dem som var ventet å skulle undervise folket rett om Guds Ord (de skriftlærde, presteskapet og fariseerne). Nettopp de hadde blandet inn og også erstattet Guds bud, lover og høytider med menneskebud og tradisjoner akkurat som "kirken" har gjort det i dag:

Da sa Jeshua: "Jesaja profeterte rett om dere hyklere - slik det står skrevet: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud. Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker (rabbinsk jødedom og kirken, på hver sin fløy, kaller det "tradsjonen")."  Og han sa til dem: "Ja, dere får det fint til! Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter.
Markus 7:6-9

Vær rotfestet i ham (Herren Jeshua) og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud!  Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære (les: filosofi) og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden (Satan), ikke fra Messias.
Kolosserne 2:7-8

Vi holder da Guds bud!
«Men hva er det vi ikke gjør på bibelsk vis», spør noen som føler seg trygge i sin tro. «Vi elsker Jeshua og vi holder budene, vi holder hviledagen hellig og feirer påsken og de andre helligdagene (jul, pinse, Kristi himmelfartsdag osv) og vi gjør vårt beste for å følge i Jeshuas fotspor?»

Gjør vi?
Til det kan vi spørre tilbake: «Står det i Guds Ord at du skal holde hviledagen (det kan jo være hvilken som helst dag) hellig, eller står det at du skal holde sabbaten, den 7. dag hellig? Står det at du skal holde romerkirkens påske (Easter) eller står det at du skal holde Bibelens påske (Pesach/Passover)? Står det at vi kan forandre Guds Ord, eller skal vi som selv er skapt av Gud la hans ord tale til oss og bøye oss for Ordet fra Universets Skaper og høyeste Autoritet?

Hvis vi elsker Jeshua -
- så skal vi la denne kjærligheten lede oss til ham som Jeshua gjenåpnet veien til, det er Gud vår Far JHVH, Jehovah 
(Matt 27:51). Han og Jeshua er sant nok ett. Men Jeshua som var «Ordet» (Joh 1:10) før han ble født som menneskesønnen Jeshua Messias, har gjort og gjør alt på sin Fars råd. Han kom til Jorden for å sone for Adams (og vår) synd. For det var Adam og Evas syndefall som bragte verden ut i forbannelse og lukket det herlige forholdet
disse to første menneskene i begynnelsen hadde med Gud
(1 Mos 3:16-19).
Gud stengte inngangen til "Eden" for dem og oss. Men det var Guds plan at
denne forbannelsen en gang skulle brytes og Far-barn forholdet gjenopp-
rettes.
Utfrielse/forløsning og nytt liv.
Så, for 2000 år siden kom denne forløsningen, denne gjenopprettelsen
i forholdet mellom Gud Jehovah og de mennesker som vil  høre ham
til. Det skjedde ved Jeshuas soning for oss, soning for den dom som lå og ventet på oss. Tar vi i mot Guds forsoningstilbud ved å ta i mot
Jeshua som vår Frelser og dermed få  mulighet til å begynne et nytt
liv, kan vi fra da av (dåpen) finne tilbake til Gud vår Far. Fra da av "skriver vi kontrakt med Gud" i dåpen: at vi vil leve som Jeshua
(1 Joh 2:6) og følge
Guds Torah, etter ånden og bokstaven, slik han gjorde. Da blir vi av Gud kalt hellige. Det er de som omtales her: (Åpb. 12:17 og 14:12).

Jeshua peker mot Faderen.
I hele Jeshuas virke ser vi at han alltid viser de troende videre mot Gud Fader
(f.eks. Joh 10:29). Samtidig vet vi at Gud Fader har gitt Jeshua all makt i himmel og på jord inntil hele Guds frelsesplan er fullført (Matt 28:18). Når det er skjedd og "Den nye himmel og den nye jord" er skapt skal Gud Fader selv komme ned til de frelste, som da er syndfrie og åndeliggjorte mennesker med udødelige herlighetslegemer. Da skal Gud Fader selv "bli alt i alle" (1 Kor 15:24-28).

Gud krever også noe av oss.
For å bli med i den frelste flokken må vi selv gjøre to ting:

•Tro på og lyde Jeshua for alt han var, sa og gjorde. Husk at han også var Herren i Tanakh, Det gamle testamente
(1 Kor 10:4). Vi skal derfor selvsagt tro og lyde også det han sa der: (Rom 15:4).  Bibelen er en sammenhengende bok om Guds frelsesplan for menneskene.

•Følge Guds bud. Det er Guds Torah i Tanakh og i Det nye testamente
(1 Joh 5:2). Men vi må se på Jeshua for å forstå hvordan Loven skal leves. Han viste oss dens åndelige dybde, noe israelittene ikke så fordi de (med få unntak) ikke hadde Guds Ånd i seg.

Når vi snakker om Guds Lov i nytestamentlig lys må vi bare huske at lover som var tilknyttet det levittiske presteskapet med offerlovene, renselsesskikkene for prestene og matforskriftene som hadde med dem å gjøre, ikke gjelder i Den nye pakten Jeshua inngikk med jødene (og oss hedningetroende) under paktsmåltidet på Pesach. Dette var gudstjenestelover forbundet med Den første pakten Gud inngikk med israelittene på Sinai, og dette systemet er veket bort og  "gått inn i" Jeshua da han sonet for oss på korset
(Hebr 7:- >). Han opprettet et nytt prestedømme og en ny soningsordning som Bibelen kaller "Etter Melkisedeks vis". Det levittiske prestedømmet hørte den første pakt til. Det pekte framover mot En som skulle innfri eller ta over dyreofringenes soningsrolle. Det var Jeshua, "Guds Lam som bar all verdens synd." (Joh 1:29)
Gud er Lovgiveren.
Gud har gitt oss lover. Gud selv er lovgiveren
(Jak 4:11-12).
Lovene i Torahen (de 5 mosebøkene) har han gitt oss for
at vi skal ha et liv i håp, klokskap og med indre fred og
velsignelse under alle forhold. For, den som tror at Jeshua
var den han sa han var og at han gjorde det han gjorde og
som derfor også ønsker å følge hans (Guds) vei, Torahen,
blir av Gud kalt hellige og skal bli frelst og få evig liv på  
Jeshuas gjenkomstdag
(Åpb. 12:17 og 14:12).
Troende kan ikke velge sine egne lover.
Da kan vi altså ikke erstatte Guds bud, lover og forskrifter med menneskebud, tradisjoner og helligdager! Det har vi allerede lest i begynnelsen av denne artikkelen. Men det er nettopp det som har skjedd! Tro ikke at dette er ubetydelig for Gud. Jeshua sa dette om den saken, og les dette nøye:

Matteus 5:17-20
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene (Tanakh, Det gamle testamente)! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle (leve Loven slik det var ment, med Guds Ånds ledelse og oppfylle mange profetier).  Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå - før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.  Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.

Og til Johannes på Patmos rundt år 93 e.Mf. sa Jeshua:

Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jeshua
. Åpenbaringen 14:12

(King James Version sier det enda bedre:
Here is the patience of the saints: here [are] they that keep the commandments of God, and the faith of Jeshua.)

La oss nå se på sabbaten og Guds høytider.
Vi har påvist at Gud har gitt oss hele Bibelens ord, inkludert dens Torah (undervisning, bud og forskrifter), for at vi skal lyde, glede oss over, og bli beskyttet ved dem som en del av vår tro på Jeshua.
Da skal vi gå over til  hans høytider, fordi disse er uttrykk for hans frelsesplan og hans kjærlighet til oss. Alle sammen peker mot den eneste vi kan bli frelst ved, Jeshua Messias.