Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Er Profeten Elias i Himmelen?

Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen.
Joh 3:1

Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen-
Hebr 9:27
Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
1 Kor 15:50
Til toppen
Til hovedsiden
Til bibeldykksiden
I likhet med historien om Enok, blir historien om profeten Elias og hans "himmelfart" i en ildvogn, tatt til inntekt for at Elisas fór til Guds Himmel. Det burde da være bevis nok for at han er der nå. Men da hopper en elegant over det Jeshua sier om hvem som er i Himmelen og dessuten hopper en over mange skriftsteder som snakker om at det er en oppstandelse og en påfølgende dom, ja Bibelen forteller om to oppstandelser, to avdelinger, to "avlinger" av oppstandne (1 Kor 15:50-58; Åpb 20:11-15 ). Da blir spørsmålet: Har noen fått unntak for oppstandelsesdagen? I såfall finner vi flere verdige Guds menn og kvinner i Bibelen som nå burde vært i Himmelen. Hele synet på dette hos mange skyldes trolig at de ikke leser Bibelen med nye briller, men har arvede briller med fastsatt fokus. La oss kikke etter -
Historien om denne dramatiske hendelsen står i 2 Kongebok 2:11-12:

Mens de (Elia og Elisja) gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i en hvirvelvind.  Da Elisja så dette, ropte han: "Min far, min far! Israels vogner og hestfolk!" Da han ikke kunne se Elias lenger, tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker.

Hvem var Elias?
Elias var en Guds profet i det niende århundre f.v.t. Han er en slags grunnmodell for en som vil forene Israels 12 stammer og som også bereder vei for Herren. Jeshua. Da snakker vi om å ha Elias' "ånd". Johannes Døperen var en slik Elias-type
(Matt 3:1-3). Han sa om seg selv at han også kom "For å vitne om Sannheten", som vi jo vet er Guds Ord manifestert i Jeshua, og jevne veien for ham, billedlig sett. Også en av de to som viste seg for disiplene og hadde møte med Jeshua  var en himmelsendt Elias-type (Luk 9:28-36). Likeså er den ene av Vitnene i Åpb 11 opplagt også en Elias-type. I de sistnevnte to eksemplene var den andre personen en Moses-type.

Elias var en profet som folk respekterte høyt og fryktet fordi han gjorde sterke mirakler. Men en dag han var sammen med sin lærling Elisja kom det altså en ildvogn med ildhester og tok ham vekk fra Elisja. Gud hadde forberedt ham på at en annen skulle ta over tjenesten der han var.
Vi forstår at det var en "himmelsk ekvipasje" sendt av Gud som tok ham med. Om vi da  har det tradisjonelle, kristne synet om Himmel og Helvete læren, så vil en tenke at Elias ble hentet til Himmelen. Ja, han forsvant på himmelen, men hvilken himmel? Bibelen opererer med tre himler:

1 Den himmelen fuglene flyr i og skyene svever på - Atmosfæren
2. Den himmel himmellegemene svever i - Kosmos
3. Guds himmel, Himmelen - Der Gud, Jeshua og de hinmmelske "vesenene" er
(5 Mos 26:15; 2 Kor 12:2).
Profeten Elias, kjent for mirakelet på Karmelfjellet der han viste Ba'al prestene hvem som er Gud!
 
Hva sa Jeshua om Guds Himmel?
Det kan vi finne svaret på i bl.a.
Joh 3:11-13

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi (troende) taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere (fariseerne og de skriftlærde) tar ikke imot vårt vitnesbyrd.  Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen (Jeshua selv). Merk: "som er i Himmelen", er visstnok et nyere tillegg

Dette utsagnet skulle vel egentlig avklare alt om den saken, men  vi skal finne mer "bevis" for at ingen er i Himmelen andre enn Faderen, Sønnen og de andre himmelske vesnene som spesielt Åpenbaringsboken forteller om
Hvis  Enok, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, Ruth og Ester, Maria og altså Elia og de mange andre Guds menn og kvinner ikke er i Himmelen, hvor er de da?
De er i sine graver -

I disse versene fra
Heb 11 ser vi at alle som har dødd før oss, i tro, er i graven, de er døde. Det er fordi Gud har gjort det slik at det er en oppstandelse for alle hellige, samtidig. Han har ikke gjort det slik at de hellige (utvalgte på grunn av sin tro og gjerning) farer til Himmelen når de dør. Nei, alle skal gjennom oppstandelsen. Den skjer når Jeshua kommer igjen:

Hebr 11:13
I tro døde alle disse (som Hebr 11 snakker om fra både Tanakh/GT og B'rit Hadashah/NT ) uten å ha vunnet det som var lovet. De bare så det langt borte, (forsto Guds frelsesplan) og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger (ikke som andre folk) på Jorden.

