Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø? sier Jehovah Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve (evig) (Esekiel 18:23)

Vend deg til meg og bli frelst,  hele du vide jord!  For jeg er Gud, og ingen annen.
Jesaja 45:22

Dette er rett og godt for Gud, vår Frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og læreSannheten å kjenne. (1 Tim 2:3-4).

Så dette er Guds vilje med oss! Han har frelsestanker! Han ville ikke at menneskene skulle gå fortapt for evig, slik at Satans list ville seire. Satan er egentlig tillatt å være blandt menneskene på Jorden av Gud, for at menneskene skal ha et valg. De første menneskene falt og mange, de fleste, har falt etter dem. Men Gud har ropt på dem fra første stund og gjennom hele Bibelen: "Vend om! Vend om!"

3. Hva er den eneste veien til frelse for det evige liv?
Når vi leser om Jakob eller Israel og Guds utvelgelse av dette lille og ufullkomne folket, ser vi at han ga dem en torah å følge.
Torahen er det som er blitt kalt
Moseloven, men som jo ikke er
noen god tittel siden det er Guds
Torah. Den inneholder all undervisning et
menneske trenger for å kunne
forholde seg til Gud og til hver-
andre. Folket lovet å holde Guds
torah slik at han kunne velsigne dem
(2 Mos 24:3).

Men vi leser også at de ikke holdt dette løftet ("bryllupspakten" gitt på Sinai). I stedet "drev de hor" med andre folks guder og kom under forbannelse. En forbannelse de var blitt advart mot av Moses. Folket var fortapt! Men Gud Jehovah er en nådig Gud, ikke bare rettferdig. Hebreerbrevet sier at det ikke var Torahen det var noe feil med, men folket. Gud kan ikke forandre sin egen Standard, den er evig. Så for å kunne redde sitt folk fra fortapelsen, måtte de endre seg: Få kraft til å velge bort sin syndige natur og tilegne seg Guds natur, Guds Ånd; og den må bo inni oss og hjelpe oss innenfra og ikke via bokstaver i en bokrull.

Denne gaven, ja, det er en gave, lover Gud oss i dåpen, om vi tar i mot hans tilbud om å bli frelst fra våre synder ved å akseptere Messias Jeshua som vårt "offerlam" eller soningsoffer og så ønske å følge i hans fotspor. Dette er Den nye pakt- Jeshuapaktens innhold, altså at Gud og Messias flytter inn i våre hjerter ved sin Ånd, til hjelp for oss å være lydig mot Guds Torah
(Apg 2:38). Jeremia, profeten, fortalte at dette ville skje en gang i framtid (Jer 31:31->), Esekiel også (Esek 36:24->) og dette fikk sin første oppfyllelse ved Jeshua og hans nye pakt med den første Forsamlingen, disiplene.
Denne løsningen kom ikke før med Jeshua!

Selv om også noen mennesker hadde Guds Ånd i seg i Tanakh, (f.eks. Abraham og kong David), så er denne gaven en gave i Den nye pakt. Gud ville at folk skulle ta i mot Ånden (det blir omtalt som å bli "omskåret på hjertet") i Tanakh/GT også, men menneskene (Israel) var for stridbare:

Omskjær nå deres hjerter og vær ikke lenger så stridlynte! For Jehovah deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser.  Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær.  Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt ("Egypt" er også symbolet for verden og dens vis).  Jehovah din Gud skal du frykte. Ham skal du tjene og holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge (5 Mos 10:16-20).

Omskjær dere for Jehovah og ta bort hjertets forhud,dere menn i Juda og folk i Jerusalem. Ellers flammer min harme opp som ild og brenner uten at noen slokker, fordi dere har gjort det onde (Jer 4:4).

Altså har ikke Gud gitt alle mennesker de samme
frelsesmuligheter før Jeshua! Er da disse som ikke
har hatt Guds Ånds forstand i seg gått evig fortapt?
Er Gud urettferdig så han dømmer etter forskjellig
torah? Har han ikke bare en torah? Jo, han har bare
en torah, en Standard. Den han ga skriftlig til sin
tjener Moses som gav den til israelittene (først).
Men denne Torahen er Åndelig, sier Paulus i
Romerne 7:14. Altså er den ikke bare "bokstaver i
form av ytre regler, bud og forskrifter (undervisning
i rettferd), den har et dyp som kun mennesker med
Guds Ånd ser. Jeshua levde Guds torah slik den alltid
var ment, men som folket ikke så på grunn av at de manglet Guds Ånds innsikt:

Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.  Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedøm-mes på åndelig vis (1 Kor 2:11-14 ).
Når vi har svart på disse spørsmålene begynner vi å skjønne mer om hvor rettferdig og nådig Gud er.

Før vi kommer inn på svarene på disse spørsmålene
må vi nevne at Tanakh (GT) ikke snakker om noe
helvete slik det er framstilt for oss bl.a hos Dante.
Tanakh snakker om graven (sheoul) og et håp om
en oppstandelse
(bl.a. Job 19:25-27) heller ikke B'rit
Hadasha
, Det nye testamente, snakker om et slikt
sted eller endelikt, selv om det kan se slik ut ett sted.
Læren vi kjenner er et menneskeverk i en kirke
som synes svært glad i å lage egne forestillinger
om ting i Bibelen. Da gjelder det å være orientert og
ikke ta inn slike menneskebud og ekstraskrifter i læren,
som om de var fra Bibelen -

La oss nå se på spørsmålene:

1. Hva vil Gud med menneskene?
Gud vil rett og slett ha en familie. Han vil ha en "brud" til sin Sønn, han vil ha "barn"(!) og han vil at Jorden skal være stedet der dette skjer. Men denne Bruden må være ren og lyde bryllupspaktens vilkår, Guds Torah (Salme 81:12; Jes 54:5; Jes 61:10).

Gud skapte de første menneskene. Til mann og kvinne skapte ham dem. De fikk i oppgave å bli mange og legge Jorden under seg. Alle dyr, ja alt de skapte skulle bli dem lydige. Men Gud ville ikke ha roboter, han vil ha familie av mennesker som ønsker å være hans barn. Derfor gav han dem fri vilje og to veier å velge mellom. Den ene er hans vei, den finner vi beskrevet i hele Bibelen i form av undervisning, lover, forskrifter og fortellinger til å lære av. Vi kjenner kun en som har gått denne veien uten å synde, det er Jeshua Messias. Han skal derfor være de troendes forbilde
(1 Joh 2:6)

Den andre veien finner vi også beskrevet i Bibelen. Der er Djevelen veiskiltene og selve veien beskrives som bred:

Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen (fører til fall), og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til Livet, og få er de som finner den (Matt 7:13-14).
Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Himmel eller Helvete
Hvor kommer læren fra, hva sier Bibelen?
For mange kristne er læren om at Himmelen er de frelstes endelige sted og Helvete er de ugudeliges endelige skjebnested, en udiskutabel sannhet. Ja, den som sier noe annet kan bli regelrett utskjelt av noen. De blir tomme i blikket hvis vi sier at bildet er langt mer nyansert enn dette, og at selve læren er kommet inn i Kristendommen via gamle, hedenske myter, og ikke minst gjennom dikteren Dante Haligieris beskrivelse av Helvete i sin berømte: "Den guddommelige komedie" - Der konstruerer Dante et "helvete" i form av et hull i jorden med flere nivåer. Jo større synder jo dypere ned i hullet. Det er et sted hvor ild brenner hele tiden, men synderne brenner ikke opp, men pines - for evig. Bare det er vel ganske umulig for et menneske av kjøtt og blod?

I forskjellig litteratur og dikt forsøker forfattere å beskrive Himmelen, underforstått den himmel Gud er i. En edensk hage med fred og glede og intet ondt har plass. Den er ikke på Jorden. Noen hevder å ha vært der, enda Bibelen sier at det ikke går an for et menneske i kjøtt og blod å komme dit. Men vi har eksempler på, i Bibelen og fra mennesker senere, der noen har kommet dit i et syn eller "i ånden", slik som Paulus (2 Kor 12:2->).

