Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug

Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag.
Judas 1:6

Løven av Juda med
en av sine
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Nefilimer ("kjemper"), hva var de?
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
Bibelen beskriver samfunnet som utviklet seg mellom Adam
og Noah
1 Mosebok 4:1, det vi her kaller førflodssam-
funnet,
som et samfunn som vokste ut i to grener eller slekter.
Det begynner i
vers 1 med historien om  Adam og Evas
to sønner Kain (navnet hans betyr "spyd") og Abel (betyr
"mislykket" eller "forgjeves"). Disse to var veldig forskjellige
og i misunnelse over at Gud hadde større behag i Abels
takkeoffer enn Kains, slo Kain sin bror ihjel. For denne
ugjerningen utsa Gud en forbannelse over Kain, men ingen
hadde lov å drepe ham, for da ville Gud hevne det 7 ganger!
I begynnelsen ser vi at alle menneskene blir kalt mennesker (hebr: adam). Men vi skal legge merke til at det etter hvert blir et skille på benevnelsen på ikke-troende og troende. Kains ætt ble ugudelige og beholder tittelen "menneske" i Bibelen
(1 Mos 6:1). Denne benevnelsen er også den vanlige på alle mennesker, men troende mennesker har hele tiden i Bibelen fått andre benevnelser i tillegg.
For enkelthets skyld la oss her likevel bare merke oss at
Kains ætt omtales i denne sammenhengen som "menn-
eskene" -

Forferdelig start på menneskeheten.
Det hele startet altså ikke bra for avkommet etter Adam og Eva!
Deres gjenlevende sønn, Kain, var blitt en morder, forbannet av
Gud (men likevel beskyttet av ham).

Men med Set fikk verden håp.
Adam og Eva fikk en ny sønn, Set ( hebr: "erstatning"-"stedfortreder"). Han og hans etterkommere, de som er nevnt i Bibelen av dem, dannet den andre grenen og denne trodde på Gud, de var troende folk:

Set fikk også en sønn og gav ham navnet Enosj. På den tid begynte de å påkalle Jehovahs navn (1 Mos 4:26).

Troens folk kalles Guds sønner
Disse personene etter Set kalles i Bibelen for Guds sønner. Vi ser at disse nevnes i Jeshuas slektstavle helt tilbake til Adam:

... sønn av Metusjalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Mahalalel, sønn av Kenan,  sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn (Gud gresk: theos).
(Luk 3:37-38).

Også på Jeshuas tid var det kjent at Bibelen kalte troende for "Guds sønner" eller også "guder". Jeshua spør fariseerne som ville steine ham om hvorfor:

Jødene svarte: "For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud." Jeshua svarte: "Står det ikke skrevet i deres egen Torah (Sal 82:6): Jeg har sagt: Dere er guder (hebr: elohiym)  De som Guds ord kom til, blir altså i Torahen kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. Hvorfor sier dere da til ham som Gud har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er Guds Sønn (Joh 10:33-36 )?

Problemet eller grunnlaget for at visse personer har laget seg en ubibelsk versjon av hva som hendte i førflodsamfunnet, da "kjempene" ble født, er at benevnelsene "Guds sønner" eller "gudesønner" også er en benevnelse som av og til blir brukt om englene i Bibelen. Her er et eksempel hvor Gud er i en litt ertende samtale med Job vedrørende Skapelsen:

Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det. Hvem har fastsatt dens mål - det vet du vel? Hvem spente målesnor ut over den? Hvor ble dens sokler senket ned, og hvem la ned dens hjørnestein, mens alle morgen-stjerner (også en bibelsk benevnelse for engler eller også Jeshua selv) jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd (Job 38:4-7)?

Djevelen, siden han jo var en engel og ble en demon, kalles i Jobs bok for en "gudesønn":

Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Jehovah; blandt dem var også Satan (Job 1:6 og senere 2:1).

Og David priser Jehovah og sier:

For hvem i himmelen kan sammenlignes med Jehovah? Hvem blandt sønnene
(norsk oversettelse: "gudesønnene") av Den mektige (El) kan stilles opp mot Jehovah?
(KJ, Sal 89:(6)7).

Så Gudesønn kan bety to ting i Bibelen.
Da har vi forklart de utvidede, bibelske betydningene av benevnelsene på henholdsvis
                                               
                                                      "menneskene" og "gudesønnene".

