Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Var Skapelsen en gjenskapelse?
Vi går gjennom et lite kjent tema som har fått tittelen
Gap-teorien av dem som tror på den,
Mannlig og kvinnelig skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske,
den dagen de ble skapt.
1 Mos 5:2

Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte.
1 Mos 2:3
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
Toppen
Til Bibeldykksiden
Til Hovedsiden

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Sal 8:4-5
Skapelsesberetningen i 1 Mos 1-> har til all tid
vært gjenstand for grublerier og en higen etter
å vite mer. Særlig etter at Darwin kom med
sin utviklingslære og alle teoriene sine om at
Universet, Jorden og alt på den er blitt til av
seg selv over laang tid. Vi skal ikke ta opp
den hansken her, men heller gå inn i selve
Skapelsesberetningen slik den står i Bibelen.

Det kan se ut som om Gud skapte alt på seks
dager. Og for den som tror på Guds allmakt
og ufattelighet om hva Han kan gjøre, er den 
påstandent ikke noe problem heller. Men det
er troende som mener  at Jorden er eldre enn de ca. 6000 år som de mener er gått siden Adam og Eva.
Denne artikkelen rører dypt i vedtatte sannheter, men det er ikke noe vi gjør for å svekke Bibelens troverdighet, hvem tør det! Nei, hensikten er mer å kunne bruke alt som står i Bibelen om dette. Den som leser Bibelen vet at svar og opplysninger står spredt over hele Bibelen. Vi vil bruke denne måten å tolke Bibelen på (at Bibelen er sin egen tolk) for å hjelpe noen til å se at Jorden ikke nødvendigvis er så ung som en bibeltro person har måttet påstå ut fra den viten vi er blitt gitt av bibelforskere. Prinsippet for artikkelen er, som alltid, at Bibelen selv skal vise oss veien. Så la oss kikke litt på dette.

Det lille verbets betydning!
Vi tror at diskusjonen omkring Skapelsesberetningen ligger i feil bruk av et lite hebraisk verb. Verbet «hayah». I de norske bibeloversettelsene er det her oversatt med «var». Men grunnteksten (Strongs nr.1961) er sterkere på betydningen «ble», altså at noe forandret seg til noe annet - Og det utgjør i denne sammenhengen en svært stor forskjell! Ordet er oversatt med "ble" flere andre steder videre i Bibelen.

Men la oss begynne med begynnelsen. Parenteser og understrekninger i skriftstedene er gjort av oss for å lette forståelsen.

Gud er Skaperen
Bibelen begynner med å fastslå at Gud «i begynnelsen» skapte himmelen og Jorden
                (1. Mosebok 1:1). Beretningen fortsetter i vers 2:

Jorden var(?) øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds ånd svevet over vannet.
Vi ser i
vers 2 at Jorden beskrives som øde og tom. Øde og tom kommer fra de hebraiske ordene tohuw og bohuw  (Strongs nr.8414 og 922). De betyr tom, øde, i kaos og uorden.  Men så er det det at profeten Jesaja sier at Gud ikke skapte verden i kaos og uorden:

Ja, så sier Jehovah, Himmelens Skaper, han, den eneste Gud, som skapte Jorden og formet den og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom (tohuw og bohuw), men laget den slik at folk kunne bo der: Jeg er Jehovah, det er ingen annen (Jesaja 45:18).
Fra orden til kaos
Jorden var, eller riktigere, var blitt  (på det tidspunktet Bibelens
skapelsesberetning begynner) kaotisk og i uorden, for
Jesaja påstår at Jorden ikke ble skapt slik. Nei, Jorden var
faktisk perfekt da den ble skapt sier Gud i en litt ertende
samtale med Job. Jorden var så fullkommen og herlig at
englene jublet da den sto ferdig forteller han!:
Hvor var du (Job) da jeg la Jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det. Hvem har fastsatt dens mål, det vet du vel? Hvem spente målesnor ut over den? Hvor ble dens sokler senket ned, og hvem la ned dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner (englene) jublet, og alle Guds sønner (her et annet ord for englene) ropte av fryd? (Job 38:4-7).

