Hva vil Gud med oss? Så enkelt er svaret Klikk
her
Hva og hvem er Gud Fader? 1. av 3 Et stort og selvsagt umulig spørsmål å besvare godt nok, men vi bruker Bibelen og det den sier. Noe annet kildemateriale finnes ikke - men den holder! 1. av tre artikler om Guddommen. Under arbeid
Hvem var og er Jeshua (Jesus)?
2. av 3
Guds Sønn, "Ordet", Jehovah, Melkisedek og Jeshua er noen av "personene" han har vist seg i helt fra Skapelsen av. Her er hva Bibelen sier om ham. 2. av 3 artikler om Guddommen Under arbeid
Hva eller hvem er Guds Ånd? 3. av 3 I kristen tro er Guds Ånd gjerne forstått som en person i "Trenigheten"? Vi har beskrevet hvordan begrepet "Treenigheten" oppsto og ble inntatt i Den katolske kirken. Den er ikke bibelsk fundert. Skjønner vi hva ånd er, da har vi svaret. Og Bibelen forteller hva ånd er. 3. av 3 artikler om Guddommen Klikk her
Kirkens Jesus eller Bibelens Jeshua? Når vi studerer Bibelen vil vi få tanker om at den Jesus som religionen forkynner ikke alltid overensstemmer med den Jeshua som Bibelen omtaler og som er hovedfokuset på alt i Bibelen. Det finnes over 40 000 forskjellige retninger innen Kristendommen og denne oppstillingen av forskjellene mellom kirkenes Jesus og Bibelens Jeshua er ikke ment å skape enda mer splittelse, men påpeke ting som ikke er i harmoni.   Klikk her
Paulus og Loven (Torahen). Sha'ul (Paulus) er den i Det nye testamente (De apostoliske skrifter) som er vanskeligst å forstå, og det har medført store og stygge mistolkninger vedrørende torah (lov) og nåde. Derfor er denne artikkelen svært viktig og et alvorlig materiale til "ny" forståelse av Bibelens samlede budskap. Det kan hende du blir irritert av å lese dette. Spørmålet er da: Vil vi lyde Gud, eller den behagelige tillempning som  mennesker har gjort etter sitt eget ønske, "det som klør i øret" ? Klikk her
Paulus den misforståtte og feiltolkede Denne siden leder til de enkelte skriftstedene som kristne gjerne bruker for å fortelle at det ikke er noen Lov i Den nye (fornyede) pakt som Jeshua innstiftet før påsken år 31. - Gud har tilgitt oss en gang for alle når vi tror på Jeshua og Guds nåde, sies det. Men er det slik det henger sammen? Klikk her
Hva er "Loven"? Hvorfor har Kristendommen forkastet mye av Guds Torah ("Moseloven") ? Gud her en Standard. Gud er allvitende, allmektig og allstedsnærværende. Han er rettferdig i sin avgjørelse, men han er også nådig og tilgivende. Det han dømmer etter er sin Standard. Den heter Torahen på hebraisk og på norsk kalles den gjerne Moseloven, men det er en uriktig tittel for det var ikke Moses sin Torah. Guds Torah er hans skriftlige undervisning med bud og forskrifter som han sier vi skal holde. Gjør vi det vil vi bli vise og han vil velsigne oss. Jeshua levde Guds Torah feilfritt og ble godkjent av sin Far som hele verdens Soningslam for synd. Les hvor viktig det er at vi tar til oss Guds visdom for å få et rett forhold til ham og leve et klokt liv. Lær å leve slik Jeshua levde! Klikk
her
Har Gud et navn og kan/skal det brukes?

Del 1
Bibeloversettere har arvet ortodoks jødedoms respekt for Guds navn. (Ortodoks jødedom uttaler ikke Guds navn, i ydmykhet overfor Guds hellighet). Derfor brukes ofte titler i stedet. Men er det Guds vilje at hans navn ikke skal brukes? Paven forbyr også bruken av Guds navn - Hva skal dette bety? Klikk her
Jakten på Guds navn, samt
Guds mange titler

