Med denne artikkelserien påtar vi oss kanskje den
vanskeligste oppgaven av alle på denne hjemmesiden!
Men viskal ikke legge noe til eller trekke noe fra det som 
Gud har latt skrive i Bibelen, slik Gud Jehovah påla Moses
etter at han hadde gitt israelittene Torahen, det som
er blitt hetende "Moseloven". Vi har bedt Gud om å gi
oss innsikt og visdom også om dette spørsmålet slik
at vi ikke sier noe som ikke kan verifiseres i Bibelen. 
Dette er en del av en artikkelgruppe på tre, der de
to andre vil omhandle hvem Sønnen Jeshua er og hvem eller hva Gud Fader er. Bildet vi har satt her er fra en katolsk kirke og forestiller det de har i sin doktrine "Treenigheten".
Bibelensier og Messiansk.no finner ikke dette begrepet i Bibelen og har skrevet en artikkel om det her. Men bildet kan likevel illustrere at Bibelen snakker om Gud Jehovah, Guds Sønn og deres hellige Ånd. La oss begynne.
De som hadde flyktet, drog rundt og forkynte evangeliet om Jeshua. 5 Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. 6 Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. 7 For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. 8 Det var stor glede der i byen (Apg 8:4-8).

Men nå trodde de Filip som forkynte evangeliet om Guds rike og Jeshuas Messias’ navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner (Apg 8:12).

Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot
Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. 15 De kom
ned og ba for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For
Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var kun døpt til
Herren Jeshuas navn. Nå la de hendene på dem, og de
fikk Den Hellige Ånd
(Apg 8:14-17).

Vi kan se prosessen som den tidligste Menigheten etablerte i
forbindelse med at nye troende kunne motta Guds Ånd. Når en
person kommer i syndenød fordi han eller hun forstår at Bibelen
er sann, og at de trenger Jeshuas soningsdød for å komme i rett
stand i forhold til Gud, vil de også skjønne viktigheten av å gå til dåp.
Dåp, neddykking i vann, er imidlertid bare en del av prosessen.
Den døpte må deretter «håndspålegges» av en eller to troende (ofte
fra ledelsen) som Menigheten har sett at tror og lever etter Guds
Standard. Vi har allerede brukt
skriftstedet, men gjentar det her:

Peter og Johannes kom ned og bad for dem at de skulle få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke kommet over dem, de var kun døpt til Herren Jeshuas navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd (Apg 8:14-17).

Legg merke til at disse nyomvendte allerede hadde blitt vanndøpt i Jeshuas navn, men de hadde ikke enda fått Ånden, noe de fikk da de to disiplene la hendene på dem.

De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jeshuas navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte (Apg 19:5-6).

Peter hadde forkynt i pinsen at de som angret, vendte om til Gud og gikk til dåp ville motta Den Hellige Ånd:
  Bibelen Sier og
Messiansk.no


Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet.

1 Mos 1:2
Løven av Juda med
en av sine
3. Hva eller hvem er
Guds Ånd?
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her

Bileam så utover og fikk øye på Israels-stammene som lå der side om side. Da kom Guds Ånd over ham

4 Mos 24:2

Jeshua svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Joh 3:5
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Guds Ånd kom!
For omtrent 2000 år siden skjedde det noe monumentalt og mirakuløst i Jerusalem. På Shavuot, det er pinse på hebraisk, ble de tolv disiplene til Messias Jeshua (Jesus) fylt av Guds Ånd og slik komplettert til å danne den første «nytestamentlige» Menigheten. Det som gjorde denne hendelsen, som vi kan lese om i
Apg kapittel 2, så mektig, var nettopp dette at Guds Ånd fylte, ja, ble en indre del av, disse disiplene til Jeshua, slik han hadde lovet dem. Da skjedde det noe med deres personlighet:

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden (ikke troende) kan ikke ta imot den, for verden ser den ikke og kjenner den ikke. Men dere kjenner den; den blir hos dere og skal være i dere. ... Denne talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, den skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere ...

Når talsmannen kommer, den som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal den vitne om meg (Joh 14:16-17, 26 ).

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende den til dere. Og når den kommer, skal den gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg, retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, dommen er at denne verdens fyrste (djevelen) er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når den kommer, sannhetens Ånd, skal den veilede dere til den fulle sannhet. For den skal ikke tale ut fra seg selv, men si det den hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Den skal forherlige meg, for den skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere (Joh 16:7-14).

En gang Jeshua spiste sammen med dem, sa han: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om.  For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd.» (Apg 1:4-5).
Hva er Guds Ånd?
Hva er denne Hellige Ånd som kom ned i disiplene denne høytiden? Hvorfor skjedde dette? Hva skal vi lære av denne spesielle hendelsen? Og enda viktigere, hvilken betydning har det for en troende å ha Guds Ånd i seg? For å forstå dette er det viktig å vite hva Den Hellige Ånd er og ikke er. For å skjønne det, må vi skjønne hva Ånden gjør i en troendes liv. Hva lærer Bibelen oss om Den Hellige Ånd? I svaret på dette ligger den vidunderlige sannheten om den framtid Gud har for hvert menneske. Vi skal få se at Ånden er selve katalysatoren i et menneske som har vendt om.

Guds Kraft
Mange bibelsteder refererer til Den Hellige Ånd som Guds kraft.

Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Jehovahs ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft (menneskemakt og kraft), men ved min Ånd (Guds Ånds kraft), sier Jehovah, Allhærs Gud (Sak 4:6).

Men jeg, jeg er full av styrke, av Jehovas Ånd, av rett og kraft, så jeg kan tale til Jakob om det onde han har gjort, til Israel om hans synd (Mika 3:8).

Sha'ul, det er Paulus' hebraiske navn, fortalte Timoteus om noen av egenkapene Ånden fører med seg:

Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse! For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet (2 Tim 1:6-7).

Lukas forteller at Jeshua Messias begynte sin tjeneste i Åndens kraft:

Så drog Jeshua tilbake til Galilea, fylt av Åndens kraft. Ryktet om ham spredte seg over hele området (Luk 4:14).

Lukas omtaler Ånden som «Den Høyestes kraft»:

Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn (Luk 1:35).
Da Jeshua snakket til disiplene om Den Hellige Ånd som ville bli gitt dem, beskrev han Ånden slik:

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» (Apg 1:8).

Peter taler om hvordan «Gud salvet Jeshua fra Nasaret»:


... med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham
(Apg 10:38).

Den Hellige Ånd er her forbundet med den Guds kraft som var med Jeshua – den kraft ved hvilken Jeshua Messias gjorde sine mektige gjerninger og helbredelser i sin jordiske, fysiske tjeneste. Den Hellige Ånd er det samme som Guds egen tilstedeværelse, Guds kraft virksom i hans tjenere.
Apostlene Sha'ul/Paulus hadde denne lengselen i sitt hjerte for Menighetens medlemmer i Rom:

Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft...19 ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Messias' evangelium fra Jerusalem av og helt rundt til Illyria
(Rom 15:13, 19).

Guddommelig inspirasjon ved Ånden
Bibelen viser også at Gud inspirerer og rettleder sine profeter og tjenere ved Den Hellige Ånds kraft. Peter skriver:

For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud (2 Pet 1:21).

Sha'ul slår fast at Guds frelsesplan har blitt åpenbart for hans hellige apostler og profetene ved Guds Ånd:

Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter (Ef 3:5).

Og han sier et annet sted at hans egen undervisning var inspirert av Den Hellige Ånd:

Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til
(1 Kor 2:13).

Sha'ul sier også i dette kapittelet at Gud, gjennom sin Ånd har åpenbart for de som elsker ham det de har i vente:

Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud
(1 Kor 2:9-10)
.
Gud Fader er Åpenbareren, og han gjør det gjennom sin Ånd, den Ånd som er i dem som tjener ham.

Jeshua Messias fortalte disiplene at Den Hellige Ånd (som her blir kalt «Talsmannen») som Faderen ville sende til dem i Jeshuas navn, ville:

«lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14:26).
Bare Guds Ånd kjenner Gud. Bare din ånd kjenner deg.
Det er ved at Guds Ånd bor i oss at at vi kan få Åndens forståelse og innsikt:om Gud

Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss (1 Kor 2:11-12).

Jeshua Messias hadde denne åndelige forståelsen i overflod.  Som Messias hadde profetiene sagt dette om ham:

En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. Jehovahs Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Jehovah og frykt for ham (Jes 11:1-2).

Hva Den Hellige Ånd ikke er
Det tradisjonelle synet kristne har på Den Hellige Ånd er ikke bare at den er Guds kraft, men også at den er en tredje person sammen med Faderen og Sønnen i en treenighet («Treenigheten», se artikkelen vår om hvordan denne læren kom til). Derfor er det også oversettere skriver "han" (ekeinos på gresk) om Ånden og ikke "den". Ekeinos kan oversettes både med han og den! Vi bruker "Den" fordi, som vi vil se, Ånden er ikke en person. For tar vi for oss Bibelen og studerer den, slik vi alle bør, vil vi se at Guds Ånd aldri blir presentert som en egen person. Den er alltid presentert som en egenskap eller kraften til Gud. Det er mange skriftsteder som bevitner at Ånden ikke er en guddommelig person. Ånden er for eksempel beskrevet som en gave:

Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene (Apg 10:44-45).

Forsøm ikke nådegave som er i deg, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de eldstes råd la sine hender på deg (1 Tim 4:14).

Peter svarte dem: "Vend om og la dere døpe i Jeshua Messias' navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få i gave Den Hellige Ånd
(Apg 2:38).

Vi kan også lese at Ånden kan bli slukket, ja, kvalt,
om vi ikke lytter til den:

Slokk ikke Ånden (1 Tess 5:19).
Det står at Ånden kan bli utøst:

I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer (Apg 2:17).

De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at gaven, Den Hellige Ånd, ble utøst også over hedningene (Apg 10:45).
De troende er også døpt med den:

Jeg (Johannes) døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild (Matt 3:11).

Den må vekkes opp i oss, blåses liv i, holdes ved like

Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave
fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min hånds-
påleggelse
(2 Tim 1:6)!

Ånden fornyer oss:

Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd (Tit 3:5)

Alt dette er neppe en persons egenskaper. Derimot er de følger av Guds egenskaper, karakter og kraft.

Denne hans Ånd er også kalt «seglet», «pantet på vår arv», «Ånden som gir visdom og åpenbaring»:

I (pakten ved) ham (Jeshua) er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovet, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet...
Jeg ber om at vår Herre Jeshua Messias' Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne
(Ef 1:13-14 og 17).
 
Faderen og Sønnen har samme Ånd
Ånden er ikke bare Gud Faders Ånd, men også Jeshua Messias sin Ånd:

Men dere (som er i Pakten med Gud) er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Messias' Ånd, hører ham ikke til (Rom 8:9).

For jeg vet at alt dette skal bli til frelse for meg (Sha'ul), fordi dere ber for meg, og Messias Jeshuas Ånd gir meg hjelp (Fil 1:19).

Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Messias sin Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Messias skulle lide og deretter opphøyes i herlighet. Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere, ved Den Hellige Ånd som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne vil se inn i
(1 Pet 1:10-12).

Ånden bor i troende som er i pakten med Gud ved Jeshua, og denne Guds Ånd leder oss og gjør oss skikket til å være Guds barn:

Alle som ledes av Guds Ånd, de er sønner av Gud (Rom 8:14).

Ånden beskrives i mange metaforer
Gud Fader og Jeshua Messias er hele tiden sammenlignet med mennesket i deres form og vesen. Det er fordi mennesket er skapt i Guds bilde eller lignende Gud. Ånden, derimot, er like konsekvent representert helt annerledes.

Den er omtalt i skikkelse av en due:
Da Jeshua var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due (Matt 3:16).

Straks han steg opp av vannet, så han at himmelen åpnet seg og Ånden kom ned over ham som en due (Mark 1:10).

og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg behag.» (Luk 3:22).
Ånden viste seg som flammetunger:

Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne (Apg 2:3-4).

Jeshua sammenlignet Ånden med levende vann:

På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jeshua fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» 39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jeshua ennå ikke hadde fått del i herligheten (Joh 7:37-39).

Det er flere bevis på at Guds Ånd ikke er en egen person, men at den er Guds kraft og vesen. I
Matteus 1:20 kan vi lese at Jeshua var «avlet» av Den hellige Ånd:

Mens han nå tenkte på dette, viste en Jehovahs engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd (Matt 1:20).

Vi ser også at Jeshua hele tiden ba til sin Far i Himmelen, ikke til Den Hellige Ånd:

Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen (Matt 10:32-33).

På den tid tok Jeshua til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for (Matt 11:25-27).

For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.»
(Matt 12:50).

Han svarte: «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske Far, skal bli revet opp med rot (Matt 16:17).

Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig ... (Matt 6:9).
Jeshua tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen (ved sin Ånd) (Matt 15:13).

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort (Matt 16:27).

Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn (Matt 18:10).

Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke helhjertet tilgir sin bror.» (Matt 18:35).

Jeshua omtalte aldri Ånden som sin Far. Det er så mange andre bevis også som viser at Guds Ånd, Den Hellige Ånd, er Guds kraft, hans sinn og livsvesen og at Gud gir oss denne sin Ånd i Den nye pakt som Gud tilbyr enhver ved troen på Jeshua som Messias, slik at vi kan kalles hans barn:

Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jeshua Messias’ navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (Apg 2:37-38).

Alle som drives av Guds Ånd (fordi de har fått den i dåpen), de er Guds barn (Rom 8:14). 


Det er Den Hellige Ånd som definerer hvem som er en Troende
Hva er egentlig en troende? Hvordan beskriver Bibelen en slik person best? I Romerbrevet underviser Sha’ul (Paulus) om det:

Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Messias sin Ånd, hører ham ikke til (Rom 8:9).

Den Hellige Ånd er, som vi ser, en fundamental del av Bibelens definisjon av hva en troende er. Vi ser videre at bare de som ledes av Guds Ånd kan arve evig liv. Sha’ul fortsetter i
vers 11:
Gud reiste Jeshua opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Messias opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere (Rom 8:11).

Det bør nå være helt klart at Den Hellige Ånd spiller en avgjørende rolle i den troendes liv. Vi leser videre i
vers 14:

Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Den Hellige Ånd identifiserer oss med Jeshua
(vers 9, se ovenfor), den gjør at mennesket kan oppnå evig liv (vers 11), den gjør det mulig å bli en troende, lydende, seirende:

For hvis dere lever etter den (vår syndige menneskenatur), må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve (vers 13).


Og Ånden leder i sannhet, dvs. leder, styrker og motiverer, Guds barn. Kort sagt, Guds Ånd – som også omtales som Jeshuas Ånd - er det som gjør en troende til en Åndsledet følger av Jeshua Messias. Så, hvis det da er Den Hellige Ånd som definerer, eller er merket på at en er en troende og gjør oss til et barn av Gud, er det sannelig viktig at vi lærer og forstår mer om Ånden og dens «rolle».

Gud gir de troende guddommelig hjelp ved sin Ånd
Hva gjør Ånden for de troende? Dette spørsmålet går til hjertet av vår tro og svaret er at uten kraften av Guds Ånd, kan vi ikke ha noe dypt personlig forhold til Far, vi kan heller ikke bli hans barn. Det er fordi Guds Ånd bor i den troende at vi kan bli kalt Guds barn:

Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere har ikke fått (tilbake) trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Messias’ medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham (Rom 8:14-17).

Den Hellige Ånd gir glede over Torahens undervisning og bud

Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi ved at han har gitt oss sin Ånd (1 Joh 3:24).

Guds Ånd gir en dypere forståelse av hans Ord, hans hensikt og vilje.
Ved Guds Ånd, som han gir som gave i Jeshuapakten, blir vi påvirket av den til det gode og lyde Guds bud (Torahen). Dette står i sterk kontrast til verdens vis rundt oss og vår egen menneskenatur, som begge påvirker oss mot det onde (i Guds øyne). Guds Ånd hjelper oss også å komme til en dypere forståelse om hans sannhet, den er nøkkelen til Torahens dypere nivå, enda mer av Sannheten
(Joh 17:17; 1 Joh 2:4). Da Jeshua lovte disiplene at han skulle sende Ånden til dem, sa han at den skulle lede dem til hele sannheten:

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal den veilede dere til den fulle sannhet. For den skal ikke tale ut fra seg selv, men si det den hører, og kunngjøre dere det som skal komme (Joh 16:13).
Vi leste tidligere denne uhyre viktige opplysningen i 1 Korinterbrev:

Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud (1 Kor 2:9-11).