Fallet
:
Så la oss se hva som skjedde da gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre og falt for dem:

Menneskene (hebr: adam) begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønnene (her:Sets etterkommere) så at menneskedøtrene var vakre, og de tok alle de likte av dem til koner, dem de helst ville ha. Jehovah sa: "Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år." På den tiden, og siden også, var det kjemper (nefiyl eller nefilim) på jorden. For gudesønnene (Sets ætt) levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. De var de veldige menn (hebr gibbowr eller gibbor) fra eldgammel tid, de navngjetne (berømte og, for den del, beryktede). Jehovah så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Jehovah at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte (1 Mos 6:1-6).

Gudesønner, engler og- eller troende mennesker?
Vi har allerede påvist at "gudesønner" kan bety troende mennesker, her i denne sammenhengen Set og hans etterkommere, men også engler. Vi leste ovenfor at gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre og tok dem til koner og fikk barn med dem, og disse ble mektige og berømte/beryktede. Var det den  gudfryktige grenene av mennesker etter Set som falt fra og fikk barn med de ugudlige, men vakre kvinnene fra Kains ætt, eller var det engler, falne sådanne (demoner)?

Hva er engler, kan de få barn med mennesker?
Det var ikke engler, vi må slå  fast det, selv om påstanden ødelegger masse spennende tankespinn og myter, og slår bena under en lukrativ bokbransje om dette temaet. Nei, englene er ikke skapt til å kunne formere seg, hverken med sine egne eller mennesker. De er ånd og de "bor" i Guds himmel der det ikke avles barn, slik som blandt oss mennesker på Jorden. Englene er Guds tjenere og i sammenheng med oss mennesker står det om dem:

Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små (i samfunnet)! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn (Matt 18:10).


Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen (Hebr 1:14)?


Men Jeshua svarte: "Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen
(Matt 22:29-30).

Uttrykket "ta til ekte" innebærer det å ligge med hverandre, mann og kvinne. Som vi ser er ikke det en del av livet etter oppstandelsen og har aldri vært det for englene.

Men falne engler kan få barn med mennesker, eller?
I artikkelen "Var Skapelsen en gjenskapelse?" ser vi hva
Bibelen sier om hvordan Lucifer, en av Guds erkeengler
falt fra sitt høye verv og ble djevelen, satan. Han ville ta
Guds plass. Med seg i "mytteriet" fikk han 1/3 del av
Guds engler. Disse blir omtalt som falne engler eller
demoner, på folkemunne også kalt svarte engler.
Gjennom Bibelen og ikke minst i B'rit Hadashah, Det
nye testamente, ser vi at djevelen holder på med sine
fristelser, både av Jeshua
(Mark 1:12-13) og alle andre han
mener å kunne forføre. Ja, han kalles "Denne verdens
fyrste". Men ble han etter opprøret annet enn en engel,
en fallen engel? Nei, selvsagt ikke. Han kan ikke bli annet
enn en engel slik Gud skapte ham og de andre englene.
Gud har gjort dem slik og djevelen selv kan ikke forandre
på det. Visse konspirasjonsfolk sier at han ble i stand til det,
etter fallet, men de om det. De har ikke noe bibelsk bak-
grunn for å hevde det, og hva menneskers myter sier, har
ingen verdi vedrørende Guds Ord, hvis de ikke stemmer
med Guds Ord.

Det djevelen kan gjøre er å forføre ...
Den eneste måten det djevelske kan påvirke mennesker på er ved å påvirke vårt sinn, vår tanke og innbildning. Det skjer hele tiden! Den som tror skal ta på seg "Guds fulle rustning" mot slik påvirkning:

Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige (Ef 6:10-18),

Djevelens fremste redskap er løgnen:
"Har Gud virkelig sagt...(1 Mos 3:1-4).

... Og det var forførelse han bedrev med suksess i førflodsamfunnet.

Og forføre var akkurat det han klarte da han fristet de troende av Sets ætt med de vakre, men ugudelige kvinnene av Kains ætt. Vi ser at med en gang dette begynte å skje reagerte Gud med å bestemme at menneskene ikke lenger skulle kunne bli så gamle som de ble i den tiden. Han så at de bare gjorde ondt og brøt med ham ved sine gjerninger. De troende skal gifte seg med troende og ikke gi seg over til kvinner (eller menn) av verdens standard som ikke tror på og er lydig mot Gud Jehovah. Det viser bibelhistorien at det ofte gikk forferdelig galt (kong Salomo er kroneksempelet på dette).  Og vi ser at det gikk slik her også. Det er helt tydelig at kvinnene klarte å bryte ned de troende mennenes standard (tro på Guds Ord), for barna de fikk ble kalt for nefilimer. Og da må vi gå inn i hva det betyr.