Vi skal ikke male ut hvordan Himmelen og Helvete er beskrevet i vår og andre kulturers litteratur. Det finnes nok av bok- og oppslagsverk om dette. Denne hjemmesiden vil, som vi pleier, kun bruke Bibelen som kilde for å kaste lys over det vi kan vite også om Himmelen og "Helvete" i forbindelse med menneskenes endelige lønn for et liv i tro, eller motsatt, et liv i motstand mot Gud. Vi tror at Gud er en rettferdig Gud. Vi tror at alle mennesker skal få anledning til å vite om og forstå Bibelens Gud og ham som er den eneste Døren og Veien til frelse, det er Jeshua Ha'Mashiach. Han som i kristendommen er kjent under det greske navnet Iesous - Jesus Kristus.Vi begynner denne artikkelen med noen store spørsmål:
1.
Hva vil Gud med menneskene, i utgangspunktet?
2.
Har Gud noen glede av at mennesker kan gå fortapt?
3.
Hva er den eneste veien til frelse for det evige liv?
4.
Har Gud gitt alle mennesker som har levd denne muligheten?
5.
Har Gud en frelsesplan som går i avdelinger, trinn?
6.
Finnes det noen "nøkkel" som må til for å forstå Guds ord, ikke bare "bokstaven" men ånden, altså dypet i Ordet?
7.
Er det noen mennesker i Himmelen nå?
8.
Er noen i "Helvete" nå?
9.
Hva er oppstandelsen?
10.
Hva er det evige liv?

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
Matteus 7:21
For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Johannes 3:16
Det er vel ikke min (Jehovahs) vilje at den ugudelige skal dø? sier Jehovah Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve.
Esekiel 18,23
Til toppen
Til bibeldykksiden
Til hovedsiden
De to første stadier i "helvete"
Kunstner Sandro Botichelli
Fra Bibelen får vi vite at Satan, Djevelen gjorde opprør mot Gud og ville ta hans plass. Han var i utgangspunktet skapt til en lysets engel hos Gud, med navnet Lucifer. På norsk skriver de "du skinnende stjerne/morgenstjerne" og ikke navnet hans. Stjerne er i Bibelen også et synonym for engel - (hva var "Betlehemsstjernen" tro?), . Dette opprøret kunne han ikke lykkes i. Det ble et slag av kosmisk omfang. Lucifer "falt" fra Guds Himmel og tok en tredel av Guds engler med seg i dette moralske fallet i det han ble kastet til Jorden og fikk navnet Satan ( Esek 28:11-19; Jes 14:12-17). Han heter også Djevelen og beskrives som "slangen", "draken", "Dyret", "forfører", "morder" osv.. Når vi leser skapelsesberetningen, ser vi at han er på plass i Eden for å forsøke å forføre de første menneskene, og han beskrives der som en listig slange, en tittel han bærer gjennom hele Bibelen.

Vil du lese mer om Lucifers opprør og fall,  kan du lese det her

Vi kjenner historien om syndefallet og hvordan det gikk med de to første menneskene Adam og Eva (Eva:hebr. Adama). De klarte ikke å stå seg mot Satans listighet og løgn og Verden og menneskene måtte ut av det nære Far-barn forholdet de hadde i Eden. Jorden kom under forbannelse
(1 Mos 3:17->) og blod begynte å flyte. Bibelhistorien forteller hvordan det gikk med de første menneskene. Etter omkring tusen år var menneskene så ulydige og forkvaklete at Gud utryddet dem ved å drukne hele Jorden. Bare 8 personer fant nåde for ham og kunne fortsette menneskenes historie etter at de og all verdens dyr, i par overlevde flommen i Arken, en (antagelig firkantet, stor boksformet) båt som Noah bygde på i rundt 100 år.

Dette førflodsamfunnet som ble druknet hadde fulgt  djevelens vei og var ulydige mot Gud. Den lille resten på 8 personer var lydige mot Gud, i hvertfall var Noah det til innerst i sitt hjerte. Som vi husker hadde han tre sønner, Shem, Kam og Jafet. Shem var den som skulle bli forfar til Abraham som fikk de vidunderlige løftene fra Gud om å bli forfar til et lite folk som skulle bli et stort folk (israelittene), og også til en ætt (i entall) som skulle bli til velsignelse for hele Verden. Det, vet vi, var en profeti om Messias Jeshua!

2. Har Gud noen glede av at mennesker kan gå fortapt?
Da ser vi allerede nå at Gud ikke ville at menneskene han hadde skapt skulle dø ut. På tross av menneskenes syndige natur elsker han dem:For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3:16).

La oss få Guds forhold til menneskene helt klart. Sitter han i Himmelen og ser seg ut mennesker som han vil kaste i et "helvete": Er dette den Gud som er opphavet til kjærligheten? Bibelen svarer:
Jeshua er derfor den eneste veien til frelse og evig liv med Gud. Paulus omtalte det hele slik:

Vi vet at Torahen (Moseloven) er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden.  For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg Torahen rett i at den er god (den påpeker vår synd). Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg (menneskenaturen). For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.

Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne
"loven" gjelder for meg: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds torah, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot Torahen i mitt sinn (ønsket om å følge Guds bud) og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene (menneskenaturen).

Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Messias Jeshua vår Herre
(han har gjort det mulig!)! Så tjener jeg altså Guds lov (Torahen) med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen
(Rom 7:14-25 ).

4. Har Gud gitt denne frelsesløsningen til alle mennesker som har levd?
Bibelen sier at menneskenes tanker, slik menneskene er i seg selv  er onde og pønsker ut ondskap dagen lang! Ja, det skjedde også med Guds utvalgte folk. Men Bibelen sier at alt som står i Tanakh (GT) er skrevet for at vi skal lære av det og ikke kopiere de synder som ble begått tidligere
(Rom 15:4). Alle mennesker som ikke vil ha noe med Gud å gjøre er like fordervet, før som nå!


Dåren sier i sitt hjerte:«Det finnes ingen Gud.» Deres gjerninger er onde og avskyelige; det er ikke én som gjør det gode. Jehovah skuer fra himmelen ned på menneskene.  Han vil se om det finnes noen forstandige,  noen som søker Gud.  Alle er kommet på avveier, alle er fordervet.  Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste (Sal 14:1-3).

Dette er beskrivelsen av mennesker uten tro på Gud, kanskje det også gjelder de som sier de tror?! Men fordi Gud elsker verden og sitt kjæreste skaperverk, mennesket, har han, før Skapelsen, lagt til rette for at alle kan bli reddet/frelst fra fortapelsen. For fortapt går den som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, selv etter å ha fått all innsikt og Ånd til å forstå. For det er en livsviktig ting mennesket må ha for å kunne få hjelp til å bli frelst. Det er dette vi nevnte ovenfor, det å ha Guds Ånd i seg til rettledning og råd i livet. Denne gaven får et menneske etter anger, omvendelse og påfølgende dåpspakt med Gud i troen på Jeshua som Frelser og Forsoner.
Så, hvordan kan alle bli frelst? Gjennom å tro på Bibelens Gud og hans Sønn Jeshua. For virkelig å forstå hva Han vil må alle ha Guds Ånd og det vil Gud gi alle. Men hver til sin tid. For Gud er ikke døden noe problem. Han skal reise opp alle fra gravene og alle skal få hans Ånd så de forstår og kan ta i mot Guds tilbud! Vi kan her lese om oppstandelsen av alle i Israel som ikke har hatt Guds Ånd og som når de er oppreist sier om seg selv at de er fortapt. Men se hva Gud vil møte dem med!

Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vanæret blant folkene, ja, som dere, Israel, vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Jehovah, sier Jehovah Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet
(Jeshua, Messias) blandt dere.  Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene (inngår dåpens pakt og får Guds Ånd i gave Apg 2:38). For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjøre det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem
(Esek 36:23-27).

Og her ser vi hva som vil skje med de som døde uten Guds Ånd i seg:

Jehovahs hånd kom over meg, og i ånden
(i et syn) førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben.  Han førte meg rundt omkring dem. Og se, det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Så sa han til meg: "Menneske, kan disse ben bli levende igjen?" Jeg svarte: "Jehovah Gud, det vet bare du." Da sa han til meg: "Tal profetisk over disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Jehovahs ord! Så sier Jehovah Gud til disse ben: Se, jeg lar det komme livsånde i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme sener og kjøtt på dere og dekker dere med hud. Så gir jeg dere livsånde, og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Jehovah."

Jeg talte profetisk som jeg hadde fått påbud om. Og mens jeg talte, tok det til å buldre og skjelve. Bena la seg inntil hverandre, ben ved ben. Og mens jeg så på, kom det sener og kjøtt på dem, og de ble dekket med hud. Men livsånde var det ikke i dem. Da sa han til meg: "Tal profetisk til livsånden! Menneske, tal til den og si: Så sier Jehovah Gud: Livsånde, kom fra de fire verdenshjørner og blås på disse drepte menn, så de blir levende." Jeg talte profetisk, som han bød meg. Da kom det livsånde i dem, så de ble levende; de reiste seg opp og ble stående. Det var en veldig hær.
Nå sa han til meg: Menneske, disse ben er hele Israels folk. Hør hva de sier: "Våre ben er tørket inn; vårt håp er forbi, det er ute med oss!" Tal derfor profetisk og si til dem: Så sier Jehovah Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land. Dere skal sanne at jeg er Jehovah, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem. Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende (Guds Ånd er Liv), og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Jehovah, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Jehovah (Esek 37:1-14).