Del 2

Dette er den andre artikkelen om Guds navn, Den bekrefter det som er sagt om Guds navn i artikkel 1 og viser også Guds fulle navn med vokaler. Dette navnet har vært kjent hos jødene i alle tider, men ikke vært tillatt brukt. Nå er det "gjenoppdaget". Denne artikkelen har dessuten en full oversikt over Guds titler, eller benevnelser som er knyttet opp mot hans navn og som dermed beskriver vår Gud, Bibelens Gud. Navn og titler er to forskjellige ting - Klikk
her
Hva er "Treenigheten",
Begrepet "Treenigheten" er som et mantra hos visse kristne retninger. Du kan risikere å bli tatt inn i deres varme eller blir frastøtt alt ettersom om du bekjenner "Treenigheten" eller ikke. Nå er det slik at dette ordet ikke finnes i Bibelen. Bibelen snakker om det himmelske som Faderen og Sønnen, de 24 eldste, De 4 livsvesnene, serafer, kjeruber og engler. Aldri om Den hellige ånd som en egen "person". Så hva er Den hellige Ånd og hva er begrepet "Treenigheten" kommet fra? Klikk her
Hva er et menneske? Skapt?Hva av, og til hva? Denne artikkelen vil fortelle hva Bibelen sier om mennesket. Gud skapte det, men av hva og med hvilke egenskaper. Og det store spørsmålet: Hvorfor skapte han oss? Hva er hensikten? Er mennesket en dyreart slik evolusjonsteoretikerne påstår? Hvis ikke, hva er forskjellen på mennesket og dyr? Klikk her
Hvilket tre er vi grener på? Bibelen bruker trær som bilder på flere ting. I denne artikkelen tar vi for oss de to viktigste: Oliventreet og Vintreet. Det er viktig å forstå hva disse symboliserer og betydningen av dem. Bibelsteder vi kan ha vanskeligheter med å forstå om dette vil bli oppklart Klikk
her
Var Skapelsen en gjenskapelse? Dette er et lite kjent tema og selvsagt en "farlig" sak å en gang hevde. Det ville snu om på all kristen lære om dette temaet, en lære som også for dem er "umulig" å forklare. Men les denne artikkelen. Den er kun bygd opp over bibelsteder og derfor er artikkelen bibelsk. Dette er bakgrunnen for noe som heter Gap-teorien, mellomroms-teorien. Se hva den går ut på og døm selv. * Klikk her
Dåpen hva er den? Det er knapt noe tema som har dannet så mange retninger i kristendommen som dåpsspørsmålet. Har Gud gjort dette så vanskelig eller ligger det ubibelske motiver bak striden? Hva sier Bibelen om dåp? Klikk her
Enoks historie: Er Enok i Himmelen? Selv meget kjente predikanter sier at Enok (1 Mos 5:18 ->) er i Himmelen hos Gud. Men sier Bibelen det?
Er Guds himmel det stedet frelste mennesker skal til etter sin død? Dette er en artikkel om det -
Klikk her
Er Elia(s) i Himmelen?
Også Elia hevder mange forkynnere at er i Himmelen. Enok og Elia er, i følge dem, unntak fra regelen om å vente på oppstandelsen ved Jeshuas gjenkomst. Hva sier Bibelen?
Er Guds himmel det stedet frelste mennesker skal til etter sin død? Dette er en delartikkel til om det -


Klikk her
Guds matlover, gjelder de også ikke-jøder? Som en del av Guds Torah (Moseloven) har Gud fortalt hvilke dyr, fisk og fugl han har ment som menneskemat. Gjelder dette også i Den nye pakt? Dette er et av de omstridte temaene innen kirken og mellom jødedom og kristendom. Hva er riktig bibeldom her? Klikk her
Himmel og Helvete Hva er sannheten om dette? Læren om at de "gode" går direkte til Gud i Himmelen når de dør, er en vidt utbredt tanke hos mange kristne. Mange synes også å like at onde da følgelig havner i et "helvete". Men hva er dette for lære? Skal ikke alle oppstå til dom på en gitt dag? Skal ikke Jeshua dømme levende og døde når han kommer igjen, ja er det ikke omtalt 2 oppstandelser i Bibelen? Hvor kommer da Himmel/helvete læren i fra og hva er sannheten om livet etter døden, slik Bibelen forteller det? Klikk her
Å synde mot Den hellige ånd, hva menes med det?
Mange troende går med en indre angst for at de skal synde mot Den hellig ånd, eller at de har gjort det. Det er bra at vi ransaker oss selv og ønsker å gjøre som Gud sier i troen på Jeshua, men kan vi få klarhet i hva det betyr å synde mot Ånden slik at vi ikke gjør det. Vi må rett og slett vite hva dette betyr! Så kan vi kanskje kvitte oss med ubegrunnet angst - Klikk her
Det viktige og fortrengte "HVIS" eller "DERSOM" Kristendommen forkynner at vi blir frelst av Guds nåde og ikke ved gode gjerninger. Dette er sant. Men grunnen til at Jeshua tok på seg å dø for våre synder (det var nådeshandlingen!) var at vi skulle kunne få komme tilbake til Guds Torah, Guds Standard hans lover og forskrifter og lyde den slik Jeshua viste oss. -

Sann bibeltro er ikke lovløs
(Jak 2:18)! Vårt liv må ligne Jeshuas liv - Gud har mange krav til den som vender om, sitt folk, men om vi ønsker å gjøre det han sier, som en følge av dåpens gave, som er Guds ånd i hjertet, har han også vidunderlige løfter om velsignelse og evig liv.
Dette er en viktig artikkel om et bedrag som har ridd kristen tro i århundrer!
Klikk her
Menneskebud eller Guds bud Guds Torah, hans undervisning, bud og forskrifter, også kalt Moseloven, er Guds Standard, Hans opplysning til oss om hva han vil og hvordan han er. Den er gitt oss som rettledning til et liv med velsignelse. Paulus' 1 brev til Timoteus kap 3 og versene 15-7 forteller at Torahen gir oss visdom til all god gjerning og til frelse når den kombineres med troen på Jeshuas vitnesbyrd og fullendelse (komplettering) av Torahens budskap. Dette er viktig lære til kristne som lever under et mantra om at de uansett levemåte er "under nåden". Klikk her
Guds frelsesplan
kommer
Har Gud en frelsesplan som går i avdelinger, eller har han kallet alle mennesker til samme tid? Hva med de som aldri har hørt om Bibelens Gud, JHVH, Jehovah, men har levd i hedendom hele sitt liv? Hva med de som kanskje har hørt om Bibelens Gud, men aldri har hørt budskapet om Ham som er den eneste vei til frelse og begynnelsen til et nytt liv etter Yehovas vilje og Standard, Jeshua Messias? Har Gud skapt noen mennesker til frelse og evig liv og andre til å bli brent opp i Gehenna uten sjanse til å bli med blandt de som får frelsen? Dette er spørsmål du kanskje har sett på som for vanskelige? Men la oss se hva Bibelen sier om dette - Klikk her
Er "Moseloven" avskaffet? Gud har gitt oss sin "bruksanvisning" for hvordan vi skal kunne leve et liv i velsignelse og til hans glede og behag. Menneskets natur vil ikke ha noe med denne Standarden å gjøre. Det er "toskeskap" for dem og de vil leve som de selv vil. Dette er menneskenaturen som Paulus kaller "syndens og dødens lov i mine lemmer". Gud kjenner oss og vet at vi trenger hans Torah, det er hans undervisning,bud og forskrifter for å leve i harmoni med ham og med våre medmennesker. Likevel er denne Torahen i stor grad fjernet fra kristen lære, eller den er blandet med hednesk filosofi. Hva skal vi følge? Guds eller menneskers vei. Hva leder til evig liv? Klikk her
Kode og billedspråk
i Bibelen

Deler av Bibelen er full av billedbruk. Det kan være nesten uforståelig å lese om en ikke kjenner betydningen av bildene. Gud har ikke laget en mysteribok som vi ikke skal kunne forstå, men han vil at vi skal lese hele boken for å finne ut hva han vil med oss. Derfor er "tydningen" av bildene "gjemt" over alt i Skriften. Vi har samlet noen av "bildene" på denne siden, og hele tiden vil nye komme til, ettersom vi finner og forstår dem - Siden er satt opp i tabellform Klikk her
Nefilimer, kjemper, bøller og tyranner i førflodsamfunnet. Hvem eller hva var de? Det er skrevet bokmetere om de "mystiske" nefilimene, eller kjempene som ble avkommet etter at "gudesønnene" falt for "menneskedøtrene" i førflodsamfunnet. Dette er jo virkelig mystisk og spennede. Tanken om at himmelske vesener kan få barn med mennesker er jo ikke fjernere enn fra bl.a gresk mytologi, og dette har vi blitt opplært i på skolen - Men Bibelen er ikke mytologi, den er Guds Ord. La oss se hva det virkelig står om dette i Bibelen, siden det er der myten er spunnet fra - Klikk her
Tienden, det meste om den.
Gud opprettet et "skattesystem" med israelittene og la ordningen med dette inn i Torahen som en del av hans undervisning, bud og forskrifter. I tiendesystemet ligger underhold til prestene, "feriepenger" til festreiser for høytidsfeiring og også til hjelp for fattige, slik at også de kan feire høytider. Hjelp til de fattige ligger Gud sterkt på hjertet og utenom tiendesystemet har han også lagt andre måter å hjelpe fattige på. Her kan du "bli klok på" dette medmenneskelige og gode "skattesystemet" Gud har gitt oss, og som vi skal "prøve" ham på, for han lover velsignelser for den som følger hans bud - Klikk Her
Melkisedek og Levi.
Hva er "Yppersteprest etter Melkisedeks vis"?
Sinaipakten ved Moses hadde sitt soningssystem og et enormt presteskap til å utføre den mangfoldige tjenesten for Gud i Tabernaklet først og så senere i Tempelet som kong Salomo bygget. Men med Den nye pakt med Gud ved Jeshua falt først Tempelet i grus ved romernes inntog i år 70 e.Mf. Dermed kunne heller ikke gudstjenesten og det levittiske presteskapet opprettholdes. Hva kom i stedet, for vi skal vel ære Gud og Sønnen og fortsatt ha gudstjeneste, offer og tiende/frivillige gaver? Det kan og skal vi fordi hele prestesystemet og begrepene er endret med Jeshuas soningsdød og oppstandelse! Klikk her
Homoseksualitet, lyst og menneskenaturen. Vi lever i en tid som ligner den Bibelen beskriver om "Førflodsamfunnet" og Sodoma og Gomorra. Gud profeterer om at dette er slik det vil bli før Herren Messias kommer igjen for å sette alt i den stand Jorden skulle vært om ikke mennesket i begynnelsen syndet mot Gud.
Artikkelen handler om hva Gud sier om homoseksualitet og annen seksuell aktivitet mennesker kan finne på. Ønsket om "fri sex" har gjennom historien alltid vært det alternativet som har trukket mennesket bort fra Gud, i tillegg til lysten på makt og penger. Men Gud tilbyr oss all hjelp til å komme tilbake til hans Standard - om vi vil -
Klikk her
Hva er frelse?