Vi ser av sammenhengen at Gud her taler til Job i poetiske bilder (Jobs bok 38) om skapelsen av selve planeten Jorden hvor enorme krefter former det hele. Gud forteller videre frem til vers 11 i Job 38 hvordan han lot vannet springe frem og ordnet dets plassering.  Det er 1 Mosebok 1:1 som her beskrives utdypende i poetisk form, og det er tydelig at dette har skjedd før vers 2 i 1 Mos kapittel 1; for der ser vi at vannet dekker hele Jorden! Dette er enda et bevis for at det som "i begynnelsen" var skapt fullkomment senere var blitt et kaos.
Gud snakker til Job i bilder om grunnvoller, sokler og hjørnestein, altså selve starten på skapelsen av planeten Jorden. Og vi skal merke oss er at Guds engler jublet i fryd da Herren skapte dette. Da går i hvert fall vi ut fra at Jorden ikke var i kaos og uorden og innhyllet i mørke fra begynnelsen av, men var en strålende vakker planet. For Guds englene er som oss, de elsker det som er vakkert og lyst og i Guds harmoni! Når Gud skaper, er det orden i alt
(1 Kor 14:33).
Jehovah startet ikke med kaos, men med en fullkommen plan. Det er mennesket, i sin egenrådighet og selvopphøyet "klokskap" som skaper uorden og kaos -

Universet først

Det er verd å merke seg at himmelen (verdensrommet og atmosfæren) ble skapt først
(vers 1). Derfor var det sol og månelys da Jorden ble skapt og planetene var i sine baner. Jorden ble altså skapt perfekt, en juvel som hele Guds "hær" frydet seg over. Men noe skjedde som gjorde at Jorden ble øde og tom, i kaos og uorden og at lyset ble borte fra den, slik det går frem av det 2. vers i 1 Mosebok.

Lucifers historie

Bibelen beskriver én hendelse som kan ha forårsaket slike enorme ødeleggelser av Skaperverket. Lucifer var en av Jehovahs skinnende kjeruber (overengler). Han var i utgangspunktet ren og lojal, en pryd for Guds øye. Han ble satt til å pleie Jorden, men han holdt ikke sin stilling ren og begynte å tenke ut opprørsplaner mot Gud! La oss se hva Bibelen sier om dette:

I
Esekiels bok går beskrivelsen av kongen av Tyrus over i beskrivelsen av Lucifers fall. Slik er det mange steder i Bibelen. Inne i en historie eller en beskrivelse kan det plutselig, i et vers eller flere, ligge en dobbeltbeskrivelse, en annen beskrivelse eller en liten profeti. Slik er det også her:
Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus og si til ham:
Så sier Jehovah Gud: Du var fullkommenhetens segl, full av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født
(skapt). Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. (det var aldri Tyrus’ konge) Du (Lucifer) var på det hellige gudefjell (Jorden, antagelig Zion) og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urettferdighet (brudd på Guds Lov) hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vernende kjerub, mellom de funklende steiner. (Esek 28:12-16).

Gud støtte Lucifer fra seg etter at han begynte å handle på egen hånd. Lucifer var satt på Jorden for å forvalte den. Jorden beskrives på den tid som perfekt i form av uttrykket "funklende steiner", et bildebruk vi finner igjen i det perfekte "nye Jerusalem" som skal komme ned fra Himmelen når Gud Fader selv kommer ned til menneskene når Guds frelsesplan går mot slutten (Åpb 21:11). Vi ser også i vers 19 i dette kapitlet at de samme edelstenene som Lucifer var "dekket av", kommer igjen i grunnstenene i Det nye Jerusalem. Hva steinene representerer her i fortellingen om den nyskapte Jorden er ikke oss gitt å si -

Hva besto Lucifers synd i og hva skjedde med ham? Jesaja forteller om dette. Midt i en beskrivelse av baylonerkongens straff finner vi svaret:

«Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne (engel), morgenens sønn (Lucifer)! Hvordan ble du slengt til Jorden, du som holdt folkeslag nede! Det var du som sa med deg selv: "Til Himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner (engler eller Guds himmel) vil jeg reise min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige høyt over skyene og gjøre meg lik Den Høyeste» (Jesaja 14:12-14).

Lucifer ville bli større enn Gud og ta Hans plass! Han gjorde derfor opprør mot Gud den allmektige! En tredel av Guds engler fulgte ham i dette forsøket
(Åpb 12:4). Men Lucifer mislyktes i forsøket og ble kastet ut av Guds Himmel og tilbake til Jorden. Gud gav ham navnet Satan, djevelen, etter dette. Men det første vi som lesere av Bibelen kjenner ham som er "slangen" som forførte Eva i den Skapelsesberetningen vi kjenner, og som begynner i 1 Mosebok 1:3).
Hva kan mennesker lære av Lucifers fall?
Vi vet ikke detaljene om hva Lucifer begynte å gjøre da han fikk høye tanker om seg selv. Siden verden for det meste har fulgt Satans vei, kan det være interessant å se hvordan mennesker som ikke frykter Gud har tenkt og tenker. Det som særmerker dem er at de vil skaffe seg et navn og bli kjent, rik og berømt. Opp gjennom historien ser vi at mang en hersker har opphøyd seg til gud og forlangte å bli tilbedt som det.

Vi har derfor tenkt, og dette er kun våre tanker, at en av tingene Lucifer prøvde var å begynne å tukle med Skaperverket. Hovmodige mennesker i dag har også lyst til å ta Guds plass, eller selv være gud, uten at de sier det rett fram. Noe av det de driver med er å forandre gener og skape andre former for liv ved å bruke liv skapt av Gud som basis. Er det mulig at Lucifer tuklet med Guds verk, mislyktes og fikk som resultat f.eks. de forferdelige, overdimensjonerte og feildimensjonerte dinosaurene? Det meste av det vi kjenner fra slike fossiler er at de var digre, slik mennesker også gjerne streber etter, de jager etter å lage ting som er raskere, større og som skal være deres "pryd".
Vi tror vi kan få et svar på dette tankespinnet ettersom verdens "vismenn" i våre dager får stadig større kunnskap om livets hemmeligheter. Forskere uten forankring til Gud og som ikke har gudsfrykt, er kanskje på veg til å vise oss Lucifers "feil"! Hva vil deres kloninger og manipuleringer med Skaperverket føre til? Går det an å forbedre det Gud har skapt? Til nå har slike forsøk ikke gått bra!

Lucifer fikk nytt navn

Lucifer fikk navnet Satan etter sitt opprør. Senere i Bibelen har han et utall betegnelser som karakteriserer hans person. Han er slangen, draken, sjøuhyret, en morder og forfører, en løgner, hatets og misunnelsens farMen hans skjebne er gitt og en dag vil han fjernes fra menneskene for all tid
(Åpb 20:10)

Er vår forståelse rett?

Med dette mener vi å kunne vise at Jorden ble kaotisk, tom og øde, enten som resultat av det kosmiske "slaget" som må ha vært enormt og ødeleggende mellom Lucifer/Satan og Gud, eller ved at Gud "visket ut" alt som var skapt så skjønt "i begynnelsen" på grunn av Lucifers fall og tilskitning av Skaperverket? Vi ser i Åpenbaringsboken, de siste kapitler at Gud vil gjøre det igjen. Han vil skape en ny himmel og en ny jord, det gamle og tilskitnede skal brennes
(Åpb 21:1)

1 Mos:3 en gjenskapelsesberetning?
Er det altså en gjenskapelse, en opprydding på den opprinnelige Jorden vi leser om i Skapelsesberetningen? En opprydning etter kaoset og ødeleggelsene Lucifers opprør skapte
(1 Mos:3)?
Hvor lang tid mellom kaos og gjenskapelse?
Mellom
vers 1 og 2 ligger alt det som vi her har sitert om Lucifers "handel" og fall. Dette kan ikke ha skjedd etter det vi kjenner som Skapelsesberetningen, for der ser vi at Satan, Lucifers nye tittel,  allerede er på plass (i form av slangen, fristeren) med sine forførelser. Vi leser om hvordan han kommer med den første løgnen overfor Eva. Hans første forsøk på å få Guds frelsesplan til å mislykkes.
Hvor lang tid det ligger mellom vers 1 og 2 vet ingen, uten Gud. Akkurat som når er på fjellet og ser blåne etter blåne mot horisonten, vi vet ikke hvor store dalene i mellom er -

(Gjen)Skapelsen

Nå kan vi se på Bibelens skapelsesberetning med litt utvidet innsikt. Kan vi tolke beretningen som en opprydning, eller er den om Jorden slik den ble skapt første gang?
På bakgrunn av det som er skrevet her, er ikke vi lukket for muligheten av at beretningen er en gjenskapelsesberetning. Det er ikke skapelsen av himmelen og Jorden som beskrives, men en gjenskapelse, en gjenopprettelse av Guds orden på en jord som allerede fantes, men som var ødelagt. Kan vi si det litt kjekt at Jehovah Gud ordner opp i «kaoset»?.
Alt starter i mørke fordi svarte skyer og kanskje støv dekker Jorden (slik vitenskapen tror Jorden var etter at en antatt meteor kan ha slått ned på Jorden. En teori om hvorfor dinosaurene gikk til grunne! Husk da at engler også kalles stjerner i Bibelen. Satan kalles en fallen stjerne: stjerne-meteor, ganske likt?).