Hebr 11:36-40
Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, tilmed lenker og fengsel (for sin tro).  Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tanke;
de skulle ikke nå fullendelsen (evig liv) uten oss. 


Oppstandelsen, alle skal via den
Det
Hebreerne 11 her sier burde være en god nok forklaring, sammen med Joh 3:11-13 på at "ingen er faret til Himmelen annen enn han som kom derfra, det er menneskesønnen, Jeshua".

Alle mennesker som har levd før oss, både troende og ikke-troende skal oppstå på et gitt tidspunkt bare Gud kjenner. De skal stå opp og få nye herlighetslegemer, åndelige legemer slik Jeshua hadde etter sin oppstandelse, for "kjøtt og blod"-legemer kan ikke arve Guds rike
(1 Kor 15:50). Sammen med disse oppstandne hellige, døde vil de Jeshua-troende som lever når dette skjer og som også har fulgt Guds Torah slik Jeshua viste det ved sitt liv, også få slike legemer, og sammen vil de fare opp mot Jeshua for å møte ham der han er på veg ned til Jorden for å slå ned Harmageddonslaget - og så opprette Guds Rike på Jorden

Job 19:25-27
Vers 25 oversatt fra eng. King James. Norsk helt feil!
For jeg vet at min gjenløser (han som gir evig liv) lever, og at han, på den siste dag (symbolisert ved Yom Teruah, Basunhøytiden), skal stå på Jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort (døden), da skal jeg (etter oppstandelsen) skue GudJeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel!

Jes 26:19
Dine døde skal bli levende, de døde legemer som tilhører meg, de skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som bor i støvet (er i graven)! For din dugg er en lysende dugg, og jorden gir døde tilbake til livet (Se også Esekiel 37).

Joh 11:23-24
"Din bror skal stå opp," sier Jeshua.  "Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag," sier Marta.

Du kan lese mer om oppstandelsen i denne artikkelen: Klikk her
Elias føres bort i ildvogn med ildhester forspent. Kappen gir han videre til Elisja (1 Kong 19:16) (ild betyr Gudsnærvær-)
 
Hva skjedde med Elias da?
I en mektig og sikkert skremmende opplevelse ser Elisja Elias bli borte på overnaturlig, guddommelig vis. Men han ble altså ikke ført opp til Himmelen, han ble ført bort fra der Elisja var. Vi ser at disiplene til Elias, da de hørte hva som hadde skjedd, straks ville ut og lete etter ham! De trodde tydeligvis ikke at han var tatt opp til Himmelen. Elisja sa at det skulle de ikke gjøre, men de dro, 50 stykker. Etter tre dager kom de tilbake, uten å ha funnet Elias
(2 Kong 2:17).

Vi kan lese at senere, flere år etter at Elias var "forsvunnet", kom det et brev til kong Joram, Akas' sønn fra Elias:

I det attende året Josjafat var konge i Juda, ble Joram, sønn av Akab, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i tolv år (2 Kong 3:1 ).

Da kom det et brev til Joram fra profeten Elia, og i det stod det: Så sier Jehovah, din far Davids Gud: Fordi du ikke har fulgt i fotsporene til din (for)far Josjafat og Juda-kongen Asa,  men gått på de samme veier som Israels-kongene og fått judeerne og innbyggerne i Jerusalem til å drive avgudsdyrkelse, slik Akab-ætten gjorde det, og fordi du tilmed har drept dine brødre, sønner av din egen far, enda de var bedre enn du, så vil Jehovah la et hardt slag ramme ditt folk, dine sønner og koner og alt det du eier (2 Krøn 21:12-14).

Mer ser vi ikke om Elias i Bibelen. Han ble forflyttet og fra der han var skrev han dette brevet. Senere døde også han og han ligger "i støvet" til den dag Gud reiser ham opp i den kommende oppstandelsen

Les også artikkelen om Enok. Om ham sies det også at han ble ført opp til Himmelen, men det er da heller ikke sant. Teksten der er mer "dyp", men forklarende. Klikk Her