Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Hvilket tre er du gren på?
både oliven og vin!
  Jehovah har kalt deg et oliventre,
frodig, med vakker frukt.
Men med bulder og brak
har han satt ild på det
så grenene ble ødelagt.
Jer 11:16

Om noen av grenene er  brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten... da innbill deg ikke at du er bedre enn grenene.
Rom 11:17-18 
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk her
Jøder og ikke-jøder på samme tre
Vi håper på, ved denne og lignende artikler, å gjøre den som kaller
seg kristen oppmerksom på at den nytestamentlige lære ble radikalt
forandret på 150-300 tallet e.Mf.
Paulus snakker om et tre i
Romerbrevet 11. Dette oliventreet symboliserer Jakob, stamfar til israelittene (Jer 11:16) og røttene står i Det gamle testamente (eller riktigere, Tanakh, som er den hebraiske forkortelsen for Mosebøkene, Profetene og Skriftene). Røttene står fast i Guds løfter til Abaham.
Sevjen i treet er Den hellige Ånd. Ved å være gren på dette treet - det blir en hedningetroende ved å inngå pakt med Gud i dåpen, i tro på Jeshua som Messias - blir en regnet som Guds barn og en er arving til Guds Rike etter løftene som først kom til den troende Abraham (Les grundig om hvorfor Abraham ble alle troendes stamfar i
1 Mos 12).

Gud utvalgte seg israelittene, Jakobs ætt som sitt folk
(2 Mos 6:7; Esek 20:5). På Jeshuas tid var det for det meste judeerne eller jødene igjen av Jakobs 12 stammer i Israel siden de andre stammene ble spredt rundt blandt verdens folkeslag som straff for ulydighet mot Gud ca 700 år før. Men Gud skal samle alle de 12 stammene tilbake til Israel etter Messias' tilbakekomst. Jakobs stammer (i dag kjenner vi bare jødene) er fremdeles Guds folk, men vi hedninger har ved troen på Jeshua fått nåde til å bli podet inn på dette hebraiske treet og fått del i løftene og paktene Gud gav israelittene:

Dere som en gang var hedninger, ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. Husk da at dere en gang var uten Messias; dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i (troen på) Messias Jeshua, er dere som var langt borte, ved Messias' blod kommet nær. For han (Jeshua) er vår fred, han som gjorde de to (jøde og ikke-jøde) til ett og rev ned det gjerdet/forhenget som skilte, fiendskapet. Ef 2:11-14

Treet i Romerbrevet 11
La oss se hva Paulus sier om grenene på dette Jakob-treet, på hans tid: -
versene 17-18 i
Romerne 11:


Noen av grenene er nå brukket av (de av jødene som forkastet Jeshua som Messias),
og du som var en vill oljekvist, (hedningene, deg og meg)
er blitt podet inn blandt grenene
(de av jødene som trodde og fulgte Jeshua: disiplene m.fl)
og har fått del i sevjen fra roten (Guds ånd og løftene til Abraham)
Men innbill deg ikke at du er bedre enn
(de opprinnelige, jødiske) grenene.
Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg

Dette er vel klar tale?

Men ”Kirken” har ikke brydd seg om dette.
På tross av denne klare talen ble det på 300 tallet i realiteten plantet et nytt, latinsk tre med røtter delvis i Bibelen og delvis i babylonske og egyptiske myter, okkultisme og tro,samt gresk-filosofisk tolkningsforståelse.

Jødene ble av Romerkirken (Konstantin) forkastet som Guds folk, ja, det var forbundet med straff å ha noe med det de kalte ”jødiske skikker” å gjøre. Bare de jødiske disiplene og noen ellers i den første Menigheten ble akseptert. Kirken holdt det litt nede at de var jøder! Disse, på tross av at de aldri kalte seg kristne og hadde fulgt Guds Lov, Torahen i alt, ble etter hvert kanonisert til helgener i denne kirken. Peter, ble gjort til biskop av Rom, enda Romerkirken ikke var til da Peter døde under kristenforfølgelsene på 60 tallet.