Når vil Guds Ånd bli gitt alle mennesker?
Det vil skje når Jeshua Messias kommer igjen og han oppretter Guds Rike på Jorden. Da skal han være kongenes Konge og regjere fra Jerusalem, fra Sion og derfra skal Guds torah nå alle mennesker. Når han kommer vil han først reise opp fra gravene de som har tatt i mot ham og holdt Guds bud i tiden mellom da han var her første gang og når han kommer igjen. De kalles "Førstegrøden"
(1 Kor 15:20). Under "De tusen år" med Guds Rike her på Jorden, hvor Jeshua regjerer med sine hellige, vil "Hovedgrøden" bli frelst. Les om Løvhyttefesten som symboliserer dette her. Og til slutt vil "Alle de andre døde" (som ikke har hatt Guds Ånd) reises opp til bedømmelse og opplæring og dom (Åpb 20:5).

5. Har Gud en frelsesplan som går i avdelinger, trinn?
Det er denne planen vi faktisk her har beskrevet , men vi skal skrive en egen artikkel om detaljene i den.

6. Finnes det noen "nøkkel" som må til for å forstå Guds ord, ikke bare "bokstaven" men ånden, altså dypet i Ordet?
Ja, det har vi forklart ovenfor. Nøkkelen heter "Guds Ånd i hjertet". Det er dette "tegnet" som avgjør hvem som får stå opp ved Jeshuas gjenkomst. Å ha Guds Ånd i hjertet
(Jer 31:31->) kalles med forskjellige benevnelser i Bibelen. her er noen:

Å være omskåret på hjertet
(f.eks Rom 2:29).
Å være merket med et segl
(Ef 1:13).
Pantet på vår arv
(Ef 1:14).

7. Er det noen mennesker i Himmelen nå?
Nei, det er det ikke, og vi skal bruke noen skriftsteder for å dokumentere dette og viser i tillegg til vår artikkel "Himmelen, hva er det?:

Med svette i ansiktet skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden; for av den er du tatt.  Av jord er du, og til jord skal du bli" (1 Mos 3:19).
Men når mannen dør, er det ute med ham; går mennesket bort, hvor finnes det da? Som vannet renner ut av sjøen, som elven minker og tørker ut, slik ligger mannen og står ikke opp; han våkner ikke så lenge himmelen er til, og vekkes ikke opp av søvnen (Job 14:10-12).

Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud.  Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel
(Job 19,25-27)!

Du skjuler ditt åsyn, de
(menneskene) forferdes; du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv (Sal 104:29).

 
Sett ikke lit til stormenn, til mennesker, som ikke kan hjelpe. Når de utånder, blir de til jord igjen, da er det forbi med deres planer
(Sal 146:3-4) .

De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingen ting. De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.  Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden... (Fork 9:5-6)

..før støvet vender tilbake til jorden, og
(livs)ånden går til Gud, som gav den (Fork 12:7).

Og Jeshua selv bekreftet at ingen avdød er i Guds himmel. Det er fordi dette ikke er stedet eller tilværelsen de frelste skal til. Dessuten må alle gjennom en oppstandelse, og den første av disse skjer når Jeshua kommer igjen, ikke før:

Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen,
som er i himmelen (Joh 3:13).
Yngre håndskrifter har tilføyet: -som er i himmelen.]
Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke
alle dø
(fordi mange troende lever når Messias kommer
igjen),
men vi skal alle forvandles, i ett nu, på
et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun.
For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i
uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For
dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelig-
het, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.
Og når det skjer, og dette forgjengelige og
dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og
udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet
(1 Kor 15:51-54).8. Er noen i "Helvete" nå?
Se ovenfor, men også vår artikkel "Helvete finnes det?"

9. Hva er oppstandelsen?
(Se "hemmelig bortrykkelse eller oppstandelsen?")

10. Hva er det evige liv? (kommer egen artikkel)
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor?
Klikk
her