Nefilimene hva var de?
Nephilim er et hebraisk ord som innebærer at disse ble mennesker som førte andre til fortsatt fall fra Gud, de ble bøller, tyranner og - kjemper. Det er dessverre denne siste betegnelsen konspirasjonsfolket har grepet fatt i, og de har fått mange til å tro at disse nefilimene ble mange meter høye - som et resultat av, som de vil ha oss til å tro,  at det var demoner som var fedrene og at nefilimene derfor var halvt engler - Noe vi ved bruk av Bibelens Ord har bevist at de ikke var, eller kunne være tilfelle.

Så nefilimene var opprørske bøller og undertrykkere og de levde i sodomiske forhold i tillegg til alt det andre de lystet etter. De var storskrytere og hadde kjempers ego. Med det mener vi at de var "kjemper" i egne øyne. Her har vi en uttalelse fra en av Kains etterkommere. Han het Lamek (må ikke forveksles med en annen Lamek av Sets ætt). Gud hadde sagt at han ville hevne Kain 7 ganger om noen tok livet av ham
(1 Mos 4:15). Dette tar Lamek opp og skryter:

Lamek tok seg to koner. Den ene hette Ada, den andre hette Silla...
Lamek sa til sine koner: "Ada og Silla, hør min røst, Lameks koner, lytt til mine ord: Jeg dreper en mann for et sår og en gutt for en skramme. Kain skal hevnes sju ganger, men Lamek syttisju ganger
(1 Mos 4:19, 23-26).

Dette er en bølle og selvopphøyd "kjempes" tale. Han måler seg etter en høyere standard enn Guds! Men i stedet for å forstå hva som foregikk i førflodsamfunnet på bibelsk vis har altså noen spunnet videre på løgnen om at engler kan pare seg med mennesker og forført mange til å tro at
slike mennesker har eksistert. Bilder som foreligger er selvsagt bilder som er manipulerte og ingen har enda sett slike skjelett utstilt (se nederst i artikkelen)

Men det har da vært kjemper på Jorden?
Ja, det har det vært og det er også "kjemper" i dag. Men hva er en
kjempe? I 2014 hadde vi dette paret som eksempel på den korteste
og den lengste personen i verden. Den minste, nepaleseren Dangi
har en ekstrem, vi må vel si syklig dvergvekst (noen og femti cm), så
vi kan kanskje ikke regne ham som innenfor den "normale" variasjonen
som finnes blandt mennesker. Men vi finner hans motstykke, tyrkeren
Kosen, å være innenfor det Bibelen definerer som en kjempe i størrelse
(f.eks Goliath). Kosen er 251cm. Men vi kan se at dette nærmer seg
maks av hva et menneske kan være for at det kan fungere fysisk.
Kosen er bare 33 år og går med krykker. En annen "kjempe" var
Robert Wadlow. Han målte 272 cm. Goliath, hvis vi forstår lengdemålet
i Bibelen rett, var nærmere 3 meter høy.

Det er en spesielt nevnt slekt av store folk også etter syndefloden i
Bibelen. De ble også kalt nefilimer av israelittene, spesielt de av
israelittene som fryktet disse storvokste folkene, enda nefilimene
ikke overlevde flommen. Det er fordi nefilim ikke har noe med
avkom av demoner og mennesker å gjøre, men
at de har en eller flere av disse karaktertrekkene: opprørere, bøller,
tyranner, kjemper, og de ser på seg selv som mektige og store. Men
i forhold til "den jevne israelitt! var selvsagt menn over 190 cm svære,
for ikke å snakke om når de kunne bli over 2,5 meter!

Bibelens definisjon av to viktige ord.
Her er Strongs Concordance sin forklaring på henhodsvis nefilim og
gibbor, som er det hebraiske ordet her for mektig (spesielt i egne øyne):

"Kjemper": H5303 nephiyl, nef-eel'; eller nephil, nef-eel'; fra naphal
(H5307); egentlig, a feller (en som får noen eller noe til å falle), altså
en bully (bølle) eller tyrant (tyrann, undertrykker):- giant "kjempe", (kan
være av vekst innenfor bibelsk ramme for dette, eller en "storhet" i
eget selvbilde).

Mektige: H1368 gibbowr, ghib-bore'; eller (forkortet) gibbor, ghib-bore';  fra det samme som geber (H1397); powerful (sterk, mektig); også i betydning warrior (kriger), tyrant (tyrann):- champion (en ener), chief (leder, høvding), x excel, giant (se under nephilim ovenfor), man, (mann/menneske!) mighty -mektig (man, one), strong (sterk mann), valiant (djerv mann).