les også artikkelen under om et beslektet tema
Hva slags spørsmål er det? Alle vet hva frelse er - Eller gjør vi det? Mange sier de er frelst og vet til og med dagen det skjedde. Er uttrykket: "En gang frelst alltid frelst" gyldig? Kan vi miste frelsen? Hvorfor omtales ofte frelsen som noe framtidig? Denne artikkelen forteller hva Bibelen sier om frelse. Det er laget en artikkel om et svært beslektet emne som du kan koble på under denne. Gud har nemlig tre ting i vente for den som tror og lyder: Frelse - Arv og Lønn! Klikk her
Hva er de frelstes lønn
(er det en lønn også?)
Hvis du har lest artikkelen ovenfor om hva frelse er, da er du klar for å lese om at de frelste ikke bare skal arve noe, men også få en lønn av Jeshua når han kommer! Hva er denne lønnen? Er det å sitte på en sky og tenke over tilværelsen i evighet eller er det noe mer "dynamisk"? Ja, lønnen er helt ufattelig og veldig konkret - Klikk her
Hva er tungetale? Er den bibelsk? Å snakke i "tunger" er bibelsk. Men er den bibelske tungetalen, den samme som det vi kan oppleve i karismatiske menigheter i dag?
De som er i slike menigheter er vandt med dette fenomenet og mener slik "tungetale" er et hemmelig språk til åndelig oppbyggelse.
Men er denne uforståelige og gjerne høylytte ytringen av lyd og ordlignende "språk" bibelsk? Finner vi dette i Bibelen?
"Tungetalen" av dette slaget er faktisk ikke mer enn et par hundre år gammel og kom sammen med framveksten av "trosbevegelsen", den retningen av kristendom som gjerne omtales som karismatisk. Vil du se hva Bibelen sier om dette?
Klikk her
Hva er døden? Hva som skjer med et menneske etter at det dør har det vært spekulert om i alle kulturer og til alle tider. Intet menneske kan utfra egen forstand svare på det, selv om noen som har vært erklært døde, og som våknet igjen, forteller om ting de har "sett". Bare han som er Herre over liv og død vet noe om dette, og vi gjengir det han sier i Bibelen Klikk her
Guds kalender Her får du vite "alt" om Guds kalender og de andre hedenske kalenderene som tok over som rådende i verden. Viktig oversikt over høytidsdatoer mm. Klikk her
Guds sabbat og høytider

