Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Det viktige, men forbigåtte "HVIS"!
Så hold da mine bud og lev etter dem. Jeg er Jehovah
3 Mos 22:31

Da jeg som barn var hjemme hos far, den eneste smågutten hos min mor, da underviste han meg og sa:
«La ditt sinn holde fast på mine ord, hold mine bud, så skal du leve!  Skaff deg visdom og kjøp forstand, glem ikke det jeg har sagt, og vend deg ikke bort fra det.
Ordsp 4:3-5
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her
I kristendommen snakkes det mye om Guds nåde. Det blir mindre om Guds "Lov", Torahen, for vi skal ikke være loviske eller være "under Loven" når Jeshua har satt oss fri fra Loven, sies det. Uten at de helt forstår hva de sier!
Vi skal gå inn på dette grundigere i en annen
artikkel om "Lov og Nåde", men denne, følgende
artikkelen er beslektet, fordi den handler om at
Gud faktisk stiller krav til oss, om vi vil høre ham til!

Betingelser, hva!
Det får vi sjelden høre om i dagens forkynnelse. For har vi ikke hørt at Gud elsker oss slik vi er? Jo, i utgangspunktet elsker Gud hele sitt Skaperverk, hvor vi mennesker er hans mest dyrebare juvel. Og det så høyt at han var villig til å gi sitt eget liv som soning for oss, ved sin Sønn. Det er han som ble født som mennesket Jeshua. Ved ham laget Gud en stedfortredende soningsordning for at vi kunne bli reddet fra den dødsstraff som hvilte og hviler på et hvert menneske, om det ikke vender om fra sin ugudelighet
(Apg 2:38).

Omvendelsen
Vanligvis blir et menneske omvend ved at Guds Ord blir sant forkynt og en skjønner at en er langt utenfor Guds Standard (Torahen) og trenger Guds nådige tilgivelse. Ved å ta i mot Jeshuas stedfortredende død og oppstandelse, kan vi få tilgivelse og få anledning til å begynne på et nytt liv. Dette kaller Bibelen å bli "født på nytt". Et nytt liv, en helomvending tilbake til Guds rettferdige og gode Standard, Guds torah, Guds bud. Dette skjer i troen på og ved bekjennelsen av Jeshua som verdens eneste tilgivelse og forsoning med Gud. Det er altså to elementer som hører sammen for at vi kan bli kalt hellige
: Bekjennelsen av Jeshua som Messias OG lydighet til Guds torah (Åpb 12:17 og 14:12).

Omvendelsen må føre til en paktsinngåelse med Gud: Det er dåpen, dåpspakten:

...
det (vannflommen som renset Jorden for synd på Noas tid, er det...). ... som nå frelser dere i sitt motbilde, dåpen. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren, men en god samvittighets pakt med Gud i kraft av (gjort mulig ved )Jeshua Messias sin oppstandelse - 1 Pet 3:21

og

Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jeshua som dere hengte på et tre, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?»  Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jeshua Ha'Mashiachs navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave (Apg 2:36-38 ).

Den hellige Ånds gave?
Hva er å få Den hellige Ånds gave? Det betyr at Guds Og Messias sin felles Ånd flytter inn i hjertet på den som inngår pakt med Gud, i troen på Jeshua (Les Joh. 14:15 til ut kap. 15). Guds Ånd i hjertet er også et segl, et paktsmerke. Dette "merket" fører til at et slikt beåndet menneske får lyst til å gjøre Guds vilje, det ønsker å bli en etterfølger av Jeshua og leve slik Bibelen forkynner, som er slik Jeshua levde (1 Joh 2:6).

Et menneske som ikke har Guds Ånd i seg, vil på grunn av menneskenaturen ("Adam") ikke følge Guds Ord, bud og forskrifter, enda Bibelen sier at alle Guds bud er kjærlighet
og derved burde være en lengsel også for ikke-troende å følge (Matt 22:40; 1 Kor 1:18).

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap
("tøv") for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bare bedømmes på åndelig vis (1 Kor 2:14).

Les mer om hva dåp er her

Å inngå pakt med Gud er en alvorets sak -
Men likevel er det den mest frigivende og glade beslutning vi kan ta i livet! Hvorfor alvorlig? Handler det ikke om å bli tilgitt og så gå ut i livet i Guds alltid tilgivende nåde - "engang frelst alltid frelst"?

Nei, det er ikke slik. Jeshua kom for å ta våre synder på seg og sone for dem. Hvorfor? For at vi skal kunne komme tilbake til Guds torah, Guds vei, Guds Standard, Guds lovgivning for et hellig liv. Dette er den Standard Gud har gitt oss å følge, fra de første bud og forskrifter i 1. Mosebok til de siste i Åpenbaringsboken. Torahen er undervisning om Guds Vei, den Jeshua levde. Både "bokstaven" og Ånden i den.

Et menneske som vil høre Gud vår Far til, må gjøre som han sier, og ikke som vi selv mener eller føler. Det var på grunn av menneskets natur at israelittene ikke holdt sin del av den pakten Gud inngikk med dem på Sinai. Og det enda Gud sa ville gi dem ufattelig velsignelse
(5 Mos 28:2-15)! :

Det som var umulig for Torahen, fordi den sto maktesløs på grunn av (den motvillige) menneskenaturen, det gjorde Gud: Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss (på korstreet) (Rom 8:3).

Så det var ikke Torahen, Guds undervisning med bud og forskriftert, som Jeshua  korsfestet med seg og fjernet da han døde der for oss. Nei, Han tok straffen, som Loven hadde utmålt over hver enkelt av oss, på seg og fjernet den
(Kol 2:14). Slik blir vi ved dåpens renselse av vår dårlige samvittighet gjort i stand til å komme tilbake til Guds Lov og retningslinjer og begynne å leve etter dem. Det er derfor Jeshua kom til Jorden! Hans budskap var det samme som i Bibelen ellers: "Vend om så jeg kan få frelse dere!"

Lover er gitt for at vi skal holdes unna ting som kan skade eller ødelegge livet vårt.
Hele Universet er bygd opp av lover, likeså de minste atomer. Forskere undrer seg over lovmessigheten i alt som omgir oss. Mennesket har fra de tidligste tider innsett at de må ha lover  for at et samfunn skal fungere. Bortsett fra kriminelle, som lever av å bryte samfunnets lover, forstår vi at lovene er til for sammfunnets beste og forhåpentlig også for hvert enkelt menneskes beste (avhengig av om lovgiverene er gode!).

Hvor mye mer er da ikke Guds undervisning i rettferd, hans torah, til beste for oss?! Universets Skaper som har alt det skapte i himmel og og på jord i sin kontroll og som ønsker å overøse oss med sin rike velsignelse er altså slett ikke lovløs. Summen av hans lover er disse to:

Mester, hvilket bud er det største i Torahen?  Han svarte:

«Du skal elske Jehovah din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.`

Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: `

"Du skal elske din neste som deg selv".`

På disse to budene hviler hele loven og profetene.
Matt 22:36-40

"Loven og Profetene" er betegnelsen Jeshua her brukte på det som kirken har navngitt  "Det gamle testamente" (GT). Det som på hebraisk kalles Tanakh og som Paulus omtalte som "De hellige Skriftene"
(2 Tim 3:15).

Guds Torah er kjærlighet!
Altså ser vi at alle bud og forskrifter i Bibelen er kjærlighet og til det gode for menneskene. Hvorfor ønsker vi dem da ikke som veiviser i livet? Hvorfor er det om å gjøre å ikke være "lovisk" til Guds bud? Det undervises ikke om dette! Det er en anti-torah innstilling som er arvet fra kirkefedre og gått videre via den katolske kirken. Den forkynte at "Loven" hørte jødene til, mens nåden tilhører de kristne. Dette er en del av erstatningssteologiens lære -

Men er vi ikke frelst av nåde, uten gjerninger?
Jo, så visst. Men dette utsagnet  er spesielt ment for dem som tror at de ved å holde Guds torah, av egen kraft, kan oppnå frelse ved det! Vi har allerede lest ovenfor at menneskenaturen ikke er i stand til å gjøre Guds vilje
(Rom kap 7og 8). Et uomvendt menneske klarer ikke å holde Guds bud, men synder. For synd er lovbrudd, brudd på Guds torah, sier Johannes i sitt 1. brev 3:4.

Har vi da noen sjanse til frelse for det evige liv?
Nei, ikke slik vi er av naturen! Men hør hva Paulus sier om løsningen på dette forferdelige faktumet!:

Mitt indre menneske (sinnet, ånden vår) sier med glede ja til Guds lov (torah), men jeg merker en annen lov i lemmene (menneskets natur). Den kjemper mot torahen i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov (menneskenaturen), som er i lemmene. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens (fortapelsens) kropp?

Gud være takk ved Jeshua Ha'Mashiach, vår Herre!

Altså tjener jeg Guds lov
(Torahen) med mitt sinn, men syndens lov (menneskenaturen, "Adam") med mitt legeme (Rom 7:22-25).

Altså må vi ta på alvor Guds betingelser for å arve det evige liv: Tro på og ha tillit til Jeshua og hans forsoningsverk på (kors)treet. Da gir Gud oss sin tilgivelse. Ikke fordi vi har fortjent det, men fordi han er nådig og har laget forsoningen slik. Ved troen på Jeshua som Offerlammet (syndeofferet), Forsoneren og den kommende frelse for livet hos Gud, vil Gud tilgi de lovbrudd vi gjør i vanvare.

For selv om vi har vendt om og er en bolig (tempel!) for Guds Ånd
(1 Kor 3:16), vil vi komme til å synde på grunn av at vi fremdeles også er av Adams ætt. Altså er et menneske enda ikke frelst til det evige liv ved omvendelsen og dåpen, men det har fått et pant et "borgerbrev" fra Gud om at det vil blir frelst og arve Guds Rike når Jeshua kommer igjen. Dette pantet eller seglet er Guds Ånd i våre hjerter, den som vi mottok da vi "underskrev" pakten med Gud i dåpen (Ef 1:11-14).

Denne artikkelen heter "Det viktige hvis".
Vi har allerede vært gjennom et svært viktig hvis, et vilkår Gud setter for frelse. Det er at vi tar i mot Jeshua som vår Forsoner, Syndoffer og Frelser i tro og tillit. Altså HVIS vi ikke gjør det, kan vi ikke arve Guds kommende rike
(Hebr 9:15). Jeshua er vår yppersteprest, vår mellommann overfor Gud og han taler vår sak.

Her er et livsviktig ord fra Johannes om et annet hvis:

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om (hvis) vi holder hans bud.  Den som sier at han kjenner Gud, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.  Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i Gud, må leve slik Jeshua levde.
(1 Joh 2:3-6)

Et liv i fotsporene til Jeshua
Altså, når vi har vendt om og vil la Jeshua være vår leder, da må vi også søke å leve som ham. Jeshua er den eneste som har levd uten synd
(Hebr 4:15). Det vil si at han levde hele Guds torah feilfritt. Dette skal også være de troendes mål. Men vi mennesker har også Adam (menneskenaturen) i oss, og det vil medføre uvillet synd. Vi har bl.a. ikke full kontroll over våre tanker og vårt sinn -

Men dette vet Gud, han sier vi er støv og "bare mennesker"
(1 Mos 18:27; Joh 14:15; Salme 103:14, Salme 78:39) og han er nådig! Når vi tror på Jeshua og ønsker å følge Guds bud og undervisning (torah) og lar Guds ånd i oss lede oss, vil vi bli et stadig mer renset og lutret menneske som blir mer og mer Jeshua lik. Dette kalles helliggjørelsens vei. Det er dette vi lever for!: Først må vi ta i mot Guds tilbud om tilgivelse ved Jeshua, hans elskede sønn, og deretter bruke vårt liv i Guds tjeneste, etter hans ord og torah, i alle sammenhenger.

Om et slikt menneske gjør synd, vil straks samvittigheten minne om dette fordi samvittigheten til et sant troende menneske er beåndet av Guds Ånd og synden vil derfor brenne i hjertet til vi ber om tilgivelse og den blir fjernet ved at Gud gir tilgivelse
-

Når vi leser den første 3/4 delen av Guds ord i Bibelen, ser vi at Gud gav sin torah, sin undervisning bud og forskrifter ("Moseloven") først til Moses og israelittene. De sa gladelig: "Ja, dette vil vi følge!"
(2 Mos 24:3).

Men vi ser også at Guds velsignelse for dette folket var avhengig av at de virkelig holdt hans bud. Ellers ville de komme under forbannelse. Dette som senere kalles Lovens forbannelse
. (5 Mos 28:1->)

Det er tydelig tale fra Gud, både i den "gamle" pakt fra Sinai og den fornyede pakt ved Jeshua, at Gud stiller betingelser og sier HVIS - Her er noen eksempler. Men før du leser dem så husk at dersom du tror på jøden Jeshua, Løven av Juda,  som din Frelser og Messias, så er du selv blitt en "jøde" i betydningen medborger i det utvalgte folk og dermed arving til Guds løfter til dem, og du får del i de paktene som er inngått med dem.
(Rom 2:28-29; Rom 9:4-5; Rom 11:17-18; Ef 2:12-14!) Derfor, om du leser israelitt/jøde i skriftstedene her så vit at disse tingene også gjelder deg i ditt trosliv (Matt 5:17-21)!

2 Mos 15:26
Han sa: «Dersom du hører på Jehovah din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Jehovah, din lege.»


3 Mos 26:3-6
Hvis dere lever etter mine forskrifter og gir akt på mine bud og holder dem, vil jeg sende dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt.  Tresketiden skal vare helt til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til kornet blir sådd. Dere skal spise dere mette av eget brød og bo trygt i deres land. Jeg vil gi fred i landet. Dere skal få ligge og hvile uten at noen skremmer dere opp. Udyrene (også et bilde på fiender) vil jeg rydde ut av landet, og sverd skal ikke herje i deres land.

5 Mos 7:11-15
Så hold da fast ved de bud, forskrifter og dommer som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.
Dersom dere er lydige mot disse bud og legger vinn på å leve etter dem, vil Jehovah din Gud holde fast ved sin miskunn og den pakt som han sluttet med dine fedre og bekreftet med ed.  Han vil elske deg og velsigne deg og øke din ætt. Han vil velsigne dine barn og din grøde, ditt korn, din most og din olje, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, i det landet som han med ed lovte dine fedre å gi deg.

Velsignet skal du være framfor alle andre folk; hos deg skal ingen være ufruktbar, verken menn eller kvinner eller noen av dine husdyr. Jehovah skal holde all sykdom borte fra deg. Han skal ikke sende over deg noen av de ondartede farsottene som du kjenner fra Egypt, men han vil la dem ramme alle dine fiender.

Esek 18:21-24
Når (hvis) en synder vender om fra alle sine synder, når han holder alle mine forskrifter og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han ikke dø, men leve. Alle hans overtredelser skal være glemt. Han skal leve fordi han har gjort rett. Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø? sier Jehovah Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve. Men når (hvis) en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, all slags styggedom som de ugudelige gjør, skulle han da få leve? Alle de rettferdige gjerninger han har gjort, skal være glemt. Han skal dø fordi han viste seg troløs og syndet.

Det er mange flere HVIS og DERSOM som forteller hvordan det vil gå om vi forlater Guds torah, de kan du lese om i de samme kapitler som nevnt ovenfor og andre steder.

Ikke uten betingelser i NT heller -
Også  i B'rit Hadasha, "Det nye testamente", følger Gud opp med å stille krav til den som vil være hans paktsbarn. Det vil jo enhver kjærlig og rettferdig far gjøre for å hjelpe sine barn på rett vei gjennom livet. For den som husker ideen om fri barneoppdragelse fra 1970 tallet husker at denne viste sin totale udugelighet etter hvert!:Mark 7:6-9
Da sa Jeshua: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere - slik det står skrevet: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud. Dere bryr dere ikke om Guds bud og holder fast på forskrifter overtatt fra mennesker.» Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere opphever Guds bud, så dere kan følge egne forskrifter.

Rom 2:13
For det er ikke de som hører Thoraens bud, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det Torahen sier, de skal erklæres rettferdige.

1 Kor 7:19
For det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud.

1 Joh 5:2
Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud.

Åp 14:12
Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jeshua.

Hvem er de hellige (utvalgte)?
Dette siste skriftstedet viser at de som Gud kaller hellige, det vil si de som Jeshua vil kjennes ved når han kommer tilbake, er de som tror på Jeshua OG som holder Guds Torah!

Måtte denne artikklen gjøre det klart for leseren at det å inngå pakt med Gud, vende om og bli døpt og få hans Ånd i hjertet til hjelp i livet videre, innebærer to fundamentale forutsetninger som vi må ta ytterst seriøst:

1. Vi må angre våre synder, vende om og ta i mot Jeshua som vårt stedfortredende offer for vår synd. Det vil si at vi tror på ham som vår Frelser og Forsoner med Gud og at han er "middelet" som gjør at vi kan få starte på et nytt liv i tro og tillit og "arbeide på vår egen frelse" i livet deretter
(Fil 2:12).

2. Når Jeshua har gjort det mulig for oss å bli frelst fra våre tidligere synder og bli født på ny, så var det for at vi skulle kunne begynne et nytt liv i lydighet og kjærlighet til Guds torah, Guds bud og undervisning. Den finner du i Bibelen. Om Guds Ånd bor i deg, vil også ditt hjerte ha selve Lovgiveren der!

                         
  Lykke til på omvendelsens og helliggjørelens vei.
                          Det er derfor du er født, for å finne den og gå på den!Luk 11:28
Til Toppen
Til Hovedsiden
Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud.
1 Joh 5:2