N
år vi ser på Dagsrevyen, filmer eller leser i verdslige aviser, ser vi ofte at når en muslim blir intervjuet, eller de roper Allah u' akhbar og altså ordet Allah uttales, så blir det som oftest oversatt med "Gud". Det er kanskje ikke så rart at ikke-troende journalister ikke vet forskjellen, når selv en kjent forkynner som Aril Edvardsen sa at de to er en og samme Gud! Men vi som tror og kjenner Guds Ord burde snarest få rettet opp dette store bredraget.

Troende vet om forskjellen?
De fleste bibeltro vet forhåpentlig at Bibelens Gud er Gud, JHVH, den enestes, sanne Gud. Skaper, Lovgiver og Opprettholder av Universet og alt han har skapt. Og han er den eneste som er i stand til å frelse menneskene, til evig liv med seg og fra alt forføreri som leder bort fra kunnskapen om ham. Det har han gjort mulig ved at han tilbyr mennesket å ta i mot Messias Jeshua (gresk: Iesous) i tro og tillit.

Noen må ha bevis
En ting er å tro at det er en forskjell på allah og Jehovah, Bibelens Gud, en annen ting er å bevise det. Å bevise ting om Gud er ikke lett fordi om en har dette som en absolutt forutsetning, da er ikke tro mye verd som sådan, for ting som kan bevises trengs det jo ikke tro til for å tro!

Allah, en tittel, et navn og en beskrivelse
Navnet Allah består av det sammensatte al-iláh. "Al" er den bestemte artikkelen "den". "Iláh" er det arabiske ordet for "gud". Vi ser her at navnet derfor ikke er et egennavn, men mer en tittel lik det hebraiske elóhim, som ble brukt om enhver guddom.

Allah er et rent arabisk ord, imidlertid, og kan bare brukes om en arabisk guddom. Muslimer vil kanskje motsi dette. De er ikke vandt til diskutere slike dype ting om sitt trosgrunnlag, slik vi i Vesten er det. Denne artikkelen er ikke skrevet for å angripe muslimer, men for at vi skal kunne skille mellom de to religionene, om en kan kalle bibelsk tro for religion -

Allah blir brukt som et navn selv om det like mye er en beskrivelse. Det blir brukt som det personlige navnet til en islamsk guddom som fikk 3 døtre, skal vi se nedenfor i artikkelen. Arabere som er litt kjent i sin Koran vet med sikkerhet at Jehovah, Abraham, Isak og Jakobs Gud, ikke er den samme gud som Allah, islams guddom. Palestina-araberen, dr. Anis Shorrosh, en verdensberømt kjenner av islam, uttalte klart til Jerusalem Post 21. april 1993 at "Koranenes Allah er ikke den samme som Bibelens Gud". Senere har andre arabiske islamkjennere sagt det samme.

Det kan være nyttig å gå inn på denne følgende siden for dypere studering av temaet. Vi har hentet det meste av vårt bevismateriale herfra: http://www.nccg.org/islam/.htm og siterer i telegramstil fra noen av artiklene på denne siden

- Allah er et før-islamsk navn ... som korresponderer med den babylonske guden Bel (Ba'al)
The encyclopedia of Religion I:326 (ER)

- Allah er funnet i arabiske inskripsjoner fra før-islamsk tid.
Encyclopedia Britannica I:643 (EB)

- Araberne ... tilba en høyeste Gud kalt Allah
Encyclopedia of Islam I:302 (EI)

- Allahtilbedelsen såvel som Ba'al-tilbedelsen var begge astralreligioner i og med at de innebar tilbedelse av det Bibelen kaller "det skapte"
(Rom 1:25), slikt som månen, solen og stjernene.
The iIslamic Invation s.48

- Allah var kjent for de før-islamske araberne. Han var en av gudene fra Mekka.
EI, E:406

- Iláh ... forekommer i før-islamsk poesi. Ved stadig bruk av uttrykket ble A-iláh til Allah.
EI, E1093

Forskerresultater, men også andre kilder
Dette er et lite utvalg av vitenskapelig forskning på Allahs opprinnelse. Det er nyttig med referanser til den kanten, men vi vil også påvise at arabiske forskerer i en sum bekrefter vår påstand. Allah var altså en kjent guddom lenge før islam gjorde ham til sin gud. Navnet Allah er kjent fra arkeologiske og litterære kilder fra det før-islamske Arabia. Det er derfor ingen grunn til å godta ideen om at Allah har noe med Bibelens Gud, Jehovah å gjøre.

Troen på astralguder er en eldgammel gudetro.
I arabisk fortid ble solguden sett på som en hunkjønnsgud og månen som en hankjønns-gud. Mange forskere, deriblandt Alfred Guillaume har funnet at måneguden hadde mange navn. Et av dem var Allah. Navnet Allah ble brukt som et personlig navn på måneguden i tillegg til andre titler som han kunne bli gitt.

Allah, måneguden, var gift med den kvinnelige solguden. Til sammen fikk de tre barn, tre kvinnelige guddommer som ble kalt for Allahs døtre. De het Al-Lat, Al Uzza og Manat. Tilbedelsen av disse 3 gudinnene spillte en betydelig rolle i Kaaba'en i Mekka. Navnet til de 2 første gudinnene er en feminisert variant av Allah.
Navnet Allah ble dessuten brukt i familiære sammenhenger, for eksempel het Muhammeds far Abd-Allah og onkelen het Objed-Allah.

Halvmånen som tegn
Vi har sikkert alle lagt merke til at islams spirpryd på moskeene er en halvmåne?

Det er ikke vanskelig å gjenkjenne, i denne første Allah/Ba'al tilbedelsen, den eldgamle religionen som oppsto på Nimrods tid i det første Babylon som Bibelen omtaler. Allerede her oppstår troen på en solgud, en "himmeldronning" og deres sønn. Det spesielle i Allahs tilfelle er at han ikke får en sønn, men 3 døtre!

Om å tenke sammenheng
De innenfor kristen tro som tror at Allah er den samme som Bibelens Gud må jo spørre seg: - Hvordan  henger det sammen at da israelittene begynte å tilbe fremmede guder, som en del av deres frafall, så advarte Jehovah dem mot å tilbe disse astralgudene. Advarte han mot seg selv?:

"Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, og kvinnene knar deig for å bake offerkaker til Himmeldronningen, og de øser ut drikkoffer til andre guder, slik at de vekker min harme."
Jer 7:18

"Men Gud vendte seg fra dem (folket sitt) og lot dem tilbe himmelens hær, slik det står skrevet i profetenes bok: `Bar dere fram for meg slaktoffer og gaver de førti år i ørkenen, Israels hus?"
Apg 7:42

Mange  andre skriftsteder i Bibelen forteller om hvilke hedenske guder israelittene tilba da de falt fra Gud Jehovah - Allah var en av disse hedenske gudene i før-islamsk tid. Det vil enhver forsker på temaet kunne bevitne.

Heter alle de store religionenes guddom Gud?
Sammenligner vi de største religionene, har de alle ulike forestillinger om sin egen guddom. Jehovah, Allah, Vishnu og Buddah er totalt forskjellige. Det betyr at religionene ikke tilber den samme gud. Når så kristne, jøder og  messianske bare bruker ordet Gud og ikke hans navn; og islams Allah oversettes til "gud", da blir det veldig forvirrende. Derfor må vi begynne å bruke Guds navn, Jehovah, vi som tror på Bibelens Gud. Gjør alle religionene det med sin gud, vil ikke verden være i tvil hvis Gud det er tale om.

Engelen Gabriel forvirret?
Muhammed påsto at det var engelen Gabriel som ga ham åpenbaringene han fikk og som senere er samlet i Koranen og andre islamske skrifter. Han ba altså Muhammed beskjed om å  undertrykke jødene og de fra andre folkeslag som tror på Jeshua?! Engelen Gabriel var den engel som ga Miriam (Maria) beskjed om  at hun skulle føde en sønn som hadde Guds Ånd til far og som skulle få disse egenskapene:

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Miriam (Maria)! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jeshua. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Miriam sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje, når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Luk 1:30-35

Har Gud Jehovah noe sted i Bibelen sagt at han har gått bort fra sine løfter til Jakob (Israel) eller at han angrer sin utvelgelse og sine beslutninger. Har han noe sted sagt at det vil komme en arabisk guddom som overtar Jehovahs stand?
Nei, det finner vi intet sted i Bibelen, Guds Ord står fast.

Guds navn brukes ikke i kirken!
Kirken bruker ikke Guds navn, bare titler på ham og for det meste Herren (engelske bibler: LORD)! Dette er ubibelsk og feil oversatt og en arv fra både talmudisk og pavekirkelig doktrine. Bibelens Guds navn er JHVH - Jeg er den jeg er - Jehovah (ikke Jahve, som er en teologisk konstruksjon). Gud vil at vi skal bruke hans navn:

Da sa Gud til Moses:
«Jeg er den jeg er (JHVH). Slik skal du svare israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Jehovah, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Jehovah, fedrenes Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist seg for meg og sagt: Jeg har sett til dere og vet hvordan de farer fram mot dere i Egypt.
2 Mos 3:14-16

I følge Nehemia Gordon, den karaitiske jøden og autoriteten i hebraisk språk, skal navnet være Jehovah med trykk på -va(h), ikke Jahve. Dette bekreftes også av andre skolerte jøder, om de vil ta Guds navn i sin munn!

Der finnes bare en Gud
Universets skaper, JHVH. På det skapte kan vi alle se det, men hans frelse må vi finne ved å søke ham i bønn og i Bibelen.

Rom 1,19-23
For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv åpenbart det. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.
De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr.


Sogneprest Olav Andreas Dovland
Er en kapasitetpå dette spørsmålet. Og vi har tillatt oss å bruke også det han skriver (offentlig) om temaet. Det står i anførsels-tegn. Vi har selv studert dette emnet, ikke fordi vi har noen tvil om at Jehovah og Allah ikke er den samme Gud, men fordi vi må dokumentere det for leserne. Vi skuttet oss da vi skjønte at den kjente evangelisten Aril Edvardsen i sin tid forkynte for araberne at Allah og bibelens Gud er den samme! Og vi ser mer og mer at "Kirken" hevder dette! Arme folk som leder sauene vill -

TV og radio oversetter konsekvent muslimske utsagn, der Allahs navn blir brukt, med "Gud", så forførelsen har mange, mektige venner. Antagelig er dette et resultat av at mediene i stor grad er bemannet med folk fra langt til venstre politisk, og vi vet at disse snakker varmt for "integrering" og "kulturelt mangfold". Men Gud Jehovah er ikke kultur!
Siden denne hjemmesiden ikke forkynner kristendom (som har mye av sine røtter i Roma og ikke i Jerusalem), skriver vi heller bibeldom, som vi har innført som begrepet for ren, bibelsk lære, og troskap mot den. I Dovlands artikler skriver vi slik korrigering ikursiv skrift.
Dovland:
"Mange kristne i dag tror at Allah og Bibelens Gud er en og samme guddom. Dette kan ikke bli galere. Følgende står i Koranen.

“Si, Dere vantro (alle som ikke bekjenner islam)! Ikke kommer jeg til å tilbe det dere tilber. Og ikke kommer dere til å tilbe det jeg tilber. Dere har deres religion. Jeg har min!” Sura 109,”

Det er svært viktig å vite om dette skillet i vår tid da andre "guders" navn blir nevnt ofte, mens Bibelens Gud bare omtales som “Gud". Med tiden kan vi av uvitenhet ha vendt oss til å tro at alle "guder" er fra samme kilde. Bibelens Gud har et navn, men det har vært forbudt å nevne både i rabbinsk jødedom og i kristendommen! Navnet er, i følge dem, for hellig til å tas i vår munn, eller de sier at ingen vet navnet. Altså har Guds navn i Bibelen blitt holdt borte fra oss på grunn av religiøse menneskebud. For Gud sier i sitt ord at vi nettopp skal bruke hans navn. Men dette kan du lese mer om i egen artikkel om Gud, hans navn og hans mange titler her.

Men vi skal ta med skriftstedet hvor Elohim (grunnordet for Gud) forteller sitt navn til Moses. Navnet er oversatt med Herren, (LORD på engelsk) men Strongs Concordance viser at grunnordet for Herren er Jehovah. I følge den karaitiske jøden Nehemia Gordon står dette navnet 6227 ganger i Bibelen!

2 Mos 3,6 Herren sa: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet; for han våget ikke å se på Gud.

Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og de så spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?»  Da sa Gud til Moses:

«Jeg er den jeg er.

Slik skal du svare israelittene:

Jeg Er har sendt meg til dere.»

Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Jehovah, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt
(2Mos 3:6 og versene 13-15).

Allah er det personlige navnet til islams guddom
.
"Han var far til tre gudinner som het Al-Lat, al-Uzza og Manat,
(Koran 53:19f). Kjente muslimer har uttalt seg om hva Allah befaler. Egypts president, Anwar Sadat: “Jeg lover å knuse Israel og returnere henne til den ydmykende status som hun skal ha i følge Koranen.” (25.4.1972.)"

"Av Egypts tidligere president Sadats uttalelse ser vi at årsaken til den arabisk-israelske konflikten er islam. De arabisk-islamske statene krever dessuten retten til Jerusalem. Det er forståelig, fordi det er islamsk lære at de områdene muslimer har betrått, hører islam til - Intet skriftlig materiale bekrefter at Muhammed var i Jerusalem. Byen er ikke omtalt i Koranen. Jerusalem er derimot omtalt over 750 ganger i Bibelen. Kong Faruk uttalte seg slik: “Jødene i Palestina må utslettes. Det fins ikke noe annet alternativ for oss som tilber Allahs navn.”

Hva sier de lærde.
"Dr. Anis Shorrosh, en palestina-arabisk kristen, ble intervjuet om denne saken i Jerusalem Post. ( 21.4.1993). Han uttrykte kategorisk at: “Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud.” “Allah var kjent for de før-islamske araberne, han var en av avgudene i Mekka.” (Encyclopedia of Islam, nærmere behandlet i Robert Morey: “The Islamic Invasion.”)

Allah-tilbedelsen, så vel som Ba’al-tilbedelsen var begge astralreligioner i og med at de tilba månen, solen og stjernene,” ( Morey s. 50. Se også Ramon Bennett: “Muren.”) Inne i Ka’abaen, i før-islamske tider, fantes det 360 avguder som representerte guder. En av dem ble kalt Allah…” (Will Durant: “The Story of Sivilization” IV, s. 160.)"


Hvordan lærebøker kan indoktrinere elever.
"Arabisk-islamske lærebøker er trykket med den Norske regjerings økonomiske bistand. Her er en smakebit fra en lærebok i det hasjimittiske kongedømme Jordan.

“Hvis du visste hvilke egenskaper de
(jødene og de kristne) tilskriver sin Gud, det som de ønsker og det som de har tillagt ham, ville du blitt forbauset. Jehova, Hærskarenes gud, Israels Herre, kommanderer dem til å smøre saueblod på husene sine for å redde seg selv og å drepe egypterne. Han er en gud som angrer på at han skapte Adam og for at han satte Saul på tronen. Han er blodtørstig, vankelmodig, hard og grådig, han er snakkesalig og utrolig glad i lange taler.”"

Her viser islamske lærebøker tydelig at muslimene bruker Bibelens Guds navn rett, de sier Jehovah, mens islams gud jo heter allah. Dessuten, hadde dette vært samme gud hadde selvsagt ikke muslimene turt å snakke slik om ham!

Følgende begreper med innhold må nå fram i lyset:
"Islams kvinnesyn - Arvelovene -  Khomeinis syn på musikk
(Verre enn opium for ungdommen.) -  Demokratiet - Sharialovverket.

Muhammed var Allahs profet. Han hadde intet med Bibelens profeter å gjøre. Det er også viktig å lese Paul Fregosi bok om JIHAD - krig mot vantro nasjoner fra 700-tallet til 21ste århundre."

"Jeg må advare Regjeringen mot å likestille vår egen religion med islam. Allah og  Koranen er tydelige nok:

“Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det kommende liv vil han være blant taperne.” Sura 3:79.

Flere Sharialover er helt klart i strid med norsk lov. Demokrati er ikke forenlig med islam. Islam er et totalitært system. NB! I følge Koranen er enhver ikke-muslim “Satans venn”. “De troende (muslimene) kjemper for Allahs sak. De vantro (ikke-muslimer) kjemper for de falske guders sak, i følge disse lovene."

"Bekjemp Satans venner!"
Sura 4:78.

Vi tar med en annen artikkel av Olav Andreas Dovland som har spesialisert seg på dette temaet og som arbeider sterkt for å gjøre kjent forskjellen på islam og bibelsk lære.

«Hele verden er en moske»
"Allah og Jehovah er ikke den samme guddom."
Det dokumenterer sokneprest Olav Andreas
Dovland i denne andre artikkelen vi har hentet
fra nettet.  Her omtaler han en fatwa av den
ledende imamen Sjeik Yousuf Qardawi som
viser til at alle opprør  mot de vantro kommer
fra moskeene, og at «hele verden er en moske».

Biskoper uten kunnskap

"I alle bispedømmer hersker det usikkerhet, men
også selvsikkerhet om Allah og Jehovah er samme guddom. Allah er altså islams guddom. Jehovah er Fedrenes Gud, altså jødenes og kristnes gud. Beretningen om hvordan vi fikk vite navnet står i
2 Mos 3:6->."

"Med hensyn til Allahs navn skal vi lytte til Dr. Anis Shorrosh. Han er verdenskjent autoritet på islam. 21. april 1993 ble han intervjuet om temaet i Jerusalem Post. Han uttalte kategorisk: «Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud.» (Se også Ramon Bennett: Muren, s. 255). Det betyr at jeg taler biskoper midt i mot."

Vi må klargjøre noe om ordet Gud. Opprinnelig er det ikke navn på noen gud. Ordet er germansk. (Se «Våre Arveord», biblioteket kan ha den og det er ikke lang lesning). Ordet gud ble brukt i den tids åndelige praksis, vi kan gjerne kalle det den tids gudstjeneste. Ved nitidig bruk har ordet blitt til substantivet Gud. Når Einar Berg i sin oversettelse av Koranen konsekvent oversetter til "Gud", så er det faktisk veldig galt. Rett oversettelse er "Allah". I bibelsk og koransk sammenheng er ikke Gud et navn, men mer en benevnelse eller tittel."

"Det personlige navnet til Bibelens gud er JHVH. Det hebraiske språket ble vokalisert, det vil si at det fikk vokaler, omkring 1000-tallet. JHVH kan vokaliseres til enten Jehova, eller Jehovah. Jeg har lært at selv ikke sjefsrabbinatet i Jerusalem vet hvordan den riktige uttalen er. Koranens navn på islamsk gud er Allah."

Her vil
bibelensier.no og messiansk.no. komme med tilleggsopplysninger om akkurat dette siste: Pastor Keith Johnsen har i samarbeid med den karaitiske jøden Nehemia Gordon, gitt ut boken: "His Hallowed Name Revealed Again", "Hans hellige navn åpenbart på ny" den er engelsk og den kan du kjøpe her

Boken omhandler nettopp dette at Guds navn på nytt er i ferd
med å bli kjent blandt troende etter å ha blitt holdt skjult i
nærmere 2000 år, både for jødene og de kristne!
Gud har mange titler, men bare ett navn.

"Intifadaene kom fra moskeene og ønsket død over
spesielt jødene og deretter de andre av "bokens folk."


Sjeik Yousuf Qardawi utstedte en fatwah 29. oktober 2001:
«Fra eldgammel tid har moskeen spilt en rolle når det gjelder
jihad (hellig krig) for Allahs sak, ved å forhindre fiender av
denne religionen (islam) fra invaderende okkupanter. Den
velsignede intifadaen i profetenes land, Palestina, begynte
fra ikke noe annet sted enn moskeene, og de første ropene kom fra moskeenes minaret. Intifadaen er kjent under navnet moske-revolusjonen. Moskeenes rolle i den Afghanske jihad, og i enhver jihad kan ikke fornektes.»
(The Mostue Eposet, s. 40).

"Måneguden Allah var gift med solguden. De fikk tre døtre, al-Uzza, al-Lat og Magnat
(Sure 53:19).
Inni Kaabaen, som er det lille, svarte steinhuset i Mekka, var det en avbildning av vel 360 guder. Muhammed kastet ut alle bortsett fra én - Allah. Det er forøvrig dødsstraff for kefir å komme innenfor grensene til Kaabaen i Mekka også i dag. Vi praktiserer ikke straff for å bringe dem til Stiklestad. Muhammed fikk mye å tenke på da han forsto at jøder og kristne ikke ville omvende seg til islam.
I forbindelse med Qardawis fatwah sies noe mer.
«Hele verden er en moske…Rent praktisk betyr det at Muhammed og hans etterfølger må overta hele verden og rense den, utrenske fra den alt som er hedensk (kufr), alt det som er frafall etter dens syn. Derfor er ikke moskeens tjeneste bare begrenset til bønn og religiøse øvelser, men å bygge den ut til fysisk og praktisk å føre verden inn under islamsk herredømme.»
(s.42)".
Når det er slik kan vi forstå hvorfor det er så lett å gå ut i fra "Fredagsbønnen" i moskeene og så gå til angrep på jødene og andre infidels (urene) -

Engelen Gabriel, kom han til Muhammed?
Vi kjenner engelen Gabriel fra Bibelen. Spesielt fordi han kom til Miriam (Maria), den rene og uskyldige og forkynte henne at hun skulle føde Jeshua, og så leser vi hva han skulle bringe verden:

"Hør, Miriam! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jeshua. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Jehovah Gud skal gi ham hans far Davids trone.  Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme." (Luk 1:31-33).

Da er det vanskelig, nei umulig, å tro at den samme Gabriel, ca 600 år senere kom til Muhammed (som ikke akkurat var så "ren og uskyldig") og fortalte ham beskjeder som etter hvert gikk ut på at Muhammed i Allahs navn skulle underkue alle som ikke tilba Allah, og at jødene og de som trodde på Jeshua (antagelig sa han Jesus siden Jeshuas navn var endret på den tiden) skulle behandles som mindreverdige og drepes om nødvendig.
Gud Jehovah, den eneste Gud, Bibelens Gud angrer ikke sin utvelgelse og han endrer ikke sitt ord eller sine løfter. Det han sier han skal gjøre setter han ut i livet:

Hør da på meg, du Jakobs ætt, alle dere som er igjen av Israels hus, dere som helt fra mors liv ble båret og like fra mors fang ble løftet opp
(av Gud): Til dere blir gamle, er jeg den samme, til håret gråner, vil jeg bære dere. Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre, ja, jeg skal bære og berge dere. (Jes 46:3-4).


Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Er Jehovah,Bibelens Gud, og Allah, Koranens gud den samme Gud?
Artikler, innlegg  og  kronikker
Se også artikkelen:
Guds navn
Toppen
Til artikkelsidenV