Uten Guds Ånd i hjertet kan ikke en person forstå Guds guddommelig utgytte ord og vilje:

Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis
(1 Kor 2:14).

Ånden overbeviser vår samvittighet og hjelper oss å se synden slik den er
Da han snakket med disiplene sine om den Ånden de og de som senere skulle komme til tro skulle motta, sa han bl.a.

Og når den kommer, skal den gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom (Joh 16:8).

Så Guds Ånd inni oss
(selve «paktsmerket», Ef 1:13), når den virker sammen med vår ånd (samvittighet), hjelper den oss å gjenkjenne og unngå synd. Da er den skyld vi kjenner på virkelig, fordi den kommer av at vi gjenkjenner synd.

Den Hellige Ånd virker guddommelig frukt i oss
Akkurat som et epletre produserer epler, «produserer» Guds Ånd en spesiell frukt i livet til en troende. Sha’ul /Palulus nevner viktige frukter som skulle være tydelig å merke hos dem som er ledet av Ånden:

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av (de er i samsvar med) Torahen («loven») (Gal 5:22-23).

Hver av disse «fruktene» er verd en grundig studie i seg selv, og sammenlignet med en selv-analyse for å se hvordan disse egenskapene er framme i vårt eget liv. Apostelen Peter summerer den prosessen det er å vokse opp til åndelig modenhet slik:
Uten Ånden, ingen forstand om Gud
Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i innsikt, innsikten i selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet,
utholdenheten i gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jeshua Kristus. Men enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja, blind; han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn på å befeste deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle; da skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser Jeshuas Messias’ evige rike (2 Pet 1:3-11).

Guds Ånd trøster, styrker og oppmuntrer oss og hjelper oss på Veien
Jeshua lovte å sende sin Hellige Ånd som en «Hjelper» på Veien mot helliggjørelsen. I andre oversettelser kalles den «Trøster», andre igjen kalles den «Advokat», alt er en beskrivelse av en Ånd som er til hjelp i forskjellige situasjoner. Sann trøst og støtte og visshet kommer altså fra Guds Ånd som bor i den troende. Vi trenger ikke gå og være bekymret for det som måtte skje oss. Guds Ånd gir oss visshet og ro for at hva enn som skjer, vil det ende vel for den som elsker Gud:

Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje (Rom 8:28).

Denne forsikringen gjør at vi får et syn på livet som er sjelden i verden i dag. Jo da, også en troende kan bli motløs og skuffet, men da har vi Guds Ånds hjelp som bevirker at vi kan begynne å se på livet annerledes. Som nevnt ovenfor er fred (shalom, Guds fred, indre fred), en av Åndens frukter i en troendes liv. For vi får se den vidunderlige Sannheten om hvordan og hvorfor Gud arbeider i oss og former oss i livet og gjør at vi ønsker å lyde ham og vokse slik han vil mens vi enda er i det fysiske livet, som mennesker i kjøtt og blod. Guds Hellige Ånd i oss gjør oss også mer fylt av ærefrykt og lengsel etter å møte omvandlingen som vil skje når Messias kommer igjen
(1 Kor 15).

Hvordan motta Guds Ånd i hjertet?
Fortellingen om hvordan Phillip døpte nyomvendte i Samaria illustrerer hvor viktig det er at sere-monien inneholder «håndspåleggelse». Etter Stefanus’ martyrdød, flyktet de fleste av de troende fra Jerusalem i frykt for Sha’ul (Paulus) som på den tid forfulgte de Jeshuatroende:
Da de hørte dette (hva Sha’ul forkynte), stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jeshua Messias’ navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (eller: som gave) (Apg 2:37-38).

Men vi ser av eksemplene ovenfor at Ånden ikke alltid kom umiddelbart når personen kom opp av dåpsvannet, men etter at en betrodd troende hadde lagt hendene på den døpte og bedt om at Guds Ånd måtte bli gitt den døpte.
Kornelius, også hedningene har fått frelsesinnbydelse
Vi leser også om et tilfelle der Guds Ånd ble gitt før vanndåpen. Det er der vi leser om romeren Kornelius som trodde på «jødenes Gud». Peter ble sendt til ham av Gud og han fikk se dette:

De troende jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da sa Peter: "Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?" Så bød han at de skulle døpes i Jeshua Messias’ navn. Etterpå bad de ham bli hos dem noen dager (Apg 10:45-48).

Dette er et stort og spesielt tilfelle. Gud måtte vise, ja, overbevise Peter om at også hedningene fra da av skulle kunne komme inn i flokken av Jeshuatroende, Menigheten, som til da bare hadde vært jøder. Da han så at Kornelius og familien hadde fått Åndens gave, skjønte Peter hva Gud hadde ment med duken som han viste Peter i Jaffa: De «urene» kunne bli rene ved troen på Jeshua med påfølgende dåp og Guds Gave, Hans Hellige Ånd i hjertet.

Gud er ikke firkantet. Men vi ser tydelig at vannet, og Ånden hører sammen, om de ikke alltid kommer samtidig.

Å legge hendene på den døpte for å «overføre» Guds Ånd, kan misbrukes. Det er viktig å forstå at en ikke døper seg til et kirkesamfunn, men til å bli en Jeshuas etterfølger. Vi blir ikke døpt inn i en av de mange menighetene, men til Jeshuas Menighet, den som har troende som er hellige ved at de tror på og bærer vitnesbyrdet om og av Jeshua Messias og som følger Guds bud:

Her er de helliges tålmodighet, her er de som holder Guds bud og har Jeshuas tro
(Åpb 14:12).

Det er selvsagt at den som døper også ber om at Guds Ånd tar bolig i den som døper seg. Uten den gaven er det ingen dåp, ingen pakt med Gud.

En advarsel. Vi må være sikre på at den som går til dåp virkelig i ord og gjerning har vendt om og vil følge Jeshuas opptråkte vei. At  han eller hun vet hva det innebærer:

Vær ikke for snar til å legge hendene på noen, og bli ikke medskyldig i andres synder. Hold deg selv ren (1 Tim 5:22).

Les mer om dåpen i denne artikkelen
Styrke til å leve et gudfryktig liv
Når vi fatter hva Skriften sier om dåpen og paktsinngåelsen i Den nye pakt (som vi her gjerne kaller Jeshuapakten), forstår vi også at når Guds Ånd tar bolig i oss får vi kraft til å forandre livet vårt og bedre fatte Guds formål og vilje med oss. Denne forståelsen er også nøkkelen til å fatte meningen med Den nye pakt. Gud opprettet ikke denne pakten for å ta bort hans Torah, som er hans undervisning med bud og forskrifter («Moseloven»). For den er hellige rettferdig og god
(Rom 7:12). Nei, han opprettet den for å rette opp de feil som var i hans folk (Heb 8:8) – svakhetene, ulydigheten og troløsheten som var i israelittene og som er i oss alle og som leder til synd (Rom 3:10-18). Ved Åndens hjelp, innenfra, gir Gud oss kraft til å utvikle hellig, rettferdig karakter og motstå fristelser og det som drar oss mot synd.

Ved Guds Ånds virke i oss kan Guds vidunderlige løfte om Den nye pakt i
Jeremia 31:31-34 bli virkeliggjort:

Slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Jehovah: Jeg vil legge min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: «Kjenn Jehovah!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Jehovah. For jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synd (Jer 31:33-34)

Når en mottar Guds Hellige Ånd får vi åndelig kraft fra Gud til å leve et gudfryktig liv. Den hjelper å gi den motivasjon og den styrken som må til for at vi skal ville like å lyde Guds bud, gjøre de riktige valg, overvinne og holde oss på Veien:

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss (Rom 5:5).

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord (Rom 8:26).

Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen (Rom 12:12).

Vis det samme sinnelag som Messias Jeshua (Fil 2:5)!
Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. 4 Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret (2 Pet 1:3-4).


Hvor stor vår kjærlige Far er som har gjort alle ting mulig ved sin sønn Jeshua Messias (Matt 19:26)!:

Jeshua så på dem og sa: "For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig."

Guds arbeid i oss er fullendt gjennom den største gaven som noen gang kunne bli gitt menneskene: kraften, kjærligheten og sinnelaget til Jeshua Messias ved at Guds Ånd virker i våre liv

Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse (2 Tim 1:6)!
Dåpen er vårt gjensvar på paktsinvitasjonen
v