(også egen knapp)
Vi har en egen knapp på menyen vår om dette. Dette er et så stort tema at dette var nødvendig. keiser Konstantin i sin tid forbød og forkastet som "jødisk" Guds shabbat og hans høytider og avskar de kristne fra å få forstand for Guds frelsesplan og å glede seg over hviledagene Gud har gitt oss. Et stort og nesten ukjent tema som bringer deg til større forståelse om Guds frelsesplan - Klikk her
Sabbat eller søndag? Hva kan det komme av at jødene feirer sabbat og de kristne søndag. Har Gud to folk med to forskjellige hvildedager? Hva sier Bibelen? Klikk her
Engler, hva er de, hva gjør de? Bibelen forteller om engler. Den forteller hva de er, deres opphav og hvor de holder til. Det snakkes om fire slag engler. Har de noe med oss mennesker å gjøre? Vi burde glede oss over svaret på akkurat det! Klikk her
Hemmelig bortrykkelse versus Oppstandelsen? - I mange kristne retninger snakker de om at de troende skal rykkes opp til Guds himmel før de forferdelige trengslene vil ramme Jorden, før Messias kommer. Det er mange versjoner av dette synet. Vil Gud ta de troende opp til seg mens resten av verden gjennomgår Ragnarok? Vi, bibelensier og messiansk.no finner bare en "bortrykkelse" i Bibelen, og det er oppstandelsen ved Jeshuas (Jesu) gjenkomst. Her skal vi kikke på dette. Hva er bibelsk hva er mennesketolkninger? Klikk her
Hva eller hvem er Antikrist? Mange som leser litt i Bibelen vet om begrepet Antikrist, og de er på let for å finne ut hvem eller hva det er? Er det noe nytt, har antikrist vært her lenge eller kommer han eller det helt til slutt i endetiden? Er Islam antikrist? Mange mener det. La oss se hva Bibelens Ord sier om dette - Klikk her
Vet Gud alt, er han virkelig allvitende? Dette er en artikkel skrevet på oppfordring fra en leser. Et litt sjeldent spørsmål, men svaret er spekket av skriftsteder fra Bibelen. De gir svaret Klikk her
Åpenbaringsboken! Åpenbaringsboken er nok den mest gåtefulle boken i Bibelen. Mange unngår den fordi den er full av bilde- og symbolbruk de ikke skjønner. Alt kan heller ikke skjønnes, men Gud har ikke latt den skrive om det ikke var for at vi skal kunne skjønne noe! Kjenner vi symbolene og bildene og har vi lest profetiene om hva som skal skje med verden fram til Evigheten tar over og har vi noe kjennskap til verdenshistorien, og hvis vi i oppriktighet ber Gud om innsikt, kan vi komme langt. Bibelensier og Messiansk.no kommer her med vår forståelse. Kan hende du kan plukke opp "nyheter", viktige nyheter om tiden vi står midt inne i og videre framover - Klikk her
Test klikk her
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug

Dere skal vokse i nåde og kunnskapen om vår Herre og Frelser Jeshua Ha'Mashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Gi meg kunnskap og god forstand, for jeg tror på dine bud!

Før jeg ble ydmyket, fór jeg vill, men nå holder jeg meg til ditt ord. 

Du er god, og du gjør godt.
Lær meg dine forskrifter!
Sal 119:66-68
Vend dere hit når jeg refser, så lar jeg min ånd strømme ut over dere og gir dere kjennskap til mine ord.
For du får visdom i hjertet, og kunnskap skal gjøre deg glad.
Ordspr 1:23 og 2:10
Bibeldykk - dypdykk
Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap (om Gud);
fordi du
(som er lærer/forkynner) har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest;
du glemte din Guds lov
(Torah),
derfor vil også jeg glemme dine barn.

Hosea 4:6
Løven av Juda med
en av sine

Når det gjelder kontakt med
Bibelen sier:
Vi har begrenset mulighet til telefonkontakt.
Vennligst bruk derfor følgende metoder:


E-post

Brev:
Bibelen sier, Vestre Alu 16, Hamar.
Telefon/SMS 41210701.

Har du spørsmål om bibelske temaer eller vil kommentere
noe på siden, kan du også benytte knappen
"Mitt spørsmål"
her

På denne siden har vi samlet artikler om bibelske temaer.
Dem er det nok av til å kunne fylle mange hjemmesider,
men vi vil ta opp temaer som vi selv har funnet viktige
eller som du som leser kan ha bedt oss utdype. Her vil du
finne ting som vanlig kristendom ikke snakker særlig om,
og du vil finne artikler som sier deg ganske andre ting enn
du er vandt med å høre eller kanskje ikke har hørt om i det
hele tatt! Om så er, vil denne redaksjonen glede seg, for
grunnen til at vi er her, er nettopp for å kaste lys over emner
som vil gjøre Bibelen mer levende for deg og gjøre deg mer
interresert i å undersøke selv i denne "bruksanvisningen"
Gud har sendt med sitt kjæreste skaperverk, mennesket!


Har du emner du ønsker tatt opp så gå til knappen "Mitt spørsmål" og kontakt   oss der.
www.stensones.com
Til toppen
Til hovedsiden
v