Så gjør Herren det slik at lyset igjen kommer til, men det blir ikke skyfri himmel enda, bare en tykk dis slik at det kan skilles mellom lys og mørke slik at det kan kalles dag og natt. Solen var allerede på himmelen, men kom ikke til med sitt skinn. Det er vanndis over hele Jorden.
Fordampningen kommer i gang slik at skyene blir fylt av vann. Deretter ledes vannet på Jorden på plass (igjen?) slik at det blir tørt land og balansen mellom vannet i havet og i skyene blir rett. Nå ligger alt til rette for at planter kan begynne å vokse opp, og det gjør de. Det er progresjon i Skaperverket. Det nærmer seg menneskets skapelse og solen og månen vil få mer betydning. Gud fjerner disen som den fuktige luften dannet og Han lar sol og måne og stjernene bli fullt synlig. Det er fantastisk å lese at månen og stjerner er til for at vi skal vite av tider og år og når Guds høytider skal feires
(1 Mos 1:14)!
Viktig valg av ord i tolkning
I
vers 16 er det oversatt at Gud skapte «de to store lysene». Men dette ordet for skape, àsah er ikke det samme som det som er brukt i første vers der det står om at Gud skapte himmelen og Jorden. Det hebraiske ordet er der barà. Asah har mange avskygninger av det å gjøre, utføre osv. Et av dem er å sette i stand, ordne opp i!
Det vers 16 gjør er å bekrefte at Gud satte de to store planetene på himmelen for at Jorden skulle få lys og for at menneskene skulle ha nytte av dem i det å fastsette tid. Det står ikke når de ble skapt, men tidspunktet finner vi av det første og annet vers, nemlig at de ble skapt av Gud «i begynnelsen».
På den fjerde dag i Skapelseshistorien lot Han lysene bli fullt synlige igjen ved at Han skjøv skylaget til side. Om Jorden har vært dekket av støv og skyer over lang tid, vil det ha stor innvirkning på bl.a C-14 metoden til å bestemme alder på organiske ting. Denne metoden for aldersbestemmelse er basert på at Jorden har vært slik den er nå i millioner av år - Derfor kan C-14 metoden ha store feil - Vitenskapen tar jo ikke i betraktning noe av det Bibelen forteller om, dessverre.
Ga dette mening eller tanker?

Med denne forklaringen, ut fra Bibelens eget ord, er det ikke nødvendigvis så stor forskjell på hva vitenskapen sier og hva vi som bibeltroende tror om visse deler av Jordens historie. Bibelen viser oss både Universets og Jordens tilblivelse uten å gå i dyp detalj. Den viser hvordan "noe" skjedde slik at alt liv døde ut og hvordan det ut av dette kaoset ble skapt liv igjen. Og så til slutt hvordan mennesket ble skapt!
Guds eller menneskers visdom?
Vi blir indoktrinert daglig via TV og andre kilder om hvordan vitenskapen har "slått fast" at alt er blitt til av seg selv og over lang, lang tid. Vitenskapen og Guds forklaring via Bibelen om dette, stemmer ikke over ens. Men det er veldig interessant å se et sted hvor bibeltroende og vitenskapen faktisk kan være på linje, uten at de kanskje vet om det!
Mange forskere tror nemlig at årsaken til at de store øglene så raskt forsvant, var at Jorden ble truffet av en svær meteor som støv-la kloden og hindret lyset i å komme inn slik at alt liv døde ut. Det er faktisk også dette Bibelen sier, på sin måte! For hvis vi bruker Bibelens egne symboler så ser vi at Lucifer  ble kastet fra Himmelen til Jorden etter sitt opprør mot Gud og fikk navnet Satan. Satan beskrives i Bibelen som en fallen engel og engler kalles i Bibelen også for stjerner (meteor, om vi er litt fri). Følgen av dette var at alt på Jorden døde ut og alt kom i kaos og uorden! vi vet ikke om forskerne er klar over denne likheten, og om de vil like den?
Hvor lang tid Gud brukte på å skape Universet (himmelen) og Jorden
(1. Mosebok 1:1) kan vi ikke vite. Men at han ordnet det hele igjen på seks dager, var intet problem for Jehovah, vår Gud, Den Allmektige!

1 Kor 3:18-2, et ord til verdens lærde-
Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere (troende) regner seg som vis etter denne verdens standard, la ham da bli en dåre (utfra denne vedens målestokk), så han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet i Tanakh: "Han fanger de vise i deres egen list", og: "Jehovah kjenner de vises tanker og vet at de er tomhet. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt (visdom, innsikt, dømmekraft som er gaver fra Gud) hører dere (troende) til,