Torahens høytidsdager, matlover, hygienelover mm. ble avvist som ”jødiske”, selv om det var Guds bibelske, beskyttende og opplysende lover til alle mennesker. Bibelens kalender, ja selv de ti bud ble endret. Om Peter ligger under Peterskirken som ”Kirken” gjerne vil ha det til, vet vi ikke. Men gjør han det, og hadde han visst det, ville han ha fått sjokk!

Hvilket tre vil vi velge å være gren på?
Paulus advarer altså oss hedninger som har fått komme til tro på Jeshua og Bibelens Ord, at vi ikke må innbille oss at vi er noe bedre enn jødene! Det er dem vi kan takke for at vi i dag ikke tilber stokk og stein. De har gitt oss Bibelen, av deres ætt kom jøden Jeshua. Det er dem Frelseren kommer fra
(Joh 4:22)!

Denne advarselen var noe Konstantin ikke brydde seg om. Antagelig kjente han ikke Skriften, for han var ingen lærd kristen, men en slu strateg. Paulus forsikrer oss om at også de andre grenene av Israels ætt, de som ikke skjønte (og skjønner) at Jeshua er Messias, skal podes
X tilbake på dette treet som de naturlig hører hjemme (Rom 11:23-24). Det vil skje når Jeshua kommer igjen. Da vil sløret bli tatt bort fra øynene på dem (2 Kor 3:16), og de vil se ”ham de har gjennemstunget” og de vil gråte av glede fordi de vil forstå hvem han er og alltid har vært
(Åpb 1:7)!

X Poding = gartnerbegrep: Å montere en kvist av et treslag inn i barken på et annet tre slik at det gror fast etter en stund og blir en del av treet.

Tilgi oss!
Kristne av i dag bør snarest og samstemt beklage overfor jødene at vi har latt oss forføre til jødehat basert på løgn og bedrag. Det latinske kristentreet har bloddryppende grener - Og det har det fått ved å misbruke Jeshuas navn og Bibelens Ord til egen vinning! Vi er viss på at Gud aldri vil velsigne det kristne arbeid fullt ut før de begynner å se på jødene som våre søsken og at vi forstår Bibelen som en enhetlig bok, en sammenhengende ”historie” og at vi tar tilbake Guds Torah og lærer hans Standard, hans visdom, hans bud og hans høytider m.m. Dette gjelder også for oss i dag, men vi må se dem og leve dem slik Jeshua levde dem, det vil si både praktisk og åndelig
Mange av budene og forskriftene som ble gitt i Tanakh vedrørende det levittiske presteskap og offertjenesten, har blitt løftet over på Jeshua, for han var den de pekte fram mot. Men det kan vi komme tilbake til i andre artikler om dette.

Messiastreet/Vintreet (det er et tre til!)
Når vi studerer Bibelen vil vi legge merke til at de 12 stammene etter Jakob, som også ble hetende Israel, også ble benevnt som et vintre:

Israel er et frodig vintre, som bar mye frukt. Jo mer frukt det bar, dess flere altere bygde de. Jo bedre det gikk deres land, dess vakrere steinstøtter (avguder!) laget de. (Hosea 10:1).

Vi ser denne benevelsen også i
Jer:2:21; Esek 17:8; 19:10; Sal 80:9.
Men hvordan kan Jeshua kalle seg vintreet, når Bibelen også kaller Israel for dette? Ja, både Israel og Jeshua kalles av Gud for "min førstefødte sønn".  Se hva Gud kaller hele Jakob/Israel og Jeshua Messias:

Du skal si til farao: Så sier Jehovah: Israel er min førstefødte sønn. Jeg sier til deg: La min sønn fare, så han kan tjene meg! Men nekter du ham å fare, vil jeg slå i hjel din førstefødte sønn."( 2 Mos 4:22-23).

Dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han (Jeshua) skulle være den førstefødte blant mange søsken. (Rom 8:29)

En forklaringen på denne benevnelsen kan ligge i Jehovahs måte å se avstamning på: Jeshua ble født som jøde (judeer) og jødene, eller Juda stamme, var blandt de 12 stammene som Moses ledet ut av Egypt. I Jakob, nærmere bestemt Juda stamme, som også er kongsstammen i Israel, lå spiren til ham som skulle bli født 1500 år senere og få navnet Jeshua ("Jehovah frelser"), og som bl.a. kaller seg "Vintreet" i B'rit Hadasha, Det nye testamente! Vi ikke-jøder blir  grener også på dette treet når vi tar i mot Jeshua som vår Frelser og Forsoner med Gud. Og som gren på dette vintreet kreves det at vi bærer frukt.
En annen forklaring kan være at Jakob faktisk ble den førstefødte av de to tvillingene hvor den andre var Esau. Esau ble født først og skulle derfor regnes som den førstefødte med de fordeler det ga. Men han solgte førstefødselsretten sin til Jakob for en bolle linsesuppe!
(1 Mos 25->).
Slik ble Jakob den førstefødte av de to og far til Israels 12 stammer. Når det gjelder Jeshua så blir han også kalt den førstefødte, men da i sammenheng med at han er den første"fødte" av de oppstandne!
(Rom 8:29; Koll 1:15 og 18; Åpb 1:5)

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brennes. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.  Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler (Joh 15:5-8).

Vi ikke-israelitter, som
Romerbrevet 11 kaller "et vilt oliventre" må altså la vår gren bli podet inn på det ekte og utvalgte oliventreet, Israel, siden Gud bare har utvalgt dette folket som sitt eiendomsfolk. Dette kan bare skje når vi angrer våre synder, vender om og vil høre Jehovah til og lar Jeshuas sonende blod rense oss i dåpens nåde. Dette høres veldig sakralt ut, men betyr at når vi vender om og lar oss døpe som en paktshandling med Gud, i troen på Jeshuas soningsdød for oss, da blir vi også "utvalgt" (hellig) og får del i paktene og løftene Gud ga Abraham, Isak og Jakob.

Samtidig blir vi grener på messiastreet, som er bildet på Jeshua. Vi ser at forskjellen på Oliventreet og Vintreet er at Vintreet (Jeshua) krever et aktivt liv i troen på ham. Her er noen ord fra ham om det:

Da trådte Jeshua fram og talte til dem: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."(Matt 28,18-20)

Og må Herren gi dere mer og mer av kjærlighet til hverandre og til alle, slik også vi har kjærlighet til dere. Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklanderlige i hellighet for vår Gud og Far når vår Herre Jeshua kommer med alle sine hellige.
(1 Tess 3:12-13)
.

For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jeshua: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! (1 Tess 4:1).

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans Torah. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jeshua levde.
(1 Joh 2:3-6).

Sluttord:
Den katolske kirke har for få år tilbake gjort et svakt forsøk på å beklage jødeforfølgelsen og antisemittismen som den selv var hovedeksponenten for (uten at beklagelsen innrømmer det klart!). Dette kan du lese om på nettet, her er en link til Wikipedia
Trær generelt har også en symbolsk betydning i Bibelen. Det kan vi ta opp i en annen artikkel -
Jakob-treet:
Jehovah kalte deg (Israel og Juda = Jakob) et grønt oljetre, prydet med fager frukt. Men til lyden av en mektig storm har han tent ild på det, og grenene på det er ødelagt. Jehovah, hærskarenes Gud, som plantet deg, har forkynt ulykke over deg på grunn av den ondskap som Israels hus og Judas hus har gjort mot seg selv, da de vakte min harme ved å brenne røkelse for Ba'al
(Jer 11:16-17).

Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er grenene det også.  Men om nå noen av grenene (på Jakob) ble brutt av, og du (ikke-jøde) som er en vill oljekvist, ble podet inn blandt dem (de Jeshua troende) og fikk del med dem i sevjen fra roten, da ros deg ikke mot grenene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg
(Rom 11,16-18)!
Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.
Joh 15:5
Til Toppen
Til Hovedsiden