Aldri blir det antydet at disse var en slekt av halvt engel og menneske!

Det er spesielt etterkommere etter Anak, anakittene, som omtales som spesielt store på Moses  Det kan hende at Goliath, selv om han var filister, var etterkommer av Anak. Et annet storvokst folkeslag var Refaittene. Disse blir også omtalt som nefilimer. Noe som bekrefter at denne betegnelsen var om mennesker, ikke halvt menneske halvt engel -

Men Peter og Judas nevner at englene drev hor på Noahs tid!
Nei da, de sier ikke det, men ved rask lesing kan det se slik ut. Det står to steder om førflodssamfunnet i Peters brever, og begge steder står det om englene.

2 Pet 2:4
For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.

Når var det englene (med Lucifer i spissen) syndet det kan du lese om i artikkelen om skapelsen.
Det var før skapelsen eller det vi hevder er gjenskapelsen eller oppryddingen. For som vi vet, da Adam og Eva ble skapt var allerede Lucifer blitt til djevelen, satan ("slangen").

"Avgrunnen" er på gresk tartaroo og dette er det eneste skrifstedet hvor dette ordet er brukt! Det beskriver den tilstand de falne englene er i. I oversettelser forsøkt forklart med det som er blitt omtalt som "helvete" - Så sier den norske teksten videre at de er i varetekt i "mørke huler" inntil Dommen. King James beskriver det mer tydelig i det de oversetter det med "chains of darkness", mørkets lenker. Det tartaroo innebærer er et åndelig mørke, i opprør mot Gud og i hat til ham og alt annet, en djevelsk tilværelse -

2 Pet 2:4
For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.

1 Pet 3:19-20
I denne (tilstand som oppstanden og herliggjort/åndeliggjort) gikk Jeshua også bort og prekte for åndene (demonene) som var i varetekt, de som tidligere var ulydige (da de falt fra Gud), (og også) den gang da Gud i langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd ... (i førflodssamfunnet).

Og Judas sier det samme som Peter:

Judas 1:6-7
Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv (i Guds tjeneste), men forlot sin egen bolig (Himmelen), dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel (på ugudelighet og fall fra Guds vei) er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor (ordet hor i Bibelen er brukt også om avgudsdyrkelse og eller ugudelig liv generelt) likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.

Hva vi skal lære av dette?
.
Dette siste skriftstedet kan forvirre noen, men se, det demonene og Sodoma-folket hadde til felles var at de var ulydige mot Gud og hadde forlatt ham og hans Standard. De unaturlige lystene (pervertert adferd) var et utslag av dette hos Sodoma og Gomorrahs befolkning. Er vi observante så ser vi at det som har preget avgudsdyrkelse generelt er fokus på sexsualiteten og fruktbarheten. Englene, dvs demonene her, har, som sagt og påvist, ovenfor ikke mulighet for seksuell aktivitet. Deres ulydighet består i å føre menneskene bort fra Gud gjerne med å lokke oss til hor, både fysisk og åndelig.

Det vi skal lære av historien om både førflodsamfunnet og av skjebnen til Sodoma og Gomorrah-folkene, er at slike opprør mot Gud ender i fortapelse, om vi ikke vender om -

Den "spennende" versjonen som råder grunnen om de falne englene og de fristende kvinnene blandt menneskene er ren myte og eventyr. Men pirrer menneskesinnet som alle andre "mysterier". Undersøker vi sider fra folk som er tilhengere av dette, så vil et åndens menneske kjenne den forføreriske ånd som preger dem, både i tekst og bilde -

Til slutt: Det finnes utenombibelske bøker som noen mener skulle vært i Bibelen! Det er jo en ikke så lite nefilimsk (stolt) tanke. Enoks bok er en av disse. Denne boken er en jødisk myte som ikke stammer fra Bibelens Enok, men et "verk" som tar tak i et bibelsk "halmstrå" og bygger en egen "roman" på dette. Det er selvsagt pirrende lesning for fantasien, men vi må ikke ta den for annet enn det, en myte laget av mennesker. Det fantes mange lignende bøker i årene etter Jeshua, men Gud har sørget for at de bøkene som skulle inn i Bibelen er kommet dit
(Jes 8:13-17).Bildemanipulering er det store muligheter for i dag

Dere farer vill ... For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen.
Matt 22:30På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.
1 Mos 6:4
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden