Guds Standard, hans Torah, hans bud og forskrifter.
Det store problemet for en fersk bibelleser er når han kommer på spørsmål om "loven". Her kan forvirringen bli svær fordi oversetterene synes bare å ha et ord å oversette Guds Torah (Moseloven) med, og det samme ordet brukes om alle bud og spesifikke lover som Torahen omhandler. Det er det greske ordet "nomos" som brukes og som på norsk er oversatt greit og enkelt med "loven". Men så greit er det ikke, eller vi kan si det slik, det kreves stor innsikt når en leser skal forstå hvilken lov eller hvilke bud eller hvilke forskrifter Paulus snakker om der det omtales et eller annet som har med undervisning og lov å gjøre. Her er en liste over hva  dette ordet kan handle om:


1. Hele Moseloven, Torahen.

2. Den første pakt, med dens soningssystem
(offerlovene/seremoni og  renselseslovene).

3. De ti bud.

4. Loven om det levittiske presteskapet.

5. Loven om ren og uren mat.

6. Loven om helse.

7. Loven om sabbat og høytider.

8. Den enkelte del av Moseloven som er nevnt i den angjeldende teksten.

9.
OBS! I tillegg kan ordet brukes om de fariseerske ekstralovene (Den såkalte "orale lov"). Det er menneskebudene som var bragt inn i jødedommen etter oppholdet i Babylon og som senere ga grunnlaget for tradisjonen i Talmuds skrifter.

10. Å være "under Loven" er et synonym for jødenes situasjon, det vil si å være under den første pakts ordning for soning, men kan også bety å være under lovens forbannelse (fordi vi synder).

Hva betyr ordet Torah?
Ordet Torah kommer av det hebraiske rotordet Yarah som betyr merket eller målet. Det brukes et bilde om en bueskytter som gjør sitt beste for å treffe målet. Det hebraiske ordet for synd betyr bokstavlig talt å bomme på målet. Torah betyr i sin fulle mening undervisning eller instruksjon, inklusiv lover og forskrifter. Så, billedlig betyr torah å sikte mot senterblinken på målet som er å gjøre det som er rett - etter Guds Standard. Torah(en) er også brukt som betegnelsen på de 5 første bøkene i Bibelen, de vi kaller Mosebøkene, men som på hebraisk og andre språk har egne navn. Torah kan også noen ganger brukes som betegnelse på hele Skriften, dvs hele Tanakh/GT, og innen jødedommen kan ordet til og med brukes om de ekstraskriftene som rabbier har lagt til. Men slik burde det ikke være, for Torahen er det Gudgitte dokumentet som er skrevet av Yehovah og gitt Moses ved Sinai, de ti bud, og ellers all undervisning bud og forskrifter som fulgte etterpå og som ble diktert Moses av Elohim (Gud på hebraisk). Selv om Torahen inneholder bud og lover, bør den sees på som en bruksanvisning for menneskers livsførsel i forhold til Gud som har gitt den og i forhold til medmennesker. Den forteller oss hva Gud Yehovah sier er sant og rett og hva som fører til velsignelse og hva som fører til forbannelse. Skriften, Tanakh/GT, sier at Torahen er Sannhet, vår glede, den er hellig, god og den er åndelig - og den har mange andre adjektiver. I den hebraiske Bibelen har Torahen følgende navn:
1. B’reisheit (I begynnelsen); 2. Shemot (Navn); 3. Vayikra (Og han kalte); 4. Bamidbar (I ødemarken) og 5. Devarim (Ord). På engelsk kjent som Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers,og Deuteronomy.

Da Torahen ble gitt
Torahen ble gitt ved at Gud talte på Sinai/Horeb fjellet, og det han sa skal gjelde hele verden. Det var den del av Torahen som Yehovah selv skrev ned for Moses på to steintavler. Det er De ti bud.

Og Yehovah sa til Moses: "Kom opp til meg på fjellet og bli der, og jeg vil gi deg tavler av sten, og en lov og bud som jeg har skrevet slik at du kan lære dem (2 Mos 24:12).

Ordet bud står i entall. Det betyr at det er ikke noen andre bud (i flertall) enn Guds bud, selv om de er mange! Johannes, blandt flere, brukte også å omtale Guds Torah, som vi vet er summert i de to kjærlighetsbudene, i entall:

Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge (2 Joh 1:6).

Torahen er mer enn De ti bud.
Torahen, Guds Standard er mer enn De ti bud, som vi kan se på som en "ektepakt" mellom Yehovah - "Brudgommen", og Israel - "Bruden". Gud ga senere også instruksjon om sine høytider, hvorav sabbaten ble gjenopprettet etter de 400 år i "fengsel" hos de avgudsdyrkende egypterne. Han ga oss også Guds 7 "Årssabbater", såkalt Store Dager. De er en suksessiv høytidssyklus som peker mot Guds frelsesplan og begynner med påsken.
Dette har vi fyldige artikler om på denne hjemmesiden. Dessverre ble disse Guds høytider fjernet av grunnleggerne av det som skulle bli hetende "kirken". Guds Torah behandler videre rettferdige rettsregler, hygieneregler, lover om hva han har ment som mat for mennesken og ikke mm. Det er fantastisk å se hvor detaljert han har beskrevet forholdene blandt menneskene og de praktiske utfordringer de har, og hvordan de skal løses. Det kom til stadig nye detaljer i Torahen etter hvert som det oppsto tvistespørsmål. Gud har med det ment at vi skal lese hele hans Ord for å bli vise. Orspråkenes ti første kapitler handler om "Visdommen", som senere viser seg å være Yeshua Messias selv -

Tanakh var Yeshuas bibel!

Vi skal huske at Tanakh, Det er det som mennesker har kalt Det gamle testamente, hvor jo Torahen utgjør grunnstammen, var Yeshuas og den første Menighetens bibel. Det nye testamente var ikke skrevet enda, så alt Yeshua sa og henviste til var Tanakh, det som ble betegnet som "De hellige Skriftene" eller også "Budet" eller "Loven og Profetene".

Gjelder Torahen for kristne
?
Spørsmålet blandt mange kristne er om Guds Torah, gjelder for dem! Det er et merkelig spørsmål, men siden vi for det meste har blitt opplært i innholdet i den siste 4. delen av Bibelen og fått høre at vi ikke er "under loven, men under nåden" så har mange forstått det slik at Yeshua tok selve Torahen/loven med seg på korstreet (pålen) slik at den døde bort med ham, i stedet for det som står, at han tok straffen som Guds bud hadde utmålt over oss, på seg
(Kol 2:14). Det var straffen for våre synder, som ventet på jødene og oss på Oppgjørets Dag, som Yeshua tok med seg i graven, ikke Dommeren, dvs Torahen!

Hvorfor kom Yeshua?
Yeshua kom for å føre sitt folk, som hadde brutt pakten med Gud, den de sa ja til ved Sinai, tilbake til Gud, slik at de kunne begynne å holde hans Torah igjen, slik de lovet ham ved Sinai, og bli velsignet. Det lover Gud den som er lydig mot ham. Men deres synd mot Guds Torah måtte likevel sones for, all synd må sones! Den soningen tok Yeshua på seg slik at et menneske som vender om og kommer til tro og tillit til ham og Faderen, kan få begynne på nytt, utstyrt med Guds Ånd i hjertet (det er dåpsgaven Peter snakker om i
Apg 2:38) og slik elske å gjøre Guds vilje, ikke stå den i mot! Gud er rettferdig, men hans nåde dekker over hans rettferd (lov), heldigvis, for den som angrer og vil høre ham til! Var ikke gud nådig, ville hele verden vært i ruiner for lengst!

Bibelen sier og Messiansk.no har mye om disse ting
Denne hjemmesiden kommer til å ha mange artikler om "Loven og Nåden", og om Paulus som synes å si noe annet enn Yeshua, noe han selvsagt ikke gjør, og om tilleggene som mennesker har lagt til Guds Torah, og disse er blitt slik et ork å følge at mange føler det som et ork å holde dem og et fengsel å leve i. Vi snakker da om om talmudisk jødedom. Og på den andre siden den kristne kirke som har forkastet mye av Guds Torah og laget sine egne takanots, det er hebraisk for menneskebud og tradisjoner, slik at de lever "lovløst". Det vil ikke gå bra på Oppgjørets dag
(Matt 7:21-23).*
* "urett" i Bibelen betyr å ikke gjøre det som er rett etter Guds Standard, hans Torah.

Guds Torah er for alle mennesker og den er "av Ånd"!
Torahen, som beskriver Guds Standard er for alle som vil høre Gud Yehovah til. Å ikke ville følge den, på samme måte som yeshua gjorde det, kan føre til at vi mister frelsen og det evige liv. Paulus sier i
(1 Kor 7:19) at det ikke spiller noen rolle om man er omskåret (betyr jøde i denne sammenheng) eller uomskåret (=hedning), men at vi følger Guds Torah! Men vi må forstå at Torahen/loven åndelig (Rom 7:14), skrevet av mennesker inspirert av Guds Ånd, for Gud er Ånd. Denne dimensjonen kom ikke fram i Torahen så godt, da den var skrevet kun på stentavler og pergament, og folket ikke hadde Guds Ånd i hjertet (bortsett fra noen få), slik at de forsto Guds Ånds dybder i den.
Den åndelige dybden i Guds Torah fikk vi først full åpenbaring om da Yeshua sto fram og viste oss denne dimensjonen og dybden ved det livet han førte. Et liv troende også skal strebe etter å følger.

Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde
(1 Joh 2:6).

Bergprekenen er om akkurat dette med den åndelige fylden i torahen.

Les flere av våre artikler om dette viktige emnet på vår side. Det vil forandre ditt syn på både Paulus og på Guds Torah, det du er blitt opplært i å kalle "loven og som blir sett på som et ork av uinnvidde! -
  Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Hva er "Loven"?
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er Torahen og profetene.
Matt 7:12

  De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham: "Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle har brennende iver for Torahen.
Apg 21:20
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk her
Ordet og begrepet "Loven" i Bibelen er et ord vi som bibellesere lett kan misforstå fordi det er et altfor enkelt ord i forhold til hva det peker mot. På grunn av at Paulus feiltolkes har ordet blandt annet ført til den misforståelse at Det nye testamentets budskap er fritt for noen Guds "Lov" som troende skal forholde seg til? Var det så, da bryter i såfall det helt med hva som er sagt tidligere i Bibelen! Har da ikke Gud lenger noen retningslinjer for sine barn etter at Yeshua viste oss hvordan Guds Torah ("loven") skulle leves? Skal den troende bare følge sitt nye "omskårede hjerte" og glemme at han fremdeles har sin egen menneskenaturs "lov" å stride med i seg selv? (Jer 31:30->; Apg 2:38; Rom 7:12->).

Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i Torahen og profetene
Apg 24:14
Til toppen
Til